27 ICm 4235/2013
70/27 ICm 4235/2013-73 (KSBR 27 INS 10833/2013-C1)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudcem, JUDr. Radkou Semelovou, v právní věci žalobce ESSOX s.r.o., sídlem Senovážné nám. 231/17, České Budějovice, IČ 26764652 proti žalovanému JUDr. Zdeňka Pechancová, sídlem Masarykova 175, 763 26 Luhačovice, insolvenční správce dlužníka František anonymizovano , anonymizovano , bytem Sušice 76, 687 04 Traplice, o určení pohledávky

takto:

I. Řízení se zastavuje, pokud se žalobce domáhal určení pravosti a výše pohledávky přihlášené do insolventního řízení dlužníka pana Františka anonymizovano ve výši 15.216,-Kč.

II. Určuje se, že pohledávka žalobce ve výši 15.600,-Kč přihlášená do insolvenčního řízení úpadce pana Františka anonymizovano je zajištěnou pohledávkou podle úvěrové smlouvy č. 90052387 ze dne 9.3.2010.

III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou doručenou soudu dne 16.12.2013 domáhal určení, že pohledávka žalobce ve výši 15.216,-Kč přihlášená do insolvenčního řízení úpadce pana Františka anonymizovano , je oprávněná, důvodná a co do právního důvodu a výše opodstatněná a že byla po právu přihlášená žalobcem jako pohledávka zajištěná. Žalobce v žalobě uvedl, že uzavřel s dlužníkem panem Františkem anonymizovano prostřednictvím svého mandatáře smlouvu o úvěru č. 90052387 ze dne 9.3.2010. Na základě této smlouvy byl dlužníkovi poskytnut úvěr isir.justi ce.cz ve výši 102.118,-Kč. Tento úvěr byl účelově vázán na koupi vozidla Škoda Fabia, 1,4 Comfort v pořizovací ceně 113.465,-Kč. V úvěrové smlouvě bylo dohodnuto splácení úvěru v dohodnutých splátkách počínaje dnem 9.4.2010. Zaplaceno mělo být 48 dohodnutých měsíčních splátek, dlužník uhradil 42 měsíčních splátek. Vzhledem k existenci dohody o zajišťovacím vlastnickém právu, uzavřené mezi věřitelem a dlužníkem v ustanovení článku III. bod B/1, 2 a 3 obchodních podmínek, sdělil věřitel insolvenčnímu správci, že k předmětu financování, v souvislosti s uzavřením úvěrové smlouvy č. 90052387, bylo zřízeno zajišťovací vlastnické právo ve prospěch žalobce. Dne 13.9.2013 byl zjištěn úpadek dlužníka Františka anonymizovano a žalobce přihlásil svoji pohledávku do insolvenčního řízení. Pohledávka je evidována pod č. 1. Dopisem ze dne 27.11.2013 doručeným žalobci dne 29.11.2013, byl žalobce vyrozuměn o tom, že insolvenční správce dlužníka popřel pohledávku č. 1, pokud se týká zajištění přihlášené nevykonatelné pohledávky, a to z důvodu, že ve smlouvě o zajišťovacím převodu práva, kterou žalobce doložil, není ustanovení o vypořádání hyperochy, což odporuje judikatuře NS ČR např. 30 Cdo 3026/2006. Z těchto důvodů je smlouva neplatná a neplatnost byla způsobena žalobcem. Žalobce má za to, že jeho pohledávka je po právu a je zajištěná, neboť došlo k řádnému uzavření smlouvy o úvěru, její součástí jsou obchodní podmínky a tyto obchodní podmínky vypořádání hyperochy obsahují. Žalobce zejména poukázal na obsah ujednání článku B, 1), 2) a 3) a článku III/C. Při soudním jednání potom poukázal i na obsah ujednání obchodních podmínek pod bodem C, 1). Přestože žalobce již v žalobě tvrdil, že k popření pohledávky došlo co se týká jejího pořadí, v petitu žaloby požadoval určení i pravosti a výše pohledávky. Poté co byl soudem upozorněn na obsah popěrného úkonu u soudního jednání dne 13.9.2016, vzal žalobce žalobu, pokud se týká určení pravosti a výše pohledávky ve výši 15.216,-Kč zpět a soud řízení v této části zastavil tak, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto rozsudku.

