27 ICm 578/2010
27 ICm 578/2010-151 KSBR 27 INS 4656/2009-C8-8

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Hanou Hrstkovou ve věci žalobce: QucomHaps Holdings Ltd., reg. č. 411931, se sídlem 7 Cabinteely Close, 18 Dublin, Irská republika, právně zastoupený JUDr. Žofií Chromcovou, Ph.D., advokátkou, se sídlem Písecká 1968/9, 130 00 Praha 3, proti žalovanému: JUDr. Daniel Ševčík, Ph.D., advokát, se sídlem Kobližná 19, 602 00 Brno, insolvenční správce dlužníka Moravan Aviation s.r.o., IČ: 253 47 900, se sídlem Letiště 1578, 756 81 Otrokovice, o určení popřených pohledávek

takto:

I. Žaloba na určení, že pohledávka ze smlouvy o půjčce ze dne 5.5.2007 ve výši 2,115.856,12 Kč přihlášená žalobcem do insolvenčního řízení dlužníka Moravan Aviation, s.r.o., je po právu, se zamítá. II. Žaloba na určení, že pohledávka ze smlouvy o půjčce ze dne 23.2.2007 ve výši 9,521.352,54 Kč přihlášená žalobcem do insolvenčního řízení dlužníka Moravan Aviation, s.r.o., je po právu, se zamítá. III. Žaloba na určení, že pohledávka ze smlouvy o půjčce ze dne 14.9.2007 ve výši 10,579.280,60 Kč přihlášená žalobcem do insolvenčního řízení dlužníka Moravan Aviation, s.r.o., je po právu, se zamítá. IV. Žaloba na určení, že pohledávka ze smlouvy o poskytování služeb ze dne 1.8.2007 ve výši 429.387,-Kč přihlášená žalobcem do insolvenčního řízení dlužníka Moravan Aviation, s.r.o., je po právu, se zamítá. KSBR 27 INS 4656/2009-C8-8

V. Žaloba na určení, že pohledávka ze smlouvy o poskytování služeb ze dne 1.8.2007 ve výši 403.259,-Kč přihlášená žalobcem do insolvenčního řízení dlužníka Moravan Aviation, s.r.o., je po právu, se zamítá. VI. Žaloba na určení, že pohledávka ze smlouvy o poskytování služeb ze dne 1.8.2007 ve výši 373.083,-Kč přihlášená žalobcem do insolvenčního řízení dlužníka Moravan Aviation, s.r.o., je po právu, se zamítá. VII. Žaloba na určení, že pohledávka ze smlouvy o poskytování služeb ze dne 1.8.2007 ve výši 352.889,-Kč přihlášená žalobcem do insolvenčního řízení dlužníka Moravan Aviation, s.r.o., je po právu, se zamítá. VIII. Žaloba na určení, že pohledávka ze smlouvy o půjčce ze dne 17.9.2010 ve výši 4,533.820,-Kč přihlášená žalobcem do insolvenčního řízení dlužníka Moravan Aviation, s.r.o., je po právu, se zamítá. IX. Žádnému z účastníků se nepřiznává náhrada nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou ze dne 16.6.2010 podanou soudu dne 17.6.2010 ve faxové podobě a potvrzenou písemným podáním doručeným poštou soudu dne 18.6.2010 se domáhal žalobce určení popřených pohledávek v insolvenčním řízení v celkové výši 28,308.927,26 Kč a to z titulu smlouvy o půjčce ze dne 5.5.2007 ve výši 2,115.856,12 Kč, ze smlouvy o půjčce ze dne 23.2.2007 ve výši 9,521.352,54 Kč, ze smlouvy o půjčce ze dne 14.9.2007 ve výši 10,579.280,60 Kč, ze smlouvy o poskytování služeb ze dne 1.8.2007 ve výši 429.387,-Kč, ze smlouvy o poskytování služeb ze dne 1.8.2007 ve výši 403.259,-Kč, ze smlouvy o poskytování služeb ze dne 1.8.2007 ve výši 373.083,-Kč, ze smlouvy o poskytování služeb ze dne 1.8.2007 ve výši 352.889,-Kč, ze smlouvy o půjčce ze dne 17.9.2010 ve výši 4,533.820,-Kč. Žalobce uvedl, že uplatnil dne 8.2.2010 do insolvenčního řízení přihláškou pohledávky celkem 8 dílčích nároků v celkové výši 28,308.927,26 Kč. Žalovaný insolvenční správce vyzval dne 1.3.2010 žalobce k doplnění dokladů k pohledávce ze smlouvy o půjčce ve výši 500.000 USD k doplnění listiny prokazující poskytnutí této částky žalobcem dlužníkovi. Žalobce tuto listinu žalovanému zaslal svým podáním z 18.3.2010. Dne 21.5.2010 bylo žalobci doručeno oznámení, že v rámci přezkumného jednání konaného dne 18.5.2010, byly všechny přihlášené pohledávky žalobce insolvenčním správcem popřeny co do pravosti i co do výše. Jako důvod popření uváděl žalovaný u pohledávek 1, 2, 3 a 8, že předložené smlouvy o půjčce jsou simulovanými právními úkony bez reálného plnění ze strany žalobce. U pohledávek č. 4, 5, 6 a 7 žalovaný tvrdil, že jejich právní titul nikdy nevznikl, neboť se jednalo o simulovaný právní úkon. KSBR 27 INS 4656/2009-C8-8

Jako pohledávku č. 1 přihlásil žalobce pohledávku z titulu smlouvy o půjčce ze dne 5.5.2007, kdy dlužníkovi poskytl žalobce půjčku ve výši 100.000 USD, převedených na účet dlužníka 21.5.2007, jistina půjčky splatná 31.12.2008. Celková výše pohledávky činila 2,115.856,12 Kč. Jako pohledávku č. 2 přihlásil žalobce pohledávku z titulu smlouvy o půjčce z 6.2.2007 kdy žalobce poskytl dlužníkovi půjčku ve výši 450.000 USD převedených na účet dlužníka dne 23.2.2007, jistina půjčky splatná 31.12.2008. Celková výše této pohledávky činila 9,521.352,54 Kč. Jako pohledávku č. 3 přihlásil žalobce pohledávku z titulu smlouvy o půjčce z 5.9.2007, kdy žalobce poskytl dlužníkovi půjčku ve výši 500.000 USD, převedených na účet dlužníka dne 24.9.2007, jistina půjčky splatná 31.12.2008. Celková výše této pohledávky činila částku 10,579.280,60 Kč. U všech těchto nároků 1-3 žalobce uplatnil přepočet pohledávky na české koruny kurzem ke dne 31.12.2008 a uplatnil mimo vlastní jistinu pohledávky i zákonné úroky z prodlení a to od 1.1.2009 do dne rozhodnutí o úpadku 22.1.2010. Ke všem těmto nárokům žalobce uváděl, že půjčky nebyly simulovaným právním úkonem, půjčky byly poskytnuty bezúročně, žalobce za poskytnutí půjček neměl žádný prospěch na úkor dlužníka, pohledávky jsou proto po právu. Jako pohledávky č. 4, 5, 6 a 7 přihlásil žalobce své pohledávky z titulu smlouvy o poskytování služeb ze dne 1.8.2007. Na základě této smlouvy měl dlužník uhradit odměnu za poskytované služby ve výši 23.000 USD za čtvrtletí splatné vždy posledním dnem měsíce příslušného tříměsíčního období. Smlouva byla ukončena v červenci 2008, žalobce uplatnil pohledávky ze splátek, splatných 31.10.2007, 31.1.2008, 30.4.2008 a 31.7.2008 vždy ve výši 23.000 USD. Splátky tak činily 429.387,-Kč, 403.259,-Kč, 373.083,-Kč, 352.889,-Kč, splátky byly požadovány bez příslušenství a byly vypočteny přepočtem na české koruny ke dni jejich splatnosti. Dlužník ani jednu ze splátek neuhradil. Jako pohledávku č. 8 přihlásil žalobce pohledávku z titulu smlouvy o půjčce uzavřené ústní formou, kdy dlužníkovi byla poskytnuta částka 270.000 USD 26.9.2008. Dlužník půjčku nevrátil, došlo k bezdůvodnému obohacení ve výši 4,533.820,-Kč po přepočtu na českou měnu.

