27 ICm 731/2013
Číslo jednací: 27 ICm 731/2013-76 KSBR 27 INS 1838/2012

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Brně rozhodl samosoudcem JUDr. Petrem Kolářem v právní věci

žalobce: Ing. Vladimír Neznal, Valašská 7, 625 00 Brno, insolvenční správce dlužníka ENVIREAL, s.r.o., IČ: 269 56 586 se sídlem Vídeňská 264/120b, 619 00 Brno zast. Mgr. Vladanem Valou, advokátem BROŽ BROŽ VALA advokátní kancelář s.r.o., se sídlem v Brně, Marie Steyskalové 62 proti

žalovanému: VB Leasing CZ, spol. s r.o., IČ: 607 51 606 se sídlem Heršpická 813/5, 639 00 Brno zast. Mgr. Radanou Halškovou, advokátkou se sídlem Údolní 48, Brno o odpůrčí žalobu

takto:

I. Určuje se, že Smlouva o zřízení zástavního práva ze dne 10.5.2011 uzavřená mezi dlužníkem ENVIREAL, s.r.o. se sídlem Vídeňská 264/120b, Brno, IČ 269 565 86 a žalovaným je neúčinná ve smyslu ust. § 235 a násl. IZ. stanovena v písemném vyhotovení rozsudku do 3 dnů od právní moci rozsudku na účet Mgr. Vladana Valy, společníka BROŽ BROŽ VALA Advokátní kancelář s.r.o. se sídlem Brno, Marie Stejskalové 62.

Odůvodnění:

Žalobou ze dne 27.2.2013 domáhal se žalobce určení neúčinnosti Smlouvy o zřízení zástavního práva specifikované blíže ve výroku I. rozsudku (dále jen zástavní smlouva), kterou ENVIREAL, s.r.o. se sídlem Vídeňská 264/120b, Brno, IČ 269 565 86 (dále jen dlužník) zastavil nemovitosti v zástavní smlouvě uvedené ve prospěch žalovaného. Dovozoval, že smlouvu uzavíral dlužník již ve stavu úpadku a krom toho tato zástavní smlouva nesloužila výhradně k zajištění pohledávek žalovaného za dlužníkem, nýbrž i k zajištění pohledávek žalovaného za obchodní společností Dasting a.s., se sídlem Praha 8, Čimická 809/53, IČ 261 98 827 (dále jen Dasting) a je zde proto dána neúčinnost této smlouvy ve smyslu ust. § 241 odst. 2, 5 IZ.

Žalovaný ve svých vyjádřeních navrhoval zamítnutí žaloby, když dovozoval, že dlužník nebyl ke dni uzavírání zástavní smlouvy v úpadku, že žalovaný jednal jako řádný hospodář a zástavní smlouvou zajišťoval své pohledávky za dlužníkem zástavním právem, že tento úkon byl ve prospěch žalovaného a krom toho, že zástavní smlouva znamenala, že žalovaný neukončil leasingové vztahy s dlužníkem, ač tak učinit mohl a prospěch dlužníka byl v tom, že mohl prostřednictvím zařízení, která byla předmětem leasingu, generovat i nadále zisk.

Účastníci učinili skutkově nesporným, že

-vyhláškou Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 27 INS 1838/2012-A-2 ze dne 26.1.2012 bylo zahájeno insolvenční řízení na majetek dlužníka ENVIREAL s.r.o. se sídlem Brno, Vídeňská 264/120, IČ 269 56 586, -usnesením téhož soudu ze dne 4.4.2012 č.j. KSBR 27 INS 1838/2012-A-10 byl shledán úpadek jmenovaného dlužníka, -byla uzavřena smlouva o vzájemné provázanosti smluv ze dne 24.6.2009 (č.l. 8), -byla uzavřena Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitostem ze dne 10.5.2011 (č.l. 9-15).