Žalovaný se k žalobě vyjádřil v podání ze dne 19.6.2015. Žalovaný přes odkaz žalobce na jednotlivá smluvní ujednání, ze kterých má vypořádání hyperochy vyplývat, namítal i nadále, že z ujednání nevyplývá způsob, jakým má být hyperocha vypořádána. Uváděl jediný článek, který se svým obsahem blíží ujednání o vypořádání hyperochy, je článek III/3, ten je však nejasný a nesrozumitelný, kdy není jasně znatelné, co se myslí pojmy poskytnutá částka či uhrazené prostředky klienta . Vyplývá z něj především, že v případě prodeje či jiného způsobu zpeněžení předmětu financování je společnost povinna klientovi vrátit poskytnutou částku a z uhrazených prostředků klienta použít část na to, co nebylo uhrazeno z výtěžku zpeněžení. Z daného ustanovení však nelze dovodit pravidla pro situaci, kdy by daný výtěžek převyšoval pohledávku společnosti vůči klientovi. Podle žalovaného tak nejsou jasně a srozumitelně stanovena pravidla pro vypořádání hyperochy a smlouva o zajišťovacím převodu práva je neplatná. Přihlášená pohledávka do insolvenčního řízení je tedy nezajištěná. Žalovaný navrhl, aby žaloba byla zamítnuta.

Žalovaný se k soudnímu jednání konanému dne 14.9.2016 nedostavil, svoji neúčast u jednání omluvil a vyjádřil souhlas s jednáním v jeho nepřítomnosti. Soud věc projednal v nepřítomnosti žalovaného v souladu s ust. § 101 odst. 3 o.s.ř. Soud provedl důkaz přihláškou pohledávky a jejími přílohami, zejména pak úvěrovou smlouvou a jejími obchodními podmínkami. Dále byl proveden důkaz seznamem přihlášených pohledávek, ve kterém je vyznačeno popření pohledávky ze strany insolvenčního správce a výzvou k podání incidenční žaloby.

Z přihlášky pohledávky soud zjistil, že žalobce přihlásil do insolvenčního řízení vedeného ve věci dlužníka Františka anonymizovano , pohledávku ve výši 22.824,-Kč, která vyplývá ze smlouvy o úvěru č. 90052387 ze dne 9.3.2010. Ve smlouvě uvedl ohledně pohledávky samotné ty stejné skutečnosti, které jsou uvedeny v žalobě. V průběhu insolvenčního řízení bylo vydáno usnesení insolvenčním soudem, podle kterého přihláška pohledávky věřitele ESSOX s.r.o., České Budějovice se ve výši 7.608,-Kč odmítá. Usnesení nabylo právní moci dne 16.4.2014. Žalobce zůstal v insolvenčním řízení věřitelem pohledávky ve výši 15.216,-Kč, která je i předmětem, pokud se týká určení pořadí této pohledávky, incidenčního sporu.

Ze seznamu přihlášených pohledávek soud zjistil, že pohledávka žalobce přihlášená do insolvenčního řízení byla popřena insolvenčním správcem, pokud se týká pohledávky ve výši 22.824,-Kč z úvěrové smlouvy č. 90052387 ze dne 9.3.2010 pouze co do pořadí pohledávky a ohledně popěrného úkonu je zde uvedeno: popírám zajištění, ve smlouvě není ujednání o vypořádání hyperochy, ve zbytku uznávám.

