27 ICm 3637/2012
č. j. (12) 27 ICm 3637/2012-138 (KSBR 27 INS 8410/2012)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní Vladimírou Kubíčkovou ve věci

žalobce: Ing. Rudolf anonymizovano , anonymizovano bytem Brněnská 70, 671 82 Dobšice proti žalované: Ing. Eva Procházková Nám. Svobody 1548/5, 669 02 Znojmo insolvenční správkyně dlužníka Daruel s.r.o., IČO 25361252 Za Zvoničkou 91, 671 82 Dobšice zastoupený JUDr. Pavlem Procházkou, obecným zmocněncem bytem 671 22 Šatov 473 o vyloučení majetku z majetkové podstaty

takto: I. Návrh na zahájení řízení o vyloučení pohledávky za Ing. Rudolfem anonymizovano ve výši 1 800 000 Kč z majetkové podstaty dlužníka společnosti Daruel s.r.o. se sídlem v Dobšicích se zamítá. II. Žádná ze stran nemá nárok na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění: 1. Návrhem na zahájení řízení ze dne 30. 11. 2012 se žalobce domáhal, aby z majetkové podstaty dlužníka společnosti Daruel se sídlem v Dobšicích byla vyloučena pohledávka za Ing. Rudolfem anonymizovano v celkové výši 1 800 000 Kč. Žalobci bylo dne 13. 11. 2012 doručeno vyrozumění o soupisu podstaty datované dnem 7. 11. 2012. Insolvenční správce oznámil žalobci, že do majetkové podstaty dlužníka-úpadce byl sepsán majetek na základě právních úkonů, kterými

Shodu s prvopisem potvrzuje Ivana Maternová. isir.justi ce.cz

úpadce jednáním žalobce jako jeho jednatele zkrátil uspokojení věřitelů. Důvodem pro zahrnutí pohledávky do soupisu majetkové podstaty dle správce byla skutečnost, že smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy ze dne 2. 11. 2011 a zaplacení zálohy jsou neplatnými právními úkony. Podpisy na smlouvě i příjmových dokladech měly být zfalšovány.

2. Smlouva o smlouvě budoucí na prodej movitých věcí ze dne 1. 11. 2011 byla uzavřena mezi úpadcem, jako budoucím kupujícím a společností Prádelna Znojmo, s.r.o. se sídlem v Praze, jako budoucím prodávajícím. Podpisy na smlouvě a na příjmových dokladech, kterými měla být zaplacena záloha dle žalovaného, měly být zfalšovány. Tato skutečnost však nebyla žádným způsobem prokázána a žalovaný vychází pouze z tvrzení osoby, která je měla podepsat. Žalobce naopak vyloučil, že by podpisy byly zfalšovány. Žalobce jednal s osobou, která vystupovala jménem společnosti Prádelna Znojmo, s.r.o. jako její řádný zástupce. Tomuto zástupci také úpadce prostřednictvím žalobce uhradil zmiňované zálohy v dobré víře, že se jedná o osobu oprávněnou jednat jménem společnosti Prádelna Znojmo, s.r.o. Žalobce si v žádném případě finanční prostředky ve výši 1 800 000 neponechal a žádné příjmové doklady nezfalšoval. Nemůže být tedy po žalobci spravedlivě požadováno, aby uvedenou pohledávku vydal. Žádná takováto pohledávka za žalobcem neexistuje.

3. Žalovaný ve svém vyjádření uvedl, že v případě zakoupení technologie prádelny žalobce nejednal ani s jednatelem firmy Prádelna Znojmo, s.r.o. Jaroslavem Navrátilem ani s Karlem Psotou a žalobce by měl prokázat, že o uzavření smlouvy skutečně s těmito lidmi jednal. Podpisy na smlouvě o smlouvě budoucí na prodej movitých věcí a na výdajových dokladech, které mají být p. Tomáše Templa, jsou dle tohoto zfalšovány. Je tedy důvodný předpoklad, že žalobce takto vyvedl z majetkové podstaty dlužníka finanční prostředky ve svůj prospěch a ke škodě věřitelů. Žalobce by měl prokázat, komu jmenovitě peníze vyplatil, jak se mu tato osoba prokázala, zda stejná osoba podepisovala i smlouvu o smlouvě budoucí a kdy byla vlastně tato smlouva podepsána. Správce měl zato, že žalobce si předmětné peníze ponechal a tedy byl důvod vyzvat žalobce k podání žaloby.