Žalovaný se k věci vyjádřil dne 13.6.2012 a požadoval plné zamítnutí žaloby. Uvedl, že pohledávky z půjček (1, 2, 3 a 8) popřel co do pravosti i výše z důvodů absence právního titulu v celé věřitelem tvrzené výši, jelikož předložené smlouvy o půjčce jsou simulovanými právními úkony, reálné kontrakty bez reálného rozmnožení majetku dlužníka, důvod plnění neodpovídá vzájemným finančním transakcím dlužníka a věřitele. Žalovaný správce získal informace ze strany obchodní společnosti ICM, s.r.o., Staré Město, IČ: 469 74 270, která pro dlužníka prováděla z titulu mandátních smluv řadu činností (mimo jiné zpracování účetnictví a zastupování při některých právních úkonech v nepřítomnosti statutárního orgánu dlužníka). Z těchto informací vyplývá úzká vazba uvedené společnosti jak na dlužníka tak na jeho jediného společníka žalobce. Uvedené informace žalovaný správce ověřil a jako relevantní potvrdil sdělením Komerční banky a přiloženými výpisy z účtů dlužníka. Závěr, že jde o kontrakty bez reálného rozmnožení majetku dlužníka (a tudíž o simulované právní úkony) KSBR 27 INS 4656/2009-C8-8 potvrzuje, že půjčky byly věřitelem poskytnuty z prostředků, které v době předcházející uzavření smluv o půjčce jednatelem jediného společníka dlužníka byly převedeny z účtů dlužníka, vedených u Komerční banky, do majetkové sféry jediného společníka dlužníka bez právního důvodu. Realizací předmětných půjček došlo tedy k opětovnému přesunu majetku do sféry dlužníka. O finanční prostředky, poskytnuté dlužníkovi údajnými smlouvami o půjčce, se nerozmnožil majetek dlužníka a byl jimi sledován a zřejmě zastírán zcela jiný žalovanému neznámý cíl. Půjčka podle práva vyžaduje, aby věřitel odevzdal předmět půjčky dlužníkovi (peněžité plnění musí být provedeno bankovním převodem). Správce kontrolou informací třetích osob a účetnictví a bankovních výpisů dlužníka zjistil, že by se mohlo jednat o faktické navrácení finančních prostředků dříve vyvedených z dispozice dlužníka. Ze sdělení Komerční banky se podává, že jednatel dlužníka Wiliam Harkin převáděl v letech 2006 a 2007 z účtu dlužníka finanční prostředky ve prospěch účtu vedeného na společnost žalobce a společnost QuacomHaps Malaysia SDN BHD, se sídlem Kuala Lumpur. Takto bylo z účtu dlužníka bez právního důvodu vyvedeno nejméně 24,668.245,-Kč a 50.000 EUR. Uvedené částky tak v podstatě odpovídají částce, která měla být dlužníkovi ze strany žalobce půjčena a potvrzuje se informace firmy ICM, že půjčené finanční prostředky jsou pouze ty, které byly předtím ze společnosti dlužníka bez právního důvodu vyvedeny jednatelem Wiliamem Harkinem. Pokud jde o pohledávky druhé skupiny (ze smlouvy o poskytování služeb z 1.8.2007), tedy dílčí pohledávky 4, 5, 6 a 7, tyto byly popřeny co do pravosti i výše z důvodu absence právního titulu, jelikož se jedná o simulovaný právní úkon, který nikdy nevznikl. I zde žalovaný správce získal informace od obchodní společnosti ICM s.r.o., Staré Město. Věřitel uplatňuje pohledávky z titulu neuhrazených odměn za služby, vykonané pro dlužníka údajně Dr. Ladislavem Smrčkem. Věřitel doložil v přihlášce i smlouvu o poskytování služeb, přičemž za dlužníka na smlouvě figuruje podpis jednatelky ICM-ing. Jarmily Buriánové, která v době údajného podpisu smlouvy dlužníkem byla zmocněna činit písemné právní úkony. Podle sdělení ing. Buriánové však tato nikdy zmíněnou smlouvu nepodepsala. Zaslala žalovanému správci čestné prohlášení, kde tato fakta potvrzuje a vyjádření, že její údajný podpis na smlouvě je falsum. Právní úkon-smlouva o poskytování služeb-podle žalovaného nikdy nevnikl. Dr. Ladislav Smrček byl v pracovním poměru u dlužníka jako generální ředitel na základě pracovní smlouvy z 31.8.2007, v období od 1.9.2007 do 30.6.2008-tedy v prakticky totožném období, kdy pro dlužníka měl poskytovat údajné služby na základě shora citované smlouvy. Za předpokladu, že by smlouva o poskytování služeb byla skutečně uzavřena, by tak dlužník platil za služby nejen Dr. Smrčkovi (na základě pracovní smlouvy), ale paralelně rovněž věřiteli (na základě smlouvy o poskytování služeb). I zde žalovaný hodnotí smlouvu jako simulovaný právní úkon, jehož plněním měly být zřejmě zakrývány převody finančních prostředků mezi dlužníkem a věřitelem ze zcela jiného titulu, jelikož práce Dr. Smrčka byla dlužníka dlužníkem honorována z titulu pracovní smlouvy přímo jemu.

Soud zjistil následující skutečnosti. KSBR 27 INS 4656/2009-C8-8

Z přihlášky pohledávky žalobce do insolvenčního řízení dlužníka Moravan Aviation s.r.o. ze dne 8.2.2010 soud zjistil, že věřitel uplatnil pohledávky v č. 1-1,934.600,-Kč ze smlouvy o půjčce z 5.5.2007 (výše poskytnuté bezúročné půjčky-100.000 USD), finanční prostředky byly poskytnuty dlužníkovi dne 21.5.2007. Uplatněno příslušenství-zákonný úrok z prodlení-181.256,12 Kč. Pohledávka splatná od 31.12.2008, přepočtená z USD na Kč. Dále byla uplatněna pohledávka č. 2-8,705.700,-Kč z titulu smlouvy o půjčce z 6.2.2007, výše poskytnuté bezúročné půjčky-450.000 USD, finanční prostředky dlužníkovi poskytnuty 23.2.2007. Jako příslušenství byl uplatněn zákonný úrok z prodlení 815.652,54 Kč. Pohledávka byla splatná od 31.12.2008 a byla přepočtena z USD na Kč. Jako pohledávku č. 3 přihlásil věřitel 9,673.000,-Kč, smlouva o půjčce z 5.9.2007, výše bezúročné půjčky činila 500.000 USD, finanční prostředky poskytnuty dlužníkovi 14.9.2007. Jako příslušenství uplatněn zákonný úrok z prodlení 906.280,60 Kč. Splatná pohledávka od 31.12.2008, pohledávka přepočtena z USD na Kč. Jako pohledávku č. 4 uvedl věřitel 429.387,-Kč splatnou od 31.10.2007, přepočet pohledávky z USD na Kč. Jako pohledávku č. 5 uplatnil věřitel 403.259,-Kč, splatných od 31.1.2008, přepočteno z USD na Kč. Jako pohledávku č. 6 uplatnil věřitel 373.083,-Kč, splatno od 30.4.2008, přepočteno z USD na Kč. Jako pohledávku č. 7 uplatnil věřitel 352.889,-Kč, splatných od 31.7.2008, přepočet z USD na Kč. K pohledávkám č. 4-7 byl jako důvod vniku veden vždy stejný titul a to smlouva o poskytování služeb z 1.8.2007 a to dílčí splátky 1-4, kdy na základě smlouvy o poskytování služeb hradil věřitel mzdu generálního ředitele dlužníka, která byla následně nahrazována věřiteli dle smlouvy o poskytování služeb. V červenci 2008 byla smlouva ukončena. Jako pohledávku č. 8 uplatnil věřitel 4,533.820,-Kč ze smlouvy o půjčce z 17.9.2008. Smlouva byla uzavřena ústně-uzavření smlouvy dokládá emailová korespondence mezi zástupkyní dlužníka a věřitelem. Finanční prostředky byly poskytnuty dlužníkovi 17.9.2008-doloženo výpisem z účtu z 3.10.2008, splatnost nebyla výslovně sjednána, splatno proto dle OZ, splatná na požádání věřitele.