Z úvěrové smlouvy uzavřené mezi ESSOX s.r.o., České Budějovice a Františkem anonymizovano ze dne 9.3.2010 soud zjistil, že žalobce se zavázal poskytnout dlužníkovi úvěr účelově určený na koupi vozidla Škoda Fabia-1,4 Comfort. Tento úvěr měl být dohodnutými splátkami splácen. Vzhledem k tomu, že předmětem tohoto sporu není určení pravosti nebo výše pohledávky, soud nepovažuje za nutné další zjištění ze samotné úvěrové smlouvy činit. Součástí smlouvy úvěrové se staly obchodní podmínky, ve kterých jsou obsažena ujednání smluvních stran o zajišťovacím převodu práva. Jedná se o tato ujednání: -B) Podmínky Smlouvy o zajišťovacím převodu práva 1. Uzavření smlouvy. Podpisem Žádosti klientem a její akceptací společností dochází současně mezi stranami k uzavření Smlouvy o zajišťovacím převodu práva ( zajišťovací smlouva ), jejímž obsahem je převod vlastnického příp. spoluvlastnického práva svědčícího klientovi k předmětu financování specifikovanému ve Smlouvě ve prospěch společnosti vč. všech součástí a příslušenství, jakož i příslušné technické dokumentace apod. Uzavřením zajišťovací smlouvy se tak smluvní strany dohodly, že klient tímto převádí své vlastnické příp. spoluvlastnické právo k předmětu financování ve prospěch společnosti a společnost toto vlastnické příp. spoluvlastnické právo k předmětu financování ve svůj prospěch přijímá, vše za podmínek sjednaných v těchto OP příp. v zajišťovací smlouvě. -Klient podpisem Žádosti společnosti současně potvrzuje, že je jako vlastník příp. spoluvlastník předmětu financování oprávněn k uzavření zajišťovací smlouvy, a že na předmětu financování neváznou žádná práva třetích osob (dluhy, zástavní práva, soupis v rámci výkonu rozhodnutí, výhrada vlastnického práva apod.). -2 Obsah zajišťovací smlouvy -a) Smluvní strany se tímto výslovně dohodly, že zajišťovací smlouva se sjednává na dobu od uzavření Smlouvy (resp. od okamžiku vzniku pohledávky společnosti za klientem a vyplývající ze Smlouvy) do doby úhrady veškerých pohledávek společnosti za klientem a vyplývajících ze Smlouvy (resp. do doby zániku pohledávky společnosti za klientem a vyplývající ze Smlouvy), tzn. zajišťovací smlouva nezaniká společně se Smlouvou (např. z důvodu odstoupení od Smlouvy apod.), ale až se zánikem (úhradou) veškerých pohledávek společnosti za klientem. -b) Po celou dobu trvání zajišťovací smlouvy klient zejména (i) odpovídá za způsobilost, zejm. pak za vhodnost pro předpokládané použití předmětu financování klientem, (ii) je povinen řádně a včas uplatňovat veškeré nároky z vad předmětu financování vůči jeho dodavateli, (iii) činí veškeré úkony a opatření k řádnému splnění účely Smlouvy a zajišťovací smlouvy. -c) Po celou dobu trvání zajišťovací smlouvy klient není oprávněn poskytnout předmět financování do užívání třetí osobě bez výslovného písemného souhlasu společnosti s výjimkou poskytnutí předmětu financování (i) manželu/ce klienta v případě, že závazky ze Smlouvy jsou součástí společného jmění klienta a jeho/jího manžela/ky uvedené v Žádosti (v případech registrovaného partnerství klienta se postupuje analogicky jako v případech manželství) a/nebo jiným členům domácnosti. Stejně tak není Klient oprávněn bez předchozího písemného souhlasu společnosti provádět na předmětu financování jakékoliv úpravy a změny. 