Z uvedených nesporností vzal soud za prokázané, že usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 4.4.2012 č.j. KSBR 27 INS 1838/2012-A-10 byl shledán úpadek jmenovaného dlužníka a žaloba je tedy včasná (§ 239 odst. 3 IZ). Dále vzal soud za prokázané, že žalovaný jako poskytovatel dne 24.6.2009 uzavřel s dlužníkem jako příjemcem č. 2 a Dasting jako příjemcem č. 1 Smlouvu o vzájemné provázanosti smluv, podle které příjemce č. 1 prohlásil, že uspokojí v celém rozsahu všechny pohledávky poskytovatele vůči příjemci č. 2, které vznikly nebo v budoucnosti vzniknou z leasingových, úvěrových smluv či smluv o splátkovém prodeji, příp. jiných smluv s postavením ručitele jako dlužníka (dále jen zajišťované smlouvy), které poskytovatel s příjemcem č. 2 již přede dnem podpisu této smlouvy uzavřel, jakož i těch, které příjemce č. 2 s poskytovatelem v budoucnu uzavře včetně pohledávek vzniklých v důsledku příp. porušení zajišťovaných smluv nebo jejich předčasného (mimořádného) ukončení v důsledku výpovědi nebo odstoupení, příp. dohody, jestliže tak neučiní příjemce č. 2. Současně se k témuž zavázal příjemce č. 2 ve vztahu k závazkům vzniklým ze vztahů mezi poskytovatelem a příjemcem č. 1.

Dále vzal soud za prokázané, že dne 10.5.2011 uzavřeli dlužník jako zástavce na straně jedné a žalovaný jako zástavní věřitel zástavní smlouvu, podle které dlužník zastavil své nemovitosti tam uvedené zapsané na LV č. 872 pro k. ú. Brněnské Ivanovice k zajištění pohledávek žalovaného za dlužníkem ze tří leasingových smluv a to ze dne 9.1.2008, 5.5.2008 a 25.6.2009 a dále k zajištění pohledávek žalovaného za společností Dasting z celkem osmi leasingových smluv a to ze dne 29.7.2008, 15.1.2008, 10.4.2008, tří leasingových smluv ze dne 15.4.2008, 29.4.2009 a 18.4.2011.

Dále vzal soud za prokázané, že vyhláškou Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 27 INS 1838/2012-A-2 ze dne 26.1.2012 bylo zahájeno insolvenční řízení na majetek dlužníka ENVIREAL s.r.o. se sídlem Brno, Vídeňská 264/120, IČ 269 56 586.

Z výpisu z veřejného rejstříku vyplývá, že jediným společníkem dlužníka je obchodní společnost Dasting a.s., se sídlem Praha 8, Čimická 809/53, IČ 261 98 827.

Z takto provedených nesporností vzal soud za prokázané, že zástavní smlouva byla uzavírána ve prospěch osoby dlužníku blízké a to jediného společníka dlužníka obchodní společnosti Dasting a to k zajištění závazků Dasting z leasingových smluv shora jmenovaných. Tato skutečnost zvláště vyniká v kontextu s tím, že zajištění bylo sjednáno pokud jde o závazky dlužníka vůči žalovanému k celkem třem leasingovým smlouvám, kdežto pokud jde o závazky Dasting vůči žalovanému jednalo se o zajištění k celkem osmi leasingovým smlouvám.

Podle ust. § 241 odst. 1 IZ zvýhodňujícím právním úkonem se rozumí právní úkon, v jehož důsledku se některému věřiteli dostane na úkor ostatních věřitelů vyššího uspokojení, než jaké by mu jinak náleželo v konkursu.

Podle ust. § 241 odst. 2 IZ zvýhodňujícím právním úkonem se rozumí pouze právní úkon, který dlužník učinil v době, kdy byl v úpadku, nebo právní úkon, který vedl k dlužníkovu úpadku. Má se za to, že zvýhodňující právní úkon učiněný ve prospěch osoby dlužníku blízké nebo osoby, která tvoří s dlužníkem koncern21), je úkonem, který dlužník učinil v době, kdy byl v úpadku.