Z výpisu z přezkumného jednání k přezkoumání přihlášek pohledávek insolvenčního dlužníka Moravan Aviation a z vyrozumění insolvenčního správce ze dne 10.5.2009 soud zjistil, že žalovaný insolvenční správce vyrozuměl věřitele-žalobce o tom, že jeho nevykonatelnou pohledávku insolvenční správce popřel co do pravosti i plně co do výše uplatněných 28,308.927,26 Kč. Dílčí pohledávky č. 1, 2, 3 a 8 byly popřeny z důvodu absence právního titulu v celé věřitelem přihlášené výši (předložené smlouvy o půjčce jsou simulovanými právními úkony, reálné kontrakty nedosáhly reálného rozmnožení majetku dlužníka, výše a právní důvod plnění neodpovídá vzájemným finančním transakcím dlužníka a věřitele). Dílčí pohledávky č. 4, 5, 6 a 7 byly popřeny z důvodu absence právního titulu v celé věřitelem přihlášené výši (mělo jít o simulovaný právní úkon, který nikdy nevznikl). Správce věřitele vyzval, aby uplatnil svůj popřený nárok ve lhůtě 30 dnů příslušnou žalobou u insolvenčního soudu. Z kopie obálky se podává, že tato výzva byla doručena věřiteli 21.5.2010 a soud konstatuje, že incidenční žaloba byla tudíž podána včas. KSBR 27 INS 4656/2009-C8-8

Z vyjádření žalobce při jednání dne 11.2.2014 soud zjistil, že žalobce považuje své půjčky z roku 2007 za řádně doložené. Správce napadá tok finančních prostředků před tímto datem. Historie poskytování finančních prostředků je taková, že původně to byla půjčka General Mediterranean vůči žalobci, od něj byly prostředky půjčeny Moravanu pro tendr Moravan Aeroplanes a prostředky byly poskytnuty správci Hajtmarovi. Po nerealizaci tendru byly finanční prostředky vráceny Moravanu, ačkoli je poskytl žalobce, čímž vznikla pohledávka žalobce za Moravanem. To je vysvětlení, proč Komerční banka i účetní společnost zdůvodňují vyvedení finančních prostředků Harkinem ze společnosti dlužníka.

Z vyjádření žalovaného při jednání dne 11.2.2014 soud zjistil, že by na základě výše uvedeného vysvětlení žalobce bylo možné dovozovat nedostatek aktivní legitimace žalobce k uplatnění nároků, pokud finanční prostředky měly patřit Generalu Mediterranean. Tento subjekt tedy měl uplatnit svůj nárok vůči Hajtmarovi, protože vazba a nějaký závazkový vztah mezi žalobcem a dlužníkem není prokázán.

Z vyjádření žalobce při jednání dne 11.2.2014 soud zjistil, že žalobce uznal svou důkazní nouzi u dílčích pohledávek č. 4, 5, 6 a 7, neboť klient jiné důkazy než založené ve spise neposkytl.

Žalovaný při tomto jednání namítal, že neexistuje žádný písemný právní úkon o právním vztahu dlužníka Moravan Aviation a věřitele žalobce před datem poskytnutí půjček a dlužník se ani nikterak nezavázal písemně k vrácení nějakých prostředků vůči Generalu Mediterranean. Dlužník je českou společností, na niž se vztahuje český obchodní zákoník a k jeho úkonům jsou nutné písemné podklady a patřičné souhlasy dle české právní úpravy.

Ze spisu zn. 26 K 29/2001 nebylo zjištěno, že by existoval písemný důkaz o zaplacení či poskytnutí půjčky mezi žalobcem a dlužníkem pro výběrový tendr. Výslechem svědka ing. Petra Hajtmara při jednání konaném dne 30.5.2014 soud zjišťoval, kdo uhradil kauci v rámci tendru prodeje podniku úpadce Moravan Aeroplanes. Svědek uvedl, že prodej probíhal ve čtyřech výběrových řízeních, kdy prodávali podnik společně s druhou konkurzní správkyní JUDr. Orgesovou-majetek obou úpadců-Moravan Aeroplanes a Moravan. Problém úhrady kauce se týkal prvního výběrového řízení v roce 2005. Podmínka výběrového řízení byla povinnost složit kauci ve výši 1 mil. Kč na účet Moravanu Aeroplanes 35-4299290257/0100. Na účet byly skutečně doručeny prostředky dne 11.6.2005-24,751.000,-Kč a to od firmy General Mediterranean. V podmínkách výběrového řízení byla kauce určena na 1 mil. USD a při přepočtu běžným kurzem byla částka nedostatečná. To vedlo k tomu, že při otvírání nabídky bylo výběrové řízení zrušeno pro nesplnění podmínek v plné výši. Částka, která chyběla, činila 585.950,-Kč. Tuto doplatila firma Ryan Casey 6.1.2006 a tím doplnila předepsanou částku, ovšem ex post. Po zrušení výběrového řízení bylo rozhodnuto, že částka KSBR 27 INS 4656/2009-C8-8 bude vrácena firmě Czech Aircraft. Tak se stalo dne 20.1.2006, kdy celých 25,156.950,-Kč bylo odesláno na účet společnosti Czech Aircraft. Vráceno bylo Czech Aircraft, i když platil General Mediterranean a Ryan Casey, protože Czech Aircraft byl ten, kdo se přihlásil do výběrového řízení. Současně ing. Buriánová zaslala dopis ing. Hajtmarovi jako konkurznímu správci, v němž určila, jak s prostředky nakládat. I věřitelské výbory rozhodly, že předmětné prostředky budou vráceny na účet přihlašovatele-tedy Czech Aircraft. Dále byla vypsána další dvě výběrová řízení, která byla zrušena, teprve ve čtvrtém výběrovém řízení, probíhajícím od června 2006 do 31.12.2006 (podnik bude prodán k 1.7.2006), se přihlásila společnost Czech Aircraft a v rámci tohoto výběrového řízení zaplatila kupní cenu 50,000.001,-Kč. Této společnosti byl poté majetek obou konkurzních podstat prodán. Svědkovi nebyly předloženy žádné doklady o tom, proč finanční prostředky poskytoval General Mediterranean nebo Ryan Casey, ani to nebylo svědkovi vysvětleno. Do čtvrtého výběrového řízení již zasílal prostředky Czech Aircraft. O vrácení prostředků Czech Aircraft rozhodli oba správci konkurzních podstat, společné zasedání věřitelských výborů, právníci obou společností-výsledkem vrácení prostředků přihlašovateli Czech Aircraft bylo i to, že výslovně uvedl, že peníze se mají považovat jako kauce složená na další výběrové řízení. Svědek vypověděl, že nechával společnost žalobce Qucom prověřovat a nechal na ni vypracovat interně rozbor jako na zájemce o koupi strategického podniku leteckého průmyslu. Jako zájemce byl Qucom odmítnut, protože měl nejasné vazby končící až v Saudské Arábii a panovaly kolem něj nejasné účetně majetkové pochybnosti. Informace o společnosti nebyly řádně zjistitelné z veřejných registrů. Svědkovi nikdy nebyly předloženy žádné písemné materiály o jakémkoli poskytnutí půjčky nebo jiných finančních vazbách mezi Qucom, General Mediterranean a Moravan Aviation (tehdy Czech Aircraft). Svědek uvedl, že věřitelské výbory se nedívaly na Qucom jako na seriózní subjekt, proto nevystupoval v žádném výběrovém řízení. Možná se tento subjekt nechal zastupovat Czech Aircraftem. Interní rozbor společnosti Qucom byl prováděn k otázce bonity, serióznosti a bezpečnosti zájemce o koupi.