3. Porušení smluvních povinností. -a) Dostane-li se klient do prodlení s úhradou měsíční splátky po dobu delší jak 20 dní je společnost oprávněna předmět financování na náklady klienta odebrat na místě, na kterém se nachází a za použití dostupných prostředků, když klient je povinen odebrání předmětu financování společnosti umožnit. V tomto případě je však společnost oprávněna předmět financování pouze zadržet na vhodném místě, a to až do doby, nežli dojde buď k doplacení dlužných pohledávek klientem nebo k předčasnému ukončení Smlouvy příp. k předčasné splatnosti úvěru, dle čl. VI. odst. 2. OP. Dojde-li k doplacení dlužných pohledávek (dlužné splátky, sankce vyúčtované z důvodu prodlení s úhradou splátek, náklady na zabavení, parkování atp. předmětu financování) klientem dříve, nežli dojde k předčasnému ukončení smlouvy příp. k předčasné splatnosti úvěru, vydá společnost předmět financování klientovi zpět do užívání. -b) V případě předčasného ukončení Smlouvy nebo předčasné splatnosti úvěru, zejm. dle čl. VI. odst. 2 OP, je klient povinen odevzdat předmět financování společnosti do 3 dnů na vlastní náklady. Klient souhlasí s tím, aby si společnost při prodlení klienta s odevzdáním předmětu financování tento na náklady klienta odebrala na místě, na kterém se předmět financování nachází, a aby k tomu použila všechny dostupné prostředky. Smluvní strany se v uvedeném článku dohodly, že bude-li částka získaná z realizace předmětu financování vyšší, než-li bude výše veškerých neuhrazených závazků klienta, bude částka přesahující závazky klienta společností vyplacena klientovi. Čl. III./C) -Smluvní strany se tímto v neposlední řadě dohodly, že dojde-li ze strany klienta k úhradě celé nebo částečné výše dlužné pohledávky kdykoliv po sjednané době splatnosti či po době určené ke splnění společnosti, dohodly se tímto smluvní strany na následujícím postupu: -V případě, kdy již došlo k realizaci předmětu financování (formou prodeje, financováním leasingem/úvěrem apod.), je společnosti povinna vrátit zpět klientovi poskytnutou částku, tím není vyloučeno oprávnění společnosti použít uhrazené prostředky klienta zcela nebo částečně na tu část pohledávky, k jejímuž uspokojení nedošlo z prodeje/realizace předmětu financování. -V případě, kdy ještě nedošlo k prodeji/realizaci předmětu financování je společnost povinna použít na úhradu pohledávku klientem uhrazené plnění a teprve nepostačuje-li takto uhrazené plnění k vyrovnání pohledávky, je oprávněna pokračovat v prodeji/realizaci (v úkonech vedoucích k prodeji/realizaci) předmětu financování až do úplného pokrytí dlužné pohledávky. V okamžiku, kdy dojde k úplnému pokrytí pohledávky společnosti a nedošlo k prodeji/realizaci předmětu financování, dochází k zániku vlastnického práva společnosti ve vztahu k předmětu financování. V takovém případě je společnost povinna současně předmět financování vydat klientovi. -V případě, kdy byl předmět financování fakticky předán k prodeji/realizaci apod. (předáním do bazaru k prodeji atd.), když je nerozhodno, jestli k prodeji/realizaci nakonec nedošlo z důvodů na straně klienta (úhrada části pohledávky po splatnosti apod.) odpovídá klient i za ty náklady společnosti, které na prodej/realizaci předmětu financování vynaložila (znalecký posudek, provize za prodej apod.). -Ve všech výše uvedených případech vždy platí, že společnost má nárok jen na tu částku výtěžku či úhrady ze strany klienta, která pokrývá neuhrazenou pohledávku za klientem. Jakékoliv finanční prostředky přesahující pohledávku společnosti je společnost povinna vždy vyplatit klientovi. Z vyrozumění věřiteli o popření přihlášené nevykonatelné pohledávky ze dne 27.11.2013 soud zjistil, že žalovaný vyrozuměl žalobce o konání přezkumného jednání dne 26.11.2013, na kterém byla jeho pohledávka z úvěrové smlouvy popřena co do pořadí pohledávky. Žalobce byl vyzván k podání žaloby na určení pořadí pohledávky ve lhůtě 30 dnů od přezkumného jednání, která neskončí dříve, než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění. Po zhodnocení provedeného dokazování dospěl soud k závěru, že žaloba je důvodná. Podle § 166 zák.