27 ICm 3618/2017
č. j. 27 ICm 3618/2017-33 KSOS 33 INS 6645/2015

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Barbarou Csepcsarovou v právní věci

žalobce: Raiffeisenbank a.s., IČO 49240901 sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 proti žalované: Marketa anonymizovano , anonymizovano bytem Aviatiků 1524/16, 700 30 Ostrava korespondenční adresa: Jana Maluchy 127, 700 30 Ostrava zastoupená advokátem Mgr. Tomášem Petrů sídlem Pavlovova 586/8, 736 01 Havířov-Město o určení pravosti popřené pohledávky

takto: I. Žaloba, aby bylo určeno, že žalobce Raiffeisenbank a.s., IČO 49240901, se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, má za dlužníkem Marketou anonymizovano , n anonymizovano , bytem Aviatiků 1524/16, 700 30 Ostrava, pohledávku ve výši 33.392,24 Kč z titulu Směnky vlastní vystavené v Ostravě dne 29.01.2014 společností IWD Czech s.r.o., IČO 28648617, s místem podnikání Plzeňská 466/359, Ostrava, znějící na částku 1.010.629,46 Kč splatnou dne 24.10.2014 v insolvenčním řízení vedeném u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. 33 INS 6645/2015 pod přihláškou č. P3, a to co do důvodu i výše po právu, se zamítá. II. Určuje se, že žalobce Raiffeisenbank a.s., IČO 49240901, se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, má za má za dlužníkem Marketou anonymizovano , n anonymizovano , bytem Aviatiků 1524/16, 700 30 Ostrava, pohledávku ve výši 1.013.997,46 Kč z titulu Směnky vlastní vystavené v Ostravě dne 29.01.2014 společností IWD Czech s.r.o., IČO 28648617, s

Shodu s prvopisem potvrzuje Lukáš Mareš isir.justi ce.cz KSOS 33 INS 6645/2015

místem podnikání Plzeňská 466/359, Ostrava, znějící na částku 1.010.629,46 Kč splatnou dne 24.10.2014 v insolvenčním řízení vedeném u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. INS 6645/2015 pod přihláškou č. P3, a to co do důvodu i výše po právu. III. Žaloba, aby bylo určeno, že žalobce Raiffeisenbank a.s., IČO 49240901, se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, má za dlužníkem Marketou anonymizovano , n anonymizovano , bytem Aviatiků 1524/16, 700 30 Ostrava, pohledávku ve výši 39.720,32 Kč z titulu Směnky vlastní vystavené v Ostravě dne 04.06.2014 společností IWD Czech s.r.o., IČO 28648617, s místem podnikání Plzeňská 466/359, Ostrava, znějící na částku 1.278.477,43 Kč, splatnou dne 05.11.2014 v insolvenčním řízení vedeném u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. KSOS 33 INS 6645/2015, pod přihláškou č. P3, a to co do důvodu i výše po právu, se zamítá. IV. Určuje se, že žalobce Raiffeisenbank a.s., IČO 49240901, se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, má za dlužníkem Marketou anonymizovano , n anonymizovano , bytem Aviatiků 1524/16, 700 30 Ostrava, korespondenční adresa: Jana Maluchy 127, 700 30 Ostrava pohledávku ve výši 1.282.738,43 Kč z titulu Směnky vlastní vystavené v Ostravě dne 04.06.2014 společností IWD Czech s.r.o., IČO 28648617, s místem podnikání Plzeňská 466/359, Ostrava, znějící na částku 1.278.477,43 Kč splatnou dne 05.11.2014 v insolvenčním řízení vedeném u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. KSOS 33 INS 6645/2015, pod přihláškou č. P3, a to co do důvodu i výše po právu. V. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci náhradu nákladů řízení ve výši 5.900 Kč, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