Z vyjádření žalovaného při jednání dne 30.5.2014 soud zjistil, že tento hodnotí transakce převodu finančních prostředků z účtů dlužníka ve prospěch účtu jediného společníka Harkina v roce 2005 a 2006 jako evidentní, průkazné a neopodstatněné zmenšení majetku dlužníka a bezdůvodné obohacení Harkina. Šlo rovněž o bezdůvodné obohacení toho, komu tyto prostředky Harkin dále poskytoval. Až v roce 2007, kdy byly půjčky údajně poskytnuty a byla o tom uzavřena smlouva v několika dílčích kontraktech, došlo fakticky k vrácení prostředků předtím od dlužníka vyvedených. Jednalo se tedy o převedení prostředků bez právního důvodu. Žalovaný zdůraznil, že číslo účtu, na který vyváděl Harkin od dlužníka prostředky v roce 2005 a 2006, je stejné jako číslo účtu, jaké uvádí sám věřitel v přihlášce, tedy jako číslo účtu pro plnění údajných půjček, z něhož měly být prostředky poskytnuty. Pokud jde o druhý nárok uplatňovaný z titulu smlouvy o poskytování služeb, žalovaný jej považuje za zcela nedůvodný. Ing. Buriánová potvrdila, že takovou smlouvu nikdy KSBR 27 INS 4656/2009-C8-8 nepodepsala, její údajný podpis je falsum a právní úkon nikdy platně nevznikl. Dr. Smrček byl v pracovním poměru u firmy dlužníka jako generální ředitel a fakticky by poskytování služeb dlužníkovi probíhalo paralelně. Práce Dr. Smrčka byla honorována z titulu pracovní smlouvy přímo jemu-prostředky převáděné dlužníkem věřiteli tak simulovaly plnění z jiného titulu či byly bezdůvodné.

Z vyjádření žalobce ze dne 10.2.2014 soud zjistil, že z prohlášení ing. Buriánové a z dokladu o účetní transakci z 16.11.2005 vyplývá, že dlužníku Moravan Aviation s.r.o. byla poskytnuta finanční částka 1 mil. USD, a to formou složení kauce na koupi podniku Moravan Aeroplanes. Tato částka byla převedena z účtu společnosti General Mediterranean Holding. Převod byl formou čerpání úvěru, který převzal žalobce za účelem financování činnosti společnosti dlužníka (Moravan Aviation). Tato část úvěru byla výslovně poskytnuta na nákup předmětného podniku a její podmínkou mimo jiné bylo i to, že v případě neúspěšné koupě podniku bude vrácena. Z důkazů vyplývá, že částka 1 mil. USD hrazená na účet konkurzního správce byla výslovně označena jako půjčka/úvěr poskytnutá žalobci. Žalobce pak tuto částku poskytl dlužníkovi (Moravan Aviation) jak bezúročnou půjčku, přičemž případné úroky, které byl dle smlouvy povinen uhradit společností General Mediterranean hradil ze svého. Stejně tak částka uhrazená jménem žalobce účetní a auditorskou společností Ryan Casey byla uhrazena jménem žalobce. Z výpisu z účtu společnosti dlužníka i z vyjádření ing. Buriánové vyplývá, že kauce byla správcem vrácena nikoli na účty, ze kterých přišla, ale na účet dlužníka (Moravan Aviation), která byla povinna tuto částku vrátit. Tato půjčka byla splacena následujícími platbami 26.5.2006-150 tis. USD, 29.6.2006-75 tis. USD, 28.8.2006-200 tis. USD, 20.10.2006-50 tis. USD, 13.11.2006-200 tis. USD, 29.1.2007-75 tis. USD, 6.2.2007-60 tis. USD, 1.3.2007-100 tis. USD, 8.3.2007-50 tis. USD, 30.3.2007-50 tis. USD a 30.3.2007-50 tis. EUR. Žalobce ve svém vyjádření z 10.2.2014 projevil podiv nad okolností, že ing. Buriánová svůj podpis na smlouvě považuje za falsum a svou pohledávku žalobce uplatnil v dobré víře.

Z výzvy insolvenčního správce ze dne 1.3.2010 soud zjistil, že žalobce jako přihlašující věřitel byl vyzván, aby doplnil svou přihlášku pohledávky ze dne 10.2.2009 tak, že k pohledávce dílčí č. 3 (smlouva o půjčce 500 tis. USD) má doplnit listinu prokazující, že předmětná částka byla věřiteli poskytnuta v plné výši. Výpis z účtu i email prokazují poskytnutí toliko 270 tis. USD.

Z doplnění přihlášky žalobcem dne 18.3.2010 soud zjistil, že žalobce předložil výpisy z účtů ze dne 24.9.2007 a 25.9.2007 prokazující převod finančních prostředků ve prospěch dlužníka a prohlášení jednatelky společnosti ICM Ing. Jarmily Buriánové, v němž tato potvrdila, že dlužníkovi byly poskytnuty ze strany společníka finanční prostředky ve výši 770 tis. USD, a to na podzim 2007 a v roce 2008, což dohromady činí součet přihlášených pohledávek věřitele pod dílčí pohledávkou č. 3 (500 tis. USD) a dílčí pohledávkou č. 8 (270 tis. USD). KSBR 27 INS 4656/2009-C8-8

Z vyjádření ing. Jarmily Buriánové ze dne 7.10.2009 soud zjistil, že společnost ICM poskytovala společnosti dlužníka (Moravan Aviation) od roku 2007 do roku 2009 práce na základě mandátní smlouvy, spočívající v poskytování služeb charakteru organizačního, ekonomického a daňového poradenství na základě plných mocí udělených jednatelem Wiliamem Harkinem. Po celou dobu, kdy ing. Buriánová zastupovala dlužníka (Moravan Aviation) na základě plné moci a poskytovala mu uvedené služby, se dlužník potýkal s velkými finančními problémy. Pouze zpočátku v prvním pololetí 2007 poskytla mateřská společnost QucomHaps Holdings finanční prostředky na provoz ve výši 650 tis. USD, z nichž však bylo nutno na příkaz jednatele Harkina část použít na vrácení dříve poskytnutých půjček sesterské společnosti. Mateřská společnost zaslala další finanční prostředky dlužníkovi na podzim 2007 a 2008, celkově ve výši 770 tis. USD, a to na zaplacení kaucí na nákup nemovitostí ve veřejných dražbách.

Z vyjádření společnosti ICM s.r.o. ing. Jarmily Buriánové ze dne 10.3.2010 soud zjistil, že 15.1.2005 došlo k převodu obchodního podílu ve společnosti PROTECHING B s.r.o. tj. původní název firmy dlužníka, přejmenovaná od 5.1.2006 na Czech Aircraft a od 22.2.2007 na Moravan Aviation. Jediným společníkem se stala irská společnost žalobce-QucomHaps Limited. Na QucomHaps Holdings Limited byl 100% obchodní podíl z QucomHaps Limited převeden dne 7.8.2006. Dne 16.11.2005 byla složena na účet správce konkurzní podstaty Ing. Hajtmara část kauce na koupi podniku Moravan Aeroplanes-kauce měla činit celkem 25 mil. Kč-což odpovídalo 1 mil. USD. Tuto kauci poukázala jménem společnosti PROTECHING B (dřívější název dlužníka) společnost General Mediterranean Holding. Žádná smlouva o půjčce nebo úvěru mezi General Mediterranean a dlužníkem uzavřena nebyla a nebyla předložena ani společnosti ICM k zaúčtování. Doplatek do celkové částky 25 mil. Kč provedla jménem společnosti dlužníka společnost Ryan Casey dne 6.1.2006 ve výši 20.956 EUR. Správce Hajtmar po přepočtu a odpočtu poplatků sdělil, že na účet bylo celkem připsáno 25,156.950,-Kč. Tendr byl 10.1.2006 zrušen a ing. Hajtmar převedl kauci na účet Czech Aircraft v Komerční bance a nikoli na účet, ze kterého byly peníze poukázány. Peníze tak přišly bez právního důvodu na účet dlužníka. Splátky této půjčky byly prováděny z účtu Czech Aircraft v Komerční bance, k němuž měl přístup pouze Harkin. Po vyčerpání prostředků na tomto účtu byl účet v Komerční bance zrušen. Ing. Buriánová uvádí, že peníze nebyly vráceny General Mediterranean, ale Harkin je posílal QucomHaps Ltd. Lze tudíž hodnotit, že by mohlo jít o bezdůvodné obohacení QucomHaps, když nebyly sepsány žádné smlouvy. QucomHaps nebyl plátcem DPH, neměl tak vysoké příjmy, aby poskytoval peníze z vlastních zdrojů-takže zdroje na poskytnutí půjček mohly být ony výše uvedené použité prostředky Harkina. Na celkovou hodnotu půjček 25,267.505 Kč, které byly poskytnuty na tendr na odkup aktiv Moravan Aeroplanes a na provoz tak bylo postupně v roce 2006 z účtu dlužníka odesláno na účet žalobce v přepočtu 15,228.900,-Kč takto: 26.5.2006-3,370.500,-Kč, 29.6.2006-75 tis. USD, 28.8.2006-200 tis. USD, 20.10.2006-50 tis. USD, 13.11.2006-200 tis. USD, přičemž vždy smlouva o půjčce chybí. Na koupi KSBR 27 INS 4656/2009-C8-8