č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), může věřitel přihlásit do insolvenčního řízení zajištěnou pohledávku, v přihlášce pohledávky se musí této skutečnosti dovolat a uvést okolnosti, které zajištění pohledávky osvědčují a připojit listiny, které se toho týkají. Podle § 188 odst. 1 insolvenčního zákona insolvenční správce přezkoumá podané přihlášky pohledávek, zejména podle přiložených dokladů a podle účetnictví dlužníka nebo jeho evidence vedené podle zvláštního právního předpisu. Při přezkumném jednání (§ 190 insol.zákona) může dle § 192 odst. 1 insol.zákona insolvenční správce, dlužník a přihlášení věřitelé popírat pravost, výši a pořadí všech přihlášených pohledávek. Podle § 195 insol.zákona o popření pohledávky co do jejího pořadí, jde tehdy, je-li namítáno, že pohledávka má méně výhodné pořadí než je pořadí uvedené v přihlášce pohledávky nebo je-li popíráno právo na uspokojení pohledávky ze zajištění. Ten, kdo popírá pořadí pohledávky musí současně uvést, v jakém pořadí má být pohledávka uspokojena. V daném případě věřitel přihlásil do insolvenčního řízení svoji pohledávku z úvěrové smlouvy ve výši 15.216,-Kč (po odmítnutí přihlášky pohledávky, pokud se týká částky 7.608,-Kč) a pohledávku přihlásil jako pohledávku nevykonatelnou, zajištěnou dohodou o zajišťovacím převodu práva. Při přezkumném jednání konaném dne 26.11.2013 insolvenční správce popřel zajištění pohledávky s tím, že pohledávka je nevykonatelná nezajištěná, co do pravosti či výše k popření pohledávky nedošlo. Žalobce byl insolvenčním správcem dopisem ze dne 27.11.2013 informován o popření zajištění pohledávky. K podání žaloby na určení pořadí pohledávky byla stanovena žalobci lhůta 30 dnů od přezkumného jednání s tím, že lhůta neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění. Řízení o určení pořadí pohledávky na základě žalobcem podané žaloby bylo u Krajského soudu v Brně zahájeno dne 16.12.2013, tedy ve stanovené lhůtě. Žalobce zajištění pohledávky neuznal s odkazem na skutečnost, že úvěrová smlouva neobsahuje ujednání o vypořádání hyperochy. Přitom poukazoval na obsah rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp.zn. 30 Cdo 3026/2006. Soud se se stanoviskem žalovaného neztotožňuje. Úvěrová smlouva, jejíž součástí se staly obchodní podmínky, obsahuje řadu ujednání, která jsou uvedena výše, z nichž vyplývá, jakým způsobem má být hyperocha (případný přebytek zpeněžení věci) použita na úhradu dluhu dlužníka a na několika místech je zde uvedeno, že pokud vznikne přebytek ze zpeněžení věci (automobilu) a dluh dlužníka již bude vyrovnán, bude tento přebytek dlužníkovi vydán. Tato ujednání ohledně vrácení hyperochy jsou dle názoru soudu zcela dostatečná, neboť pravidla pro samotné vrácení případné finanční částky při vzniku pohledávky dlužníka za žalobcem vyplývají ze zákona (viz. např. zákonná ustanovení občan.zákoníku o splnění dluhu). Ujednání o vypořádání hyperochy jsou obsažena v části C 1) obchodní podmínek, které jsou součástí úvěrové smlouvy. Pokud žalovaná vyvozuje neurčitost některých v textu smlouvy použitých pojmů, jak uvádí ve svém písemném vyjádření ze dne 19.6.2015, dospěl soud k závěru, že tyto pojmy nejsou neurčité, pokud jsou vykládány v kontextu ujednání smlouvy, které předcházejí vytýkaným pojmům. Smlouva o zajišťovacím převodu práva tak byla podle soudu mezi věřitelem a dlužníkem platně uzavřena, obsahuje ujednání o vypořádání hyperochy a není neurčitá. Podle § 553 odst. 1 občan.zák. splnění závazku může být zajištěno převodem práva dlužníka ve prospěch věřitele (zajišťovací převod práva). Smlouva o zajišťovacím převodu práva musí být