Odůvodnění: 1. Žalobou ze dne 10.8.2017, která byla doručena soudu téhož dne a opravena podáním žalobce ze dne 11.9.2017, se žalobce domáhal určení, že má za dlužníkem Marketou anonymizovano , r.č. 885116/6786, bytem Aviatiků 1524/16, 700 30 Ostrava pohledávku z titulu Směnky vlastní vystavené v Ostravě dne 29.1.2014 společností IWD Czech s.r.o., IČ 28648617, s místem podnikání Plzeňská 466/359, Ostrava, znějící na částku 1.047.389,70 Kč splatnou dne 24.10.2014 (dále jen směnka č. 1) a dále pohledávku z titulu Směnky vlastní vystavené v Ostravě dne 4.6.2014 společností IWD Czech s.r.o., IČ 28648617, s místem podnikání Plzeňská 466/359, Ostrava, znějící na částku 1.322.458,75 Kč splatnou dne 5.11.2014 (dále jen směnka č. 2) v insolvenčním řízení vedeném u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. KSOS 33 INS 6645/2015 pod přihláškou č. P3-1, a to co důvodu i výše po právu. 2. Žaloba byla odůvodněna tím, že dne 12.6.2015 přihlásil žalobce do insolvenčního řízení dlužníka pohledávku z výše uvedených směnek č. 1, č. 2 , přičemž dlužník tuto pohledávku u 2. přezkumného jednání konaného dne 17.7.2017 popřel. Dle seznamu přihlášených pohledávek insolvenční správce (dále jen IS) obě dílčí pohledávky nepopřel a uznal. Jako důvod popření bylo dle žalobce uvedeno, že dlužník nesouhlasí ani s výší vyplněné sumy, ani s daty splatnosti, které věřitel uvádí ve své přihlášce . Žalobce žalobu dále odůvodnil tím, že žalovaný nespecifikoval, v čem spatřuje rozpor ve způsobu vyplnění směnek s dohodami o uplatnění vyplňovacího práva směnečného (dále jen dohoda ). Žalobce trvá na tom, že předložené Směnky jsou vyplněny v souladu s ustanovením zákona i Dohodami o uplatnění vyplňovacího práva směnečného. Dle čl. III. odstavce 1. byl žalobce oprávněn vyplnit směnečnou částku včetně její měny až do výše odpovídající splatným Zajištěným pohledávkám nebo jejich části a dále datum splatnosti s tím, že takový den nesmí předcházet dni, v němž žalobce datum směnky vyplňuje. Splatnost úvěru