části podniku z Moravanu (SKP JUDr. Orbesová) a Moravanu Aeroplanes (SKP Ing. Hajtmar) za 50 mil. Kč, byly poskytnuty půjčky z QucomHaps, které byly následně kapitalizovány: 12.12.2006-smlouva o půjčce 520 tis. USD, bezúročná půjčka, ze strany žalobce dlužníkovi, na účet Moravanu, a.s., do 18.12.2006, podpis notářsky ověřen v Uherském Hradišti dne 6.2.2007, následně kapitalizována; dále dne 21.12.2006, smlouva o půjčce 1,819.000,-USD bezúročná půjčka žalobce dlužníkovi, na účet Moravanu, a.s. do 30.12.2006, podpis notářsky ověřen v Uherském Hradišti dne 6.2.2007, následně kapitalizována. Celkem bylo ve prospěch Moravanu na účet správce konkurzní podstaty připsáno 52,126.532,-Kč (z toho byla částka 2,100.000,-Kč poukázána přímo od dlužníka), nabídnutá cena byla 50,000.001,-Kč. Přeplatek 2,126.531,-Kč byl ve dvou platbách poukázán 9.1.2007 a 11.1.2007 na účet dlužníka vedený u HVB bank Czech Republic. Přihlášené pohledávky žalobce za dlužníkem se pak opírají o smlouvy z 6.2.2007 první půjčka žalobce-450 tis. USD, 9,337.500,-Kč, přihlášeno v insolvenci ve výši 8,705.700,-Kč, platba připsána na účet dlužníka 27.2.2007, odeslána byla 23.2.2007, platba byla použita na kameru 5,719.550,-Kč, Textron-motory 1,448.520,-Kč, a závazky z faktur 2,169.430,-Kč. Další pohledávka dle data na smlouvě 5.5.2007, druhá půjčka žalobce 100 tis. USD, 2,090.400,-Kč, přihlášeno v insolvenci ve výši 1,934.600,-Kč, platba připsána na účet dlužníka 29.5.2007, odeslána byla 21.5.2007. Z výpisu účtu dlužníka vedeného u tehdejší HVB není zřejmé, kdo půjčku poskytl. Dle tehdejšího vyjádření Harkina to byly jeho osobní peníze. Dle názoru ing. Buriánové není prokázáno, že půjčku poskytl žalobce. Tato půjčka byla použita na Textron-motory 1,626.435,-Kč a závazky z faktur 463.965,-Kč. Další pohledávka uplatněná jako třetí půjčka žalobce dlužníkovi má datum na smlouvě 5.9.2007, zní na 500 tis. USD, 10,574.000,-Kč, přihlášena v insolvenci ve výši 9,673.000,-Kč, platba byl připsána na účet dlužníka 26.9.2007, odeslána byla 14.9.2007, žalobce však nedoložil výpis bankovní transakce, půjčka byla použita na nákup pozemku v areálu Barumu 8,5 mil. Kč, náklady zmařené dražby 1,031.696,-Kč. Poslední pohledávka-čtvrtá půjčka žalobce dlužníkovi měla být ústní smlouva, přihlášená částka 270 tis. USD, 4,579.200,-Kč, přihlášena v insolvenci ve výši 4,533.820,-Kč, platba připsána na účet dlužníka 19.9.2008, výpis z účtu žalobce z 3.10.2008 je třeba porovnat: číslo účtu příjemce s účtem dlužníka, půjčka byla použita na závazky z faktur 529.200,-Kč a dražební jistinu 4,050.000,-Kč. U všech převodů je nezbytné prověřit číslo účtu, z něhož byly peníze poskytnuty, zda jde o účet žalobce a nikoli jiného subjektu. Z účetnictví dlužníka vyplývá, že od dlužníka byly žalobci poukazovány platby, zřejmě na splácení shora uvedených půjček, které si ale žalobce nezapočetl na žádnou poskytnutou půjčku. To, na jaký účet půjdou platby-vratky půjček, určoval Harkin, protože dával prostřednictvím internetu příkazy k platbám z účtu Komerční banky, na němž byly peníze uloženy. Od dlužníka tak odešly tyto částky: 29.1.2007 dlužník poukázal zřejmě žalobci 75 tis. USD, 1,666.575,-Kč. 6.2.2007 dlužník poukázal zřejmě žalobci 60 tis. USD. 1.3.2007 dlužník poukázal žalobci 100 tis. USD, 2,181.600,-Kč. 8.3.2007 dlužník poukázal zřejmě žalobci 50 tis. USD, 1,089.900,-Kč. 30.3.2007 dlužník poukázal zřejmě žalobci 50 tis. USD, 1,072.750,-Kč. 30.3.2007 dlužník poukázal zřejmě žalobci částku 50 til. EUR, 1,425.050,-Kč. Celkem tak bylo poskytnuto 385 tis. USD. KSBR 27 INS 4656/2009-C8-8

Ing. Buriánová se ve svém vyjádření za společnost ICM s.r.o. ze dne 10.3.2010 rovněž vyjádřila k nárokům žalobce ze servisní smlouvy ze dne 1.8.2007. Uvedla, že smlouva nikdy nebyla její osobou podepsána, k čemuž přiložila čestné prohlášení. Smlouvu považuje za podvrh, protože ví, že smlouvu nikdy nepodepsala, že podpis je umístěn vysoko nad místem, které je pro podpis určeno. Takto se ing. Buriánová nikdy nepodpisuje-její podpis je vždy umístěn přímo na vytečkovaném místě. Proto se domnívá, že podpis byl na tento okopírovaný dokument přenesen z jiného jí podepsaného dokumentu. Dále se namítá, že na dokumentech v angličtině se vždy podepisovala bez titulu ing., na servisní smlouvě je však titul ing. k jménu Buriánová napsán. Ing. Buriánová má k dispozici návrh servisní smlouvy ve formátu Adobe Reader, ze kterého vyplývá, že tento dokument pod titulem Microsoft Word-lsmrcek-maserviceAg.doc byl vytvořen Harkinem až 27.2.2008. Ve zprávě o činnosti dlužníka za rok 2007 a výhledu na rok 2008, kterou předkládala žalobci 26.3.2008, uvedla, že smlouva na služby pana Smrčka byla zaslána pouze emailem s naskenovaným podpisem Harkina za společnost žalobce. Podpis za dlužníka chybí a ing. Buriánové nebylo sděleno, kdo bude smlouvu za dlužníka podpisovat. Ve smlouvě je uvedena účinnost od srpna, přestože Smrček nastoupil do pracovního poměru v měsíci září. Ing. Buriánová má k dispozici emailovou korespondenci k této problematice z roku 2008 kdy byla žádána, aby smlouvu podepsala-zdůrazňuje se, že se tak stalo až v únoru 2008. V emailu ze dne 7.9.2008 se výslovně uvádí, že smlouva podepsána není. K jednotlivým fakturám doloženým žalobcem k údajné pohledávce z titulu servisní smlouvy uvádí ing. Buriánová, že z těchto faktur nebylo u dlužníka ničeho účtování právě proto, že smlouva nebyla podepsána; faktury nikdy nefigurovaly v přehledu dlužných faktur, které byly zasílány žalobci a Harkinovi. Smlouva nemohla být podepsána, protože pro účely sociálního zabezpečení by musel být zaměstnavateli-dlužníkovi, doručen Smrčkem formulář dle nařízení Rady Evropy o aplikaci soustav sociálního zabezpečení a to E101 dle článku 13-17 nařízení. Předmětný formulář nebyl nikdy dlužníkovi doručen, přestože ho Ing. Buriánová mnohokrát v souvislosti se servisní smlouvou požadovala. Smrček odmítal formulář zabezpečit, protože tím by vyšlo na universitě najevo, že v česku pobírá příjmy, což by zřejmě nebylo možné. Proto byl ing. Smrček přihlášen k sociálnímu pojištění z titulu pracovní smlouvy s funkcí generálního ředitele dle českých předpisů a pobíral mzdu ve výši 60 tis. Kč měsíčně jako český občan, což vylučuje existenci servisní smlouvy. Harkin napsal 14.7.2008 Smrčkovi dopis, kde uvádí, že byla uzavřena třístranná smlouva mezi University of Glasgow, ing. Smrčkem a QucomHaps Ltd., kterou universita v lednu 2008 vypověděla. Přitom ale přihlášku podává žalobce a nedoplňuje ji o příslušnou smlouvu uzavřenou mezi ním a dlužníkem. Podle třístranné smlouvy by musel buď QucomHaps nebo žalobce posílat platby universitě, což doloženo nebylo. Není tedy prokázáno ani to, co by mělo být údajně refundováno na základě servisní smlouvy. Žalobce v přihlášce uplatňuje jen 4 pohledávky, protože smlouva byla v červenci 2008 ukončena. Ukončení smlouvy není doloženo. Je naprosto nezbytné předložit doklad o ukončení smluvního vztahu s universitou obsahující i důvod jejích ukončení. Ukončení smlouvy s universitou bylo zřejmě odůvodněno neplacením dlužných závazků ze strany KSBR 27 INS 4656/2009-C8-8