Podle ust. § 241 odst. 5 IZ zvýhodňujícím právním úkonem není a) zřízení zajištění závazku dlužníka, obdržel-li za ně dlužník současně přiměřenou protihodnotu, b) právní úkon učiněný za podmínek obvyklých v obchodním styku, na základě kterého dlužník obdržel přiměřené protiplnění nebo jiný přiměřený majetkový prospěch, a to která tvoří s dlužníkem koncern, a že osoba, v jejíž prospěch byl úkon učiněn, nemohla ani při náležité pečlivosti poznat, že dlužník je v úpadku, nebo že by tento úkon mohl vést k úpadku dlužníka, c) právní úkon, který dlužník učinil za trvání moratoria nebo po zahájení insolvenčního řízení za podmínek stanovených tímto zákonem.

Jak vyplývá z hodnocení nesporností a důkazů v řízení vyšlých najevo, dospěl soud k závěru, že zástavní smlouva byla uzavírána ve prospěch osoby dlužníku blízké ve smyslu ust. 241 odst. 2 věta druhá IZ. Za této situace je nastolena zákonná fikce, podle které se má za to, že zvýhodňující právní úkon byl proveden v době, kdy byl dlužník v úpadku. Je tedy v poměrech souzené věci na žalovaném, aby tuto vyvratitelnou domněnku zvrátil. Soud je názoru, že toto se žalovanému v řízení prokázat nepodařilo, nemluvě o tom, že zástavní smlouva byla uzavírána dne 10.5.2011, insolvenční řízení bylo zahájeno u zdejšího soudu dne 26.1.2012. Uplynula tedy mezi uzavřením zástavní smlouvy a zahájením insolvenčního řízení doba cca půl roku a nelze předpokládat, že by v tak krátkém časovém úseku došlo k tak dramatické změně ekonomických poměrů na straně dlužníka, jak se snaží dovodit žalovaný. Krom toho si žalovaný sám protiřečí, jestliže jedním dechem tvrdí, že v době uzavírání zástavní smlouvy zde byly podmínky pro ukončení leasingových smluv ze strany žalovaného, tedy zřejmě z toho důvodu, že dlužník neplnil své povinnosti z leasingových smluv a na druhé straně nepochybuje o finančním zdraví dlužníka v téže době. Pokud je žalovaným namítáno, že dlužníku se na základě zástavní smlouvy dostalo protiplnění v tom směru, že dlužník mohl pokračovat ve své činnosti, v tom soud protiplnění poskytnuté žalovaným neshledává, když pokud by dlužník řádně plnil své povinnosti z leasingových smluv uzavřených s žalovaným, byl by tvrzený benefit přímým důsledkem řádného plnění povinností z leasingových smluv. Neprokázal tak žalovaný ani z žádný z důvodů, který má na mysli ustanovení § 245 odst. 5 IZ. Jsou proto splněny podmínky pro určení neúčinnosti žalobou napadené zástavní smlouvy a soud proto žalobě v celém rozsahu vyhověl.

Výrok o náhradě nákladů řízení je odůvodněn ustanovením § 142 odst. 1 o.s.ř., neboť žalobce měl ve věci plný úspěch. Soud přiznal žalobci náhradu účelně vynaložených nákladů řízení a to odměnu advokáta dle vyhlášky č. 177/1996 Sb. za 5 úkonů právní služby po 3.100,-Kč (§ 9 odst. 4 písm. c) ve spojení s § 7), 5 paušálních náhrad hotových výdajů po 300,-Kč (§ 13 odst. 3), to vše navýšeno o DPH celkem 20.570,-Kč.

Poučení: Proti tomuto rozsudku l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Krajský soud v Brně dne 11. listopadu 2014

JUDr. Petr Kolář, v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Renata Krédlová