Shodu s prvopisem potvrzuje Lukáš Mareš KSOS 33 INS 6645/2015

nastala po prohlášení úpadku společnosti IWD Czech dne 24.10.2014 a dne 5.11.2014. O skutečnosti zesplatnění úvěrů a možnosti realizace zajištění byl informován dopisy ze dne 6.11.2014 a 12.11.2014. Žalobce uvádí, že není nikterak povinen odůvodňovat a vyčíslovat výši směnečné sumy. Přesto doložil důkazy-Souhrnný výpis pohybů na účtě a Struktura dluhu, ze kterých je zřejmé, že jistina dílčí pohledávky č. 1 je tvořena součtem jistiny úvěru ve výši 1.000.000 Kč a úroků z úvěru ve výši 10.629,46 Kč. Jistina dílčí pohledávky č. 2 je pak tvořena součtem jistiny úvěru ve výši 1.263.549,18 Kč, úroků z úvěru ve výši 13.888,32 Kč, úroků z prodlení ve výši 789,93 Kč a poplatku ve výši 250 Kč. Dále se žalobce vyjádřil, že není pravdivé tvrzení žalovaného, že Směnky nebyly vyplněny ani ke dni 21.7.2015. Odkázal na komunikaci s insolvenčním správcem-na své podání ze dne 18.5.2016, když sken Směnek byl insolvenčnímu správci zaslán dne 5.8.2015, z čehož se jeví nevěrohodné, že by žalobce přihlásil své pohledávky, aniž by směnky a jejich a jejich splatnost byly vyplněny. Dále se vyjádřil ke komunikaci manžela žalované, druhého avalisty Ondřeje anonymizovano se zaměstnankyní žalobce Mgr. Salamonovou. Uvedl, že ta neměla kompletní informace o případu, když směnky byly vyplněny někým jiným. Insolvenční řízení výstavce mělo v péči jiné oddělení žalobce a za žalobce byla pověřena jednat jiná osoba, která rozhodla o vyplnění směnek a měla také pravomoc rozhodnout o dalším vymáhání avalistů na základě vyplněných Směnek. K soudnímu vymáhání však nedošlo, když po zjištění pohledávek u výstavce podal žalovaný ohledně své osoby insolvenční návrh, namísto směnečné žaloby se tedy vyčkalo, zda bude, či nebude prohlášen úpadek rovněž žalovaného/avalisty. Závěrem uvedl, že i kdyby došlo k excesu při uplatňování vyplňovacího práva směnečného ať už při vyplnění data splatnosti nebo výše směnečné sumy, tak takový exces nečiní směnku neplatnou, měl by vliv pouze na výši směnečné sumy nebo běh příslušenství. Žalobce rovněž poukazuje na rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. 33 ICm 1002/2016, který se s právním názorem žalobce o platnosti směnek ztotožnil. 3. Žalovaná se vyjádřila k žalobě svým podáním ze dne 3.11.2017, které bylo doručeno soudu téhož dne a uvedla, že nesouhlasí s výší vyplněné směnečné sumy ani s daty splatnosti vyplněnými na směnkách, tedy s částkami ve výši 1.047.389,70 Kč a 1.322.458,75 Kč. Žalobce má podle směnečného prohlášení (právo) vyplnit blankosměnku dle vlastní volby, avšak v tomto případě žalobce hřeší na podstatu směnky, která je obligatorně abstraktním závazkem, tedy není nutné zkoumat, proč byla vystavena a na jakou částku. Směnka v tomto případě měla být institutem zajišťovacím, tedy měla zlepšit postavení věřitele při vymáhání dlužné částky, případně jejího příslušenství a smluvní pokuty. Za tímto účelem bylo uzavřeno i směnečné prohlášení. Žalobce však neprokázal, ani prokazatelně nedoložil, jak k výsledné sumě 2.369.848,45 Kč dospěl. Jediným přípisem, ze kterého se žalovaná dozvěděla o splatnosti zajišťovaného závazku, byl dopis ze dne 12.11.2014. Dle žalované tak žalobce jednal contra bonos mores, když prokazatelně nevyčíslil nesplacenou pohledávku včetně příslušenství, a tuto částku bez dalšího vyplnil do blankosměnek, které žalovaná avalovala. Tím docílil toho, že u jím uplatňovaného nároku není před soudy zapotřebí zkoumat kauzu ani jeho výši. Je tak možno v rámci insolvenčního řízení uplatňovat pohledávku, která nemá oporu ve skutečném stavu věci, a je tedy v příkrém rozporu s principem materiální pravdy. Žalovaná dále namítla skutečnost, že ke dni zahájení insolvenčního řízení, tedy k 13.3.2015, nebyly směnky směnkami, respektive nevyplněné blankosměnky nebyly pohledávkami, odkázala na rozsudek NS ČR ze dne 26.4.2011, sp. zn. 20 Cdo 2031/2009. Z e-mailové komunikace mezi manželem žalované a zaměstnankyní banky Mgr. Petrou Salomonovou vyplývá, že tyto směnky nebyly ke dni 21.7.2015 vyplněny. Ty nebyly vyplněny ani ke dni 21.7.2015, ani ke dni zjištění úpadku žalované 14.5.2015, ani k poslednímu dne lhůty pro přihlašování pohledávek do ins. řízení-15.6.2015. Datum splatnosti směnky tak bylo vyplněno v rozporu s čl. III. odst. 1 dohody a datum splatnosti tak předchází dni, v němž žalobce datum splatnosti vyplňoval. Dále žalovaná odkázala na řízení sp. zn. 33 ICm 1002/2016, když z provedeného dokazování v tomto řízení vyplynulo, že neexistuje důkaz, že směnky byly