4. Dle správce měla celá věc probíhat tak, že p. anonymizovano (žalobce) jako představitel společnosti Daruel jednal se společností Prádelny Znojmo, a to konkrétně s p. Navrátilem, ale nikoliv o prodeji technologie prádelny, ale o prodeji technologie kotelny. Bylo to někdy v roce 2010. Další jednání s p. Navrátilem se však již nekonala. S firmou Daruel nejednal ani představitel Prádelny Znojmo p. Templ, který uvedl správci, že o celé věci, tj. o jednání s p. anonymizovano neví ničeho. Žádnou smlouvu nepodepsal, stejně jako nepodepsal žádné doklady o převzetí peněz. Pan anonymizovano naopak uvedl, že nejednal s p. Templem, ale že jednal s nějakým p. Psotou. Tento však je vlastníkem autodopravy. Správce se tedy spojil s tímto p. Psotou, avšak ten uvedl, že p. anonymizovano vůbec nezná.

5. Soud nařídil jednání na 30. 1. 2018, které ho se nezúčastnil žádný z obeslaných účastníků. Žalobce se jednání nezúčastnil bez omluvy, žalovaná se omluvila podáním ze dne 30. 11. 2017. Soud jednal v nepřítomnosti obou účastníků. K důkazům soud přečetl jako stěžejní důkaz rozhodnutí insolvenčního správce ze dne 15. 12. 2017. V tomto rozhodnutí insolvenční správce rozhodl, že z majetkové podstaty dlužníka společnosti Daruel s.r.o. se sídlem v Dobšicích se po souhlasu věřitelského orgánu a insolvenčního soudu vyjímá majetek, a to pohledávka za dlužníkem Ing. Rudolfem anonymizovano vzhledem k tomu, že dlužník nemá žádný majetek a tato pohledávka je nedobytná.

6. Podle ust. § 227 zákona č. 180/2006 Sb., insolvenční zákon může insolvenční správce z majetkové podstaty kdykoliv v průběhu insolvenčního řízení vyjmout věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, které nemohou sloužit k uspokojení věřitelů, zejména neprodejné

Shodu s prvopisem potvrzuje Ivana Maternová.

věci a nedobytné pohledávky nebo majetek, na který se vztahuje rozhodnutí o zajištění vydané v trestním řízení a k jehož zpeněžení nebyl udělen souhlas příslušného orgánu činného v trestním řízení. Učiní tak po předchozím souhlasu věřitelského výboru a insolvenčního soudu.

7. Skutečnost, že majetek, jehož se týká vylučovací žaloba, vůbec nebyl nebo ke dni rozhodnutí soudu o této věci již není sepsán v konkursní podstatě úpadce je důvodem k zamítnutí takové žaloby.

8. Vzhledem k tomu, že ke dni rozhodnutí soudu v podstatě dlužníka již nebyla zapsána pohledávka za Ing. Rudolfem anonymizovano (žalobcem), soud návrh na zahájení řízení zamítl v plném rozsahu. Z majetkové podstaty úpadce nebylo čeho vylučovat.

9. O nákladech řízení soud rozhodoval podle ust. § 142 odst. 1 o.s.ř. s tím, že úspěšnému žalovanému žádné náklady řízení v jeho průběhu nevznikly.

Poučení: Proti tomuto rozsudku je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení u tohoto soudu.

Brno 30. ledna 2018

Vladimíra Kubíčková v. r. samosoudkyně

Shodu s prvopisem potvrzuje Ivana Maternová.