Qucom a není jisté, zda závazky byly QucomHaps nebo QucomHaps holding. Tomu by odpovídal i fakt, že Smrček již od ledna 2008 navštěvoval firmu dlužníka jen velmi sporadicky. V přihlášce se uvádí, že věřitel z titulu servisní smlouvy hradil Smrčkovi mzdu generálního ředitele a následně byla tato přeúčtována dlužníkovi. Žádný doklad o úhradě mzdy však žalobce nepředložil. Smrček pobíral ve funkci generálního ředitele dlužníka na základě platně uzavřeného pracovněprávního vztahu mezi ním, jako fyzickou osobou, a dlužníkem hrubou mzdu 60 tis. Kč měsíčně. Dále mu byly propláceny i cestovní náhrady za služební cesty do Velké Británie. Osobní náklady (mzda, odvody státu, cestovní náhrady) hrazené dlužníkem se tak pohybovaly měsíčně ve výši cca 100 tis. Kč. Žalobce v přihlášce uvádí, že pouze splátka splatná při podpisu smlouvy byla dlužníkem uhrazena. Ing. Buriánová za dlužníka tuto splátku nikdy neplatila, ostatně takový doklad ani žalobce nepředložil. Mohlo by jít o sledování jiného účelu-částečné plnění by mělo představovat uznání celého závazku. Provedení platby potvrzují pouze právní zástupci firmy a ing. Buriánová potvrzuje, že taková částka z účetnictví dlužníka nikdy provedena nebyla.

Z pracovní smlouvy ze dne 31.8.2007 mezi dlužníkem (Moravan Aviation) a zaměstnancem Doc. ing. Ladislav Smrček vyplývá, že zaměstnanec se zavázal pracovat u dlužníka jako generální ředitel od 3.9.2007 do 31.12.2009. Z dohody o rozvázání pracovního poměru ze dne 23.6.2008 vyplývá, že dlužník a zaměstnanec Ing. Ladislav Smrček se dohodli, že pracovní poměr sjednaný pracovní smlouvou bude ukončen ke dni 30.6.2008.

Z čestného prohlášení ze dne 9.6.2010 soud zjistil, že ing. Jarmila Buriánová potvrzuje, že nikdy nepodepsala se společností žalobce servisní smlouvu datovanou 1.8.2007.

Z sdělení Komerční banky ze dne 25.4.2012 insolvenčnímu správci-žalovanému, soud zjistil, že Komerční banka identifikovala na žádost JUDr. Daniela Ševčíka platby ze dvou účtů dlužníka 511074940227/0100 a 511074960287/0100. Platby byly provedeny dne 8.3.2007 ve výši 1,089.900,-Kč, podal ji Wiliam Harkin, byla zaslána ve prospěch účtu QucomHaps Malaysia SDN BHD. Platba z 5.9.2007 ve výši 186 tis. Kč, kterou podal Wiliam Harkin, byla zaslána ve prospěch účtu Moravan Aviation, s.r.o. Platba ze 14.11.2006 ve výši 153.701,50 Kč, byla zaslána ve prospěch účtu 472205514/0600 s údajem-refund QucomHaps, kterou podal Wiliam Harkin. Platba z 22.2.2006 ve výši 2,100.000,-Kč byla zaslána ve prospěch účtu 52928070/2700, kterou podal Wiliam Harkin. Zbývající platby do zahraničí z účtů dlužníka, které podal Wiliam Harkin, byly převáděny na účet QucomHaps Limited, Irsko.

Z přípisů z 16.11.2005 podepsaného QucomHaps holding limited a podepsaného dne 23.11.2005 General Mediterranean holding soud zjistil, že Qucom zahájil jednání se správcem Moravanu s úmyslem vstoupit do procesu výběrového řízení-tendru na nákup celého podniku Moravanu a.s. za kupní cenu 2,5 mil. USD. Podmínkou bylo osobní ručení pana KSBR 27 INS 4656/2009-C8-8

Wiliama Harkina k tomu, že platba kauce v tendru prodávajícímu ve výši 25 mil. Kč bude ihned plně vrácena General Mediterranean holding pokud nebude nabytí podniku úpadce úspěšné. GMH je připraven poskytnout zálohu nebo krátkodobé financování kupní ceny pro Qucom další částkou provozního kapitálu 1,5 mil. USD, celkem 4 mil. USD, které jsou omezeny jeho účastí v tendru. Qucom a GMH se dohodli, že uzavřou smlouvu, která umožní Qucom koupit podnik prostřednictvím české dceřiné společnosti. Po nákupu hodlá Qucom založit druhou českou dceřinou společnost a převést na ni nemovitosti. Qucom hodlá uzavřít nájemní smlouvu jménem první české dceřiné společnosti na nájem nemovitostí od GMH a druhé české dceřiné společnosti. Qucom následně prodá podíl odpovídající celému základnímu kapitálu v druhé české dceřiné společnosti GMH za protihodnotu odpovídající překlenovacímu úvěru s podmínkou Opce poskytnuté Qucom ve prospěch GMH na zpětný odkup podílu. V dokumentu se předpokládalo, že navrhovaná struktura bude vyžadovat následující kroky 1) Qucom založí první českou dceřinou společnost za účelem podání nabídky v tendru. 2) GMH převede jménem Qucom finanční prostředky 25 mil. Kč nebo jejich ekvivalent USD nebo EUR prodávajícímu, aby dorazily nejpozději do 16.11.2005, aby kupní cena byla uhrazena prodávajícímu nebo Qucomu v souladu dle podmínek tendru. Kauce bude uhrazena prodávajícímu na účet v Komerční bance, pobočka Otrokovice. 3) GMH převede nebo zajistí převod zbývající částky 3 mil. USD představující celkový překlenovací úvěr na sjednaný bankovní účet Qucom tak, aby dorazily nejpozději ve čtvrtek 24.11.2005. 4) Po úspěšném převodu a registraci aktiv na jméno první české dceřiné společnosti, Qucom založí druhou českou dceřinou společnost a zajistí aktiv na tuto. 5) Po registraci převodu aktiv, jak shora uvedeno, Qucom uzavře nájem s touto druhou českou dceřinou společností. 6) Qucom uzavře smlouvu o převodu podílu s GMH jako kupujícím a druhou českou dceřinou společností za účelem převodu podílu na GMH za protihodnotu ve výši překlenovacího úvěru a za podmínky Put Opce poskytnuté Qucom ve prospěch GMH, podle které Qucom koupí zpět podíl. 7) Současně s uzavřením smlouvy o převodu podílu a jako zajištění závazku Qucom hradit nájemné, Qucom poskytne GMH zatížení ve vztahu k veškerému majetku první české dceřiné společnosti na dobu trvání nájmu. 8) Zajištění bude opravňovat GMH vykonat Put Opci a získal zpět částku 6 mil. USD v případě, že porušení nastane v prvním roce, 8 mil. USD v případě, že porušení nastane v druhém roce, 10 mil. USD, pokud porušení nastane ve třetím roce, spolu s veškerými právními a poradenskými náklady k vymáhání částek dlužných ze strany Qucom nebo jeho propojených osob. Qucom bude povinen uhradit veškeré daně souvislé s převodem podniku. V rámci kapitoly Finanční závazky v rámci předmětného dokumentu bylo ujednáno, že GMH zajistí úhradu překlenovacího úvěru ve prospěch prodávajícího na depositum ve výši 25 mil. Kč nebo jeho ekvivalent v USD nebo EUR tak, aby dorazily nejpozději do 16.11.2005 spolu se zbytkem, představujícím překlenovací úvěr na určený bankovní účet Qucom tak, aby dorazily do Londýna nejpozději do čtvrtka 24.11.2005. Dokud Qucom, dceřiné společnosti a GMH neuzavře ujednání s výsledkem předpokládaným v tomto dokumentu, zavazuje se Qucom uložit finanční prostředky na depozitní úročený účet KSBR 27 INS 4656/2009-C8-8 a nenakládat s nimi, s výjimkou úhrady depozita a doplatku kupní ceny dle tendru a za předpokladu úspěchu v tendru v rozsahu nezbytném pro nabytí podniku úpadce. V případě, že Qucom bude neúspěšný v tendru, Qucom vrátí překlenovací úvěr s úroky účtovanými GMH. V případě, že prodávající ustanovený českým soudem nevrátí zpět depozitum, bude Qucom povinen vrátit překlenovací úvěr okamžitě, v případě že nebude schopen vrátit částku do tří měsíců, má věřitel právo podniknout kroky nezbytné k vymožení dlužných částek s úroky účtované GMH. Strany si sjednaly, že veškeré nároky mezi nimi se budou řídit anglickým právem, že se výlučně podřídí jurisdikci anglických soudů.

Soud použil k právnímu hodnocení svých skutkových zjištění následujících ustanovení zákona z.č. 182/2006 Sb. (dále jen IZ).

Podle § 173 odst. 1 IZ věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Věřitelé vykonatelných pohledávek na náhradu škody nebo nemajetkové újmy způsobené trestným činem nebo na vydání bezdůvodného obohacení získaného trestným činem podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu kdykoli v průběhu insolvenčního řízení, pokud v trestním řízení o tomto trestném činu byl zajištěn majetek v majetkové podstatě dlužníka a přihláška pohledávky byla podána v době, kdy zajištění podle trestního řádu trvá. Podle § 173 odst. 2 IZ přihlašují se i pohledávky, které již byly uplatněny u soudu, jakož i pohledávky vykonatelné včetně těch, které jsou vymáhány výkonem rozhodnutí nebo exekucí. Podle § 173 odst. 3 IZ přihlásit lze i pohledávku nesplatnou nebo pohledávku vázanou na podmínku. Pohledávky věřitelů vázané na splnění rozvazovací podmínky se považují v insolvenčním řízení za nepodmíněné, dokud rozvazovací podmínka není splněna. Na pohledávky věřitelů vázané na splnění odkládací podmínky nemá zahájení insolvenčního řízení vliv. Podle § 173 odst. 4 IZ přihláška pohledávky má pro běh lhůty k promlčení nebo pro zánik práva stejné účinky jako žaloba nebo jiné uplatnění práva u soudu, a to ode dne, kdy došla insolvenčnímu soudu. Přihlášku pohledávky, která je podána u jiného než insolvenčního soudu, postoupí tento soud neprodleně soudu insolvenčnímu, aniž o tom vydává rozhodnutí; účinky spojené s podáním takové přihlášky nastávají dnem, kdy přihláška dojde insolvenčnímu soudu.

Podle § 174 odst. 1 IZ přihlášky pohledávek a jejich přílohy se podávají dvojmo. Stejnopis přihlášky a její přílohy doručí insolvenční soud insolvenčnímu správci. Podle § 174 odst. 2 IZ přihláška pohledávky musí kromě obecných náležitostí podání20) obsahovat důvod vzniku a výši přihlašované pohledávky. Důvodem vzniku přihlašované pohledávky se rozumí uvedení skutečností, na nichž se pohledávka zakládá. KSBR 27 INS 4656/2009-C8-8

Podle § 176 IZ za správnost údajů uvedených v přihlášce jeho pohledávky odpovídá věřitel. Přihlášku pohledávky lze podat pouze na formuláři; náležitosti formuláře stanoví prováděcí právní předpis. Podobu formuláře zveřejní ministerstvo způsobem umožňujícím dálkový přístup; tato služba nesmí být zpoplatněna.

Podle § 177 IZ k přihlášce pohledávky je nutné připojit listiny, kterých se přihláška dovolává. Vykonatelnost pohledávky se prokazuje veřejnou listinou.

Podle § 184 odst. 1 IZ věřitel, který podal přihlášku pohledávky nebo na něhož se hledí jako na věřitele přihlášeného, může kdykoli v průběhu insolvenčního řízení vzít přihlášku pohledávky zpět. Insolvenční soud vezme zpětvzetí přihlášky na vědomí rozhodnutím, které se zvlášť doručuje věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen věřitel nebo osoba, která podala návrh na vstup do řízení na místo věřitele (§ 183 odst. 2). Právní mocí tohoto rozhodnutí věřitelova účast v řízení končí.

Podle § 189 odst. 1 IZ insolvenční správce sestaví seznam přihlášených pohledávek; u pohledávek, které popírá, to výslovně uvede. Do seznamu se nezařazují pohledávky, ke kterým se nepřihlíží, pohledávky vyloučené z uspokojení a další pohledávky, u kterých to stanoví zákon. Zajištění věřitelé se v seznamu uvádějí zvlášť. U každého věřitele musí být uvedeny údaje potřebné k jeho identifikaci a údaje pro posouzení důvodu vzniku, výše a pořadí jeho pohledávky; u zajištěných věřitelů se navíc uvádí důvod a způsob zajištění. V seznamu se zvlášť vyznačí pohledávky vykonatelné a pohledávky přihlášené jako podmíněné osobami, od kterých může věřitel požadovat plnění podle § 183 odst. 1 a 2. Podle § 189 odst. 2 IZ seznam přihlášených pohledávek insolvenční správce sestavuje a doplňuje tak, aby jej mohl uzavřít neprodleně po skončení lhůty k podání přihlášek pohledávek a v dostatečném předstihu před termínem konání přezkumného jednání. Účastníci jsou oprávněni u insolvenčního správce nahlédnout do seznamu přihlášených pohledávek a do dokladů, na jejichž základě byl sestaven.

Podle § 191 odst. 1 IZ přezkoumání pohledávek při přezkumném jednání se děje podle seznamu přihlášených pohledávek. Pohledávky přihlášené jako podmíněné osobami, od kterých může věřitel požadovat plnění podle § 183 odst. 1 a 2, se nezařazují na přezkumné jednání po dobu, po kterou v insolvenčním řízení uplatňuje vůči dlužníku přihlášenou pohledávku věřitel.

Podle § 192 odst. 1 IZ pravost, výši a pořadí všech přihlášených pohledávek mohou popírat insolvenční správce, dlužník a přihlášení věřitelé; popření pohledávky lze vzít zpět. Podle § 192 odst. 2 IZ insolvenční správce může při přezkumném jednání změnit stanovisko, které zaujal k jednotlivým pohledávkám v seznamu přihlášených pohledávek. Podle § 192 KSBR 27 INS 4656/2009-C8-8 odst. 3 IZ není-li dále stanoveno jinak, nemá popření pohledávky dlužníkem vliv na její zjištění; jeho účinkem však vždy je, že pro pohledávku, kterou dlužník popřel co do její pravosti nebo výše, není v rozsahu popření upravený seznam přihlášených pohledávek exekučním titulem. Podle § 192 odst. 4 IZ věřitel může až do skončení přezkumného jednání, dokud jeho pohledávka není zjištěna, měnit výši přihlašované pohledávky. Jestliže v důsledku této změny není možné přezkoumat přihlášenou pohledávku při nařízeném přezkumném jednání, nařídí insolvenční soud zvláštní přezkumné jednání. Věřitel je však povinen uhradit ostatním věřitelům na jejich žádost náklady, které jim vznikly v souvislosti s jejich účastí na zvláštním přezkumném jednání.