Shodu s prvopisem potvrzuje Lukáš Mareš KSOS 33 INS 6645/2015

skutečně vyplněny již před tímto datem a že soud v rozsudku 33 ICm 1002/2016-98 uzavřel, že směnky vyplněny ke dni 21.7.2015 nebyly a domáhá se s ohledem na ust. § 13 zákona č. 89/2012 Sb. toho, že soud by měl v aktuálně řešené otázce přistupovat srovnatelným způsobem. Žalovaná navrhla, aby byla žaloba na určení pravosti v celém rozsahu zamítnuta. 4. K vyjádření žalované setrval žalobce na svém původním stanovisku a poukázal na skutečnost, že platnost a správnost předmětných směnek bylo již předmětem řízení 33 ICm 1002/2016 a odkázal na rozsudek vydaný pod sp. zn. 33 ICm 1002/2016-98 ze dne 27.7.2017, který nabyl právní moci dne 22.9.2017, dále žádá, aby soud rozhodl v této věci obdobně. 5. Podle ust. § 7 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon- dále jen IZ) nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje. 6. Oba účastníci byli v rámci poučení o procesních právech a povinnostech vyzváni, aby sdělili, zda souhlasí s tím, aby bylo ve věci rozhodnuto bez nařízení jednání, jen na základě účastníky předložených listinných důkazů nebo zda se vzdávají práva účasti na projednávané věci ( § 115a o.s.ř.). Účastníci byli poučeni, že v případě, zůstane-li tato výzva ve stanovené lhůtě bez vyjádření, bude soud mít za to, že účastník nemá proti rozhodnutí ve věci bez nařízení jednání námitek (§101, odst. 4 o.s.ř.). Vzhledem k tomu, že žalobce a žalovaná s rozhodnutím bez nařízení jednání souhlasili, soud dle ust. § 115a o.s.ř. rozhodl bez nařízení jednání, jen na základě účastníky předložených listinných důkazů. 7. Po provedeném dokazování dospěl soud k následujícím skutkovým zjištěním. 8. Z insolvenčního spisu Krajského soudu v Ostravě vedeného pod sp. zn. KSOS 33 INS 6645/2017 soud zjistil: 9.-Z usnesení Krajského soudu v Ostravě č.j. KSOS 33 INS 6645/2015-A10 ze dne 14.5.2015 byl zjištěn úpadek dlužnice Markety anonymizovano , r.č. 885116/6786, IČO: 00931136, Aviatiků 1524/16, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, korespondenční adresa: Jana Maluchy 127, 700 30 Ostrava, insolvenčním správcem byla ustanoven Mgr. et Mgr. Radim Dostal, IČO: 71330216, Náměstí 71/11, 757 01 Valašské Meziříčí, provozovna Štramberská 2871/47, 703 00 Ostrava-Hulváky a soud povolil řešení úpadku oddlužením 10.-Z usnesení Krajského soudu v Ostravě č.j. KSOS 33 INS 6645/2015-B3 ze dne 17.9.2015, že soud schvaluje oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře. 11.-Z přihlášky pohledávky přihlášky č. P3, že žalobce jako věřitel č. 3 si do insolvenčního řízení dlužníka přihlásil pohledávku v celkové výši 2.369.845,45 Kč. Pohledávka se sestávala z dvou dílčích pohledávek, a to z dílčí pohledávky č. 1 přihlášené v celkové výši 1.047.389,70 Kč z titulu směnky vlastní ze dne 29.01.2014 k zajištění smlouvy o úvěru č. 01/KTK/02/28648617 ze dne 29.01.2014. Tato dílčí pohledávka se sestávala z jistiny ve výši 1.010.629,46 Kč a z příslušenství ve výši 36.760,24 Kč ( způsob výpočtu: 1) úroky ve výši 6 % p.a. z částky 1.010.629,46 Kč od 25.10.2014 do 13.5.2015 v celkové výši 33.392,24 Kč, 2) odměna ve výši 3.368 Kč (1/3 procenta směnečného peníze). Jako důvod vzniku příslušenství, je uvedeno: úrok a odměna dle zákona směnečného a šekového. Dílčí pohledávka č. 2 přihlášená v celkové výši 1.322.458,75 Kč z titulu směnky vlastní ze dne 04.06.2014 k zajištění smlouvy o úvěru č. 2521/14/021/SME/PRP ze dne 04.06.2014. Tato dílčí pohledávka se sestávala z jistiny ve výši 1.278.477,43 Kč a z příslušenství ve výši 43.981,32 Kč ( způsob výpočtu: 1) úroky ve výši 6% p.a. z částky 1.278.477,43 Kč od 6.11.2014 do 13.5.2015 v celkové výši 39.720,32 Kč, 2) odměna ve výši 4.261 Kč (1/3 procenta