uzavřena písemně. Vzhledem ke kusé úpravě tohoto institutu v občanském zákoníku řešil Nejvyšší soud ČR v rozsudku ze dne 5.12.20016 sp.zn. 33 Odo 188/2005, v jaké podobě by měla být smlouva o zajišťovacím převodu práva uzavřena. Nejvyšší soud uvedl, že smlouvou o zajišťovacím převodu práva postupuje dlužník věřiteli podmíněně své právo, které má proti jinému. Strany uzavírají smlouvu s úmyslem, aby nešlo o převod trvalý, nýbrž jen o převod za účelem zajištění pohledávky věřitele. Smyslem tohoto převodu je především motivovat dlužníka na řádném a včasném splnění jeho závazku. Současně je dlužníkovi zabráněno, aby před splněním závazku disponoval s převedeným právem, resp. jeho předmětem. Zajišťovacím převodem pak věřitel sleduje též možnost dosáhnout v případě prodlení dlužníka s plněním závazku uspokojení svého práva z předmětu převedeného práva. I když předmětem zajišťovacího převodu zpravidla bývá pohledávka, kterou má dlužník vůči třetí osobě, lze takto převést i právo věcné, včetně práva vlastnického. Jelikož se jedná o zajišťovací institut, musí zde existovat jako předmět zajištění platný závazek hlavní, ze kterého je dlužník povinen věřiteli plnit a ze kterého má věřitel právo na plnění. Vedle tohoto hlavního závazkového vztahu vzniká mezi věřitelem a dlužníkem akcesorický závazkový vztah vyplývající ze smlouvy o zajišťovacím převodu práva. Dlužník poskytuje věřiteli své právo s rozvazovací podmínkou, že zajištěný závazek bude splněn. Tato rozvazovací podmínka se uplatní při uspokojení zajištěné pohledávky splněním tak, že právní úkony, jimiž bylo právo převedeno, pozbývají účinnosti a právo v rozsahu, v jakém bylo převedeno přechází zpět na dlužníka. Převod práva na věřitele tedy ze zákona zaniká. Místo rozvazovací podmínky lze ve smlouvě sjednat zpětný převod práva po splnění závazku. Úprava obsažená v § 553 občan.zák. neřeší blíže, jaká jsou vzájemná práva a povinnosti věřitele a dlužníka a proto je pro obsah jejich právního vztahu rozhodující obsah smlouvy. V ní musí být jednoznačně určen závazek, který je zajišťován, právo dlužníka, které se převádí a jeho předmět a případně i způsob uspokojení věřitelovy pohledávky z převedeného dlužníkova práva. Z obsahu smlouvy musí být zřejmé, že se jedná jen o zajišťovací převod práva, nikoliv o převod trvalý . Posuzovaná smlouva podle soudu splňuje všechny požadavky stanovené pro platné ujednání o zajišťovacím převodu práva tak, jak jsou stanoveny ve výše uvedeném rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR. V daném případě byl zajišťovací převod vlastnického práva sjednán s rozvazovací podmínkou, tedy že po splnění závazku dlužníkem dojde k vrácení vlastnického práva dlužníkovi, smlouva byla uzavřena písemně a je dostatečně určitá. Soud proto dospěl k závěru, že žalobce má za dlužníkem pohledávku ve výši 15.216,-Kč, zajištěnou zajišťovacím převodem práva k automobilu Škoda Fabia-1,4 Comfort, objem motoru 1397, číslo karoserie TMBPH46Y323310216, rok výroby 2001, která byla uzavřena v rámci úvěrové smlouvy a jejích obchodních podmínek. Soud proto žalobě jako důvodné vyhověl.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle § 202 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) ve znění pozdějších změn a doplňků, podle něhož ve sporu o pravost výši nebo pořadí přihlášených pohledávek nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci.

P o u č e n í:

Proti tomuto rozsudku je možné podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení jeho písemného vyhotovení prostřednictvím Krajského soudu v Brně k Vrchnímu soudu v Olomouci.

Krajský soud v Brně dne 13.9.2016 JUDr. Radka Semelová, v.r. samosoudce Za správnost: Jaroslava Bártová