Podle § 193 IZ o popření pohledávky co do její pravosti jde tehdy, je-li namítáno, že pohledávka nevznikla nebo že již zcela zanikla anebo že se zcela promlčela.

Podle § 198 odst. 1 IZ věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření. Podle § 198 odst. 2 IZ v žalobě podle odstavce 1 může žalobce uplatnit jako důvod vzniku popřené pohledávky pouze skutečnosti, které jako důvod vzniku této pohledávky uplatnil nejpozději do skončení přezkumného jednání, a dále skutečnosti, o kterých se žalobce dozvěděl později proto, že mu kupující ze smlouvy o prodeji podniku nebo jeho části neoznámil včas převzetí dlužníkova závazku. Podle § 198 odst. 3 IZ vyjde-li v průběhu řízení o žalobě podle odstavce 1 najevo, že popřená pohledávka je pohledávkou vykonatelnou, není to důvodem k zamítnutí žaloby, žalovaný je však v takovém případě povinen prokázat důvod popření podle § 199.

Soud dospěl k následujícím právním závěrům.

Ve shodě se stanoviskem žalovaného se soud přiklání k názoru, že bylo důkazy zdokumentováno vzájemné obchodní plnění a smluvní vztahy mezi společností žalobce a společností General Mediterranean, nikoli však doloženy finanční transakce dlužníka a věřitele. Zejména z důkazu potvrzením společnosti ICM s.r.o., která pro dlužníka prováděla detailní zpracování účetnictví a zastupování při právních úkonech, soud uzavírá: většina obchodních transakcí byla prováděna přes jediného společníka QucomHaps holding Ltd. Z pozvrzení Komerční banky a z identifikace plateb z výpisů účtů dlužníka vyplývá rovněž, že z účtů dlužníka byly prokazatelně převáděny prostředky do majetkové dispozice jediného společníka. O právním důvodu a opodstatněnosti převodu těchto financí nebyly doloženy KSBR 27 INS 4656/2009-C8-8

žádné důkazy. Soud tedy shodně s žalovaným správcem, potvrzením Komerční banky a zejm. potvrzení společnosti ICM uzavírá, že realizací předmětných půjček došlo pouze k opětovnému přesunu financí do majetkové dispozice dlužníka. Poskytnutím půjček se nerozmnožil majetek dlužníka, ale údajným poskytnutím těchto operací byl zastírán jiný důvod finančních převodů, který v rámci řízení nebyl objasněn a soud ani nepovažuje toto zdokladování a dokumentování za nezbytné. Dokazováním bylo jednoznačně osvědčeno a prokázáno, že jednatel dlužníka Wiliam Harkin převáděl v letech 2006 a 2007 s účtů dlužníka vedených u Komerční banky finanční prostředky ve prospěch účtu na společnost žalobce a na společnost QucomHaps Malaysia SDN BHD. Takto bylo z účtů dlužníka bez právního důvodu vyvedeno nejméně 24,668.245,-Kč a 50 tis. EUR. Soud tak potvrzuje informace společnosti ICM, že půjčené finanční prostředky jsou pouze ty, které byly předtím ze společnosti dlužníka vyvedeny jeho jednatelem Harkinem. Argumentace žalobce, že šlo o složitý finanční a obchodní vztah půjčky General Mediterranean vůči Qucom, od něj bylo půjčeno Moravanu pro tendr a prostředky byly poskytnuty správci Hajtmarovi, po nerealizaci tendru byly finanční prostředky vráceny Moravanu, ačkoliv je poskytl Qucom, čímž vznikla pohledávka Qucomu za Moravanem, k této argumentaci se soud nemůže přiklonit, protože nebyl prokázán přímý předchozí obchodní vztah mezi dlužníkem Moravan Aviation a žalobcem. Soud ba naopak přisvědčuje žalovanému, že pokud prostředky měly patřit General Mediterranean, byl by tento subjekt aktivně legitimován k uplatnění své pohledávky. I z výslechu svědka ing. Petra Hajtmara, správce konkurzní podstaty podniku Moravan Aeroplanes vyplývá, že na tendr mu byly doručeny prostředky od General Mediterranean a Ryan Casey, byť se do výběrového řízení přihlásila společnost Czech Aircraft a této byly rovněž prostředky vráceny. Ing. Hajtmar potvrdil, že mu žádný doklad o tom, proč prostředky poskytoval General Mediterranean a nebo Ryan nebyly předloženy. Ing. Hajtmar rovněž potvrdil, že nezná a nebyl mu předložen žádný dokument o tom, že finanční prostředky poskytl jako půjčku žalobce a společník Moravan Aviationu. Ing. Hajtmar dokonce potvrdil, že prováděli interní rozbor k otázce bonity, serióznosti a bezpečnosti zájemce o tendr na prodej podniku úpadce, leč tento subjekt se jevil věřitelskému výboru jako nespolehlivý, proto se zřejmě v dalším výběrovém řízení už nechal zastupovat Czech Aircraftem. Jakým způsobem tyto dva subjekty jednaly o půjčkách nebo finančních tocích, o tom nejsou žádné doklady ani to nikdy nebylo správci vysvětleno. Soud se ztotožňuje s argumentací žalovaného, že vyvádění finančních prostředků z účtů dlužníka na účet jediného společníka Harkina v roce 2005 a 2006 bylo evidentní, průkazné a neopodstatněné zmenšení prostředků dlužníka a bezdůvodné obohacení Harkina či toho, komu prostředky Harkin dále poskytoval. Soud má za to, že bylo prokázáno, že v roce 2007, datum poskytnutí půjček, šlo fakticky o vrácení prostředků předtím od dlužníka vyvedených. Žalovaný i soud tak považuje sjednání půjček za simulovaný předchozí úkon vyvedení prostředků bez právního důvodu. Bylo dále zjištěno, že číslo účtu, na který adresoval Harkin od dlužníka prostředky v roce 2005 a 2006, KSBR 27 INS 4656/2009-C8-8 je stejné číslo účtu, které uvádí věřitel-žalobce v přihlášce jako číslo účtu pro plnění údajných půjček, z něhož měly být tyto prostředky poskytnuty. Pohledávky druhé skupiny z titulu smlouvy o poskytování služeb z 1.8.2007 jsou dle názoru soudu rovněž bezdůvodné. Mělo jít o údajně neuhrazené odměny za služby, vykonané pro dlužníka údajně Dr. Ladislavem Smrčkem. Bylo prokazatelně zjištěno, že smlouvu o poskytování služeb za dlužníka nikdy nepodepsala v ní uvedená ing. Buriánová, která falsum podpisu potvrdila i čestným prohlášením. Právní úkon-smlouva o poskytování služeb tak nikdy nevznikla. Je prokázáno, že Dr. Ladislav Smrček byl v pracovním poměru u dlužníka jako generální ředitel z titulu pracovní smlouvy z 31.8.2007 a to v období totožném, kdy pro dlužníka měl poskytovat údajné služby na základě smlouvy o poskytování služeb. Paradoxně tak vychází, že by dlužník platil za služby nejen Smrčkovi (z pracovní smlouvy), ale paralelně rovněž věřiteli (ze smlouvy o poskytování služeb). Z jednoznačného stanoviska ing. Buriánové jménem společnosti ICM z 10.3.2010 pak vyplývá geneze vztahu Smrčky vůči dlužníkovi ve srovnání s službami údajně poskytovanými věřitelem žalobcem. U jednání potvrdil věřitel žalobce, že další listinné doklady k věci nemá, že je falsum podpisu ing. Buriánovou pro něj novinkou a že se tudíž nachází v důkazní nouzi.

Ze všech výše uvedených důvodů soud považuje nárok věřitele za nedůvodný, přihláškou pohledávkou uplatněné dílčí nároky byly po právu insolvenčním správcem popřeny a v rámci řízení se nepodařilo žalobci důvodnost svých pohledávek za dlužníkem prokázat. Proto soud rozhodl o zamítnutí nedůvodné žaloby.

O náhradě nákladů řízení soud rozhodl podle § 202 odst. 1 IZ.

Poučení: proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení; odvolání se podává k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím podepsaného soudu.

Krajský soudu v Brně dne 30.5.2014

JUDr. Hana Hrstková, v.r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Pavla Široká