Shodu s prvopisem potvrzuje Lukáš Mareš KSOS 33 INS 6645/2015

směnečného peníze). Jako důvod vzniku příslušenství, je uvedeno: úrok a odměna dle zákona směnečného a šekového. Pohledávky z titulu směnek byly přihlášeny jako pohledávky nevykonatelné. 12.-Ze zápisu o 2. přezkumném jednání, konaného dne 17.7.2017 bylo zjištěno, že byla přezkoumána přihláška č. P3, insolvenční správce pohledávku žalobce uznal, dlužnice uvedla, že pohledávku v celém rozsahu popírá a odkázala v důvodech na své podání ze dne 22.6.2017 a založila do spisu stejnopis svého podání s odůvodněním popěrného úkonu. 13.-Ze seznamu přihlášených pohledávek (přezkumného listu) k přezkumnému jednání ze dne 17.7.2017 bylo zjištěno, že insolvenční správce pohledávku nepopírá, uznává. Dlužnice popírá. Ve svém podání, kterým odůvodnila popěrný úkon uvedla, že v souladu s ust. §410 ve spojení s ust. § 198 IZ popírá přihlášenou věřitelovu pohledávku P3, tedy dílčí pohledávku P3.1 i dílčí pohledávku P3.2., a to co do její pravosti. Dlužnice namítla, že směnky nebyly vyplněny v souladu s Dohodami o uplatnění vyplňovacího práva směnečného ze dne 29.1.2014, resp. 4.6.2014, které dlužník jako avalista a věřitel uzavřel. Nesouhlasí ani s výší doplněné sumy, ani s daty splatnosti předložených směnek. Věřitel byl dle čl. III. Dohod oprávněn vyplnit směnečnou částku až do výše odpovídající splatným zajištěným pohledávkám nebo jejich části. Z toho vyplývá, že měl provést vyčíslení pohledávek a zároveň dlužníkovi oznámit jejich splatnost. K ničemu takovému nedošlo. Podle názoru dlužníka tak vyplnění směnek nebylo v souladu s dohodou. Směnka měla být institutem zajišťovacím, zlepšit postavení věřitele při vymáhání pohledávky vč. příslušenství a smluvní pokuty. Žalobce dlužníkovi neprokázal, ani před vyplněním směnek nedoložil, jak k výsledné sumě dospěl. Jediným přípisem, ze kterého se dlužník o splatnosti dověděl, byl dopis ze dne 12.11.2014. Dlužnice dále uvedla, že věřitel vyplněním směnek docílil toho, že u jím uplatňovaného nároku není před soudy zapotřebí zkoumat kauzu ani její výši. Dále namítla skutečnost, že ke dni 13.3.2015 (zahájení ins. řízení žalované) nebyly směnky směnkami, resp. nevyplněné blankosměnky nebyly pohledávkami, odkázala na rozsudek NS ČR, sp. zn. 20 Cdo 2031/2009. Z e-mailové komunikace mezi manželem dlužníka a zaměstnankyní věřitele Mgr. Petrou Salamonovou vyplývá, že směnky nebyly ani ke dni 21.7.2015 vyplněny. To nepřímo dokládá i fakt, že věřitel tyto směnky nepřipojil k přihlášce do ins. řízení, ani v jejich prosté kopii, či skenu. Skutečnost, že směnky byly vyplněny teprve následně, v důsledku zahájení insolvenčního řízení dlužníka, zakládá opět rozpor s uzavřenými Dohodami, neboť čl. III. odst. 1 stanoví, že: Banka je dále oprávněna doplnit Blankosměnky datum splatnosti směnky dle vlastního uvážení s tím, že takový den nesmí předcházet dni, v němž Banka datum splatnosti doplňuje. Blankosměnky prokazatelně nebyly vyplněny dříve než 21.7.2015, avšak jejich splatnost měla nastat 24.10.2014, resp. 5.11.2014. 14.-Z vyrozumění věřitele č. 3 o popření přihlášených pohledávek ze dne 21.7.2017 bylo zjištěno, že věřitel byl vyrozuměn o tom, že na 2. přezkumném jednání dne 17.7.2017 dlužník popřel pohledávky č. 1 a č. 2 v celém rozsahu. Insolvenční správce uvedl, že přihlášené pohledávky v celém rozsahu uznal, co se týče důvodu popření obou pohledávek, dlužník odkázal na své podání ze dne 22.6.2017, které je součástí zápisu z 2. přezkumného jednání, správce tyto důvody popření dlužníka připojil k tomuto vyrozumění. Toto vyrozumění bylo doručeno 26.7.2017. 15.-Z kopie směnky vlastní reg. číslo BS01/KTK/02/28648617 vystavené v Ostravě dne 29.01.2014 bylo zjištěno, že společnost IWD Czech s.r.o. s místem podnikání Plzeňská 466/359, Ostrava, IČO 28648617 se zavázala za tuto směnku zaplatit na řad Raiffeisenbank a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČO 49240901 směnečnou sumu, která byla vyplněna na částku 1.010.629,46 Kč. Jménem výstavce byla směnka podepsána jednatelem Ondřejem anonymizovano . Směnka byla splatná v Praze u Raiffeisenbank a.s., přičemž jako datum splatnosti směnky bylo uvedeno datum 24.10.2014. Jako avalista per aval je uveden Ondřej anonymizovano , bytem Aviatiků

Shodu s prvopisem potvrzuje Lukáš Mareš KSOS 33 INS 6645/2015

1524/16, 700 30 Ostrava-Hrabůvka a Markéta anonymizovano , bytem Aviatiků 1524/16, 700 30 Ostrava- Hrabůvka. Směnka je opatřena podpisy umístěnými na líci směnky u výstavce i u avalistů směnky. 16.-Z dohody o uplatnění vyplňovacího práva směnečného reg. číslo SP/01/KTK/02/28648617 ze dne 29.01.2014 se Raiffeisenbank a.s. jako banka, IWD Czech s.r.o. jako výstavce uzavřeli dohodu o vyplnění směnky č. 1, která zajišťovala pohledávky banky vůči výstavci ze smlouvy o úvěru č. 01/KTK/02/28648617. Článek III. upravuje vyplňovací právo směnečné: 1. Výstavce neodvolatelně uděluje bance vyplňovací právo směnečné v následujícím rozsahu. Banka je oprávněna vyplnit blankosměnku výhradně následujícím způsobem: Banka je oprávněna vyplnit dle vlastní volby směnečnou částku včetně její měny až do výše odpovídající splatným zajištěným pohledávkám nebo jejich částí, a banka je dále oprávněna doplnit do blankosměnky datum splatnosti směnky dle vlastního uvážení s tím, že takový den nesmí předcházet dni, v němž banka datum splatnosti směnky doplňuje. 2. Banka přijímá výše uvedená oprávnění. Banka je oprávněna využít výše popsaného vyplňovacího práva směnečného jen v případě, bude-li výstavce v prodlení s placením zajištěných pohledávek. 3. V případě vyplnění blankosměnky podle výše sjednaných podmínek a jejího použití nepřísluší výstavci a avalistovi námitky jakéhokoliv druhu. 17.-Z kopie směnky vlastní reg. číslo 2521/14/021/SD/01 vystavené v Ostravě dne 04.06.2014 bylo zjištěno, že společnost IWD Czech s.r.o. s místem podnikání Plzeňská 466/359, Ostrava, IČO 28648617 se zavázala za tuto směnku zaplatit na řad Raiffeisenbank a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČO 49240901 směnečnou sumu, která byla vyplněna na částku 1.278.477,43 Kč. Za výstavce byla směnka podepsána jednatelem Ondřejem anonymizovano . Směnka byla splatná v Praze u Raiffeisenbank a.s., přičemž jako datum splatnosti směnky bylo uvedeno datum 05.11.2014. Jako avalista per aval je uveden Ondřej anonymizovano , bytem Aviatiků 1524/16, 700 30 Ostrava-Hrabůvka a Markéta anonymizovano , bytem Aviatiků 1524/16, 700 30 Ostrava-Hrabůvka. Směnka je opatřena podpisy umístěnými na líci směnky u výstavce i u avalistů směnky. 18.-Z dohody o uplatnění vyplňovacího práva směnečného č. 2521/14/021/SD/01 ze dne 04.06.2014 se Raiffeisenbank a.s. jako banka, IWD Czech s.r.o. jako výstavce uzavřeli dohodu o vyplnění směnky č. 2, která zajišťovala pohledávky banky vůči výstavci ze smlouvy o úvěru č. 2521/14/021/SME/PRP. Článek III. upravuje vyplňovací právo směnečné: 1. Výstavce neodvolatelně uděluje bance vyplňovací právo směnečné v následujícím rozsahu. Banka je oprávněna vyplnit blankosměnku výhradně následujícím způsobem: Banka je oprávněna vyplnit dle vlastní volby směnečnou částku včetně její měny až do výše odpovídající splatným zajištěným pohledávkám nebo jejich částí, a banka je dále oprávněna doplnit do blankosměnky datum splatnosti směnky dle vlastního uvážení s tím, že takový den nesmí předcházet dni, v němž banka datum splatnosti směnky doplňuje. 2. Banka přijímá výše uvedená oprávnění. Banka je oprávněna využít výše popsaného vyplňovacího práva směnečného jen v případě, bude-li výstavce v prodlení s placením zajištěných pohledávek. 3. V případě vyplnění blankosměnky podle výše sjednaných podmínek a jejího použití nepřísluší výstavci a avalistovi námitky jakéhokoliv druhu. 19.-Z oznámení o splatnosti zajišťovaného závazku ze dne 12.11.2014, který předložila dlužnice, bylo zjištěno, že žalobce oznámil dlužnici, že na základě o Dohody o uplatnění vyplňovacího práva směnečného č. 2521/14/021/SD/01 uzavřené mezi dlužnicí a žalobcem, že dlužnice poskytla formou avalu blankosměnky zajištění pohledávek Banky z 2521/14/021/SME/PRP, kterou uzavřel dne 4.6.2014 IWD Czech s.r.o. a Banka. Dále žalobce uvedl, že zajišťovaný závazek z Úvěrové smlouvy se stal splatným a v případě jeho nezaplacení Klientem bude Banka nucena přistoupit k realizaci poskytnutého zajištění. 20.-Z e-mailové komunikace za období březen 2015-červenec 2015 mezi Mgr. Petrou Salomonovou a Ondřejem anonymizovano (druhým avalem a jednatelem společnosti IWD Czech s.r.o.) bylo zjištěno, že:

Shodu s prvopisem potvrzuje Lukáš Mareš KSOS 33 INS 6645/2015

-dle sdělení ze dne 4.3.2015 směnky doposud nebyly prezentovány, ani vyplněny, -Ondřej anonymizovano 15.7.2015 uvedl, že již by směnky podle jemu dostupných informací měly být vyplněny, žádal o zaslání kopie směnek, -Mgr. Petra Salamonová uvedla dne 21.7.2015, že neví, odkud má (Ondřej anonymizovano ) informace, o vyplnění směnek rozhoduje v jeho případě pouze ona a tudíž není možné, aby si směnky jen tak někdo v bance vyplnil. Navíc pokud by byly vyplněny, již dávno by se to (Ondřej anonymizovano ) i druhá avalistka pí Markéta anonymizovano dozvěděli, neboť by jim o tom přišel dopis. Uvedla, že přílohou zaslala kopie platných směnek, které prozatím vyplněny nejsou. Uvedla, že pokud pohledávky nebudou v rámci konkurzu spol. IWD Czech s.r.o. uspokojeny a pokud nebude navrženo smírné řešení, bude banka nucena uplatnit svá zajišťovací práva a přistoupit k soudnímu vymožení pohledávek, -dne 28.7.2015 požádal Ondřej anonymizovano o poskytnutí snímků jak obrázek jpg, jelikož mu nejde pracovat s pdf formátem. Bylo odpovězeno téhož dne, že navíc nic, co se týče vymáhání z těch prázdných kopií směnek nevyčte. Dále uvedla, že pokud směnky nevyplní, nemohou po (Ondřeji anonymizovano ) vyžadovat soudně žádný nárok. 21.-Z pdf kopií směnek, předložených žalovanou bylo zjištěno, že směnky č. 1 a č. 2 nemají vyplněné datum splatnosti, směnečnou částku ani čísly, ani slovy, jinak jsou totožné se směnkami předloženými v ins. řízení. 22.-Z přehledu složek pohledávky po splatnosti přiložených k žalobě bylo zjištěno, že výše pohledávky (jistina dílčí pohledávky č. 1-směnečná suma) činí 1.010.629,46 Kč, z toho 1.000.000 Kč jistina, 10.629,46 Kč úrok. 23.-Z oznámení o splatnosti zajišťovaného závazku ze dne 6.11.2014 a 12.11.2014, které předložil žalobce, bylo zjištěno, že v dopisech bylo (žalobcem) oznámeno žalované, že se zajišťovaný závazek z úvěrové smlouvy stal splatným a v případě jeho nezaplacení Klientem bude Banka nucena přistoupit k realizaci poskytnutého zajištění. (Viz bod 19 výše, jelikož toto oznámení ze dne 12.11.2014 je totožné). 24.-Z kopie e-mailu ze dne 5.8.2015 zaslaného insolvenčnímu správci zaměstnankyní žalobce Mgr. Veronikou Žlebkovou bylo zjištěno, že ta zaslala kopie směnek insolvenčnímu správci s tím, že originály předloží na přezkumném jednání dne 17.8.2015. Z tohoto e-mailu však není zřejmý obsah kopií směnek. 25.-Z výpočtu ASPI předloženého žalobcem bylo zjištěno, že úrok z prodlení byl vypočten za období 6.11.2014-13.5.2015, tedy za 189 dní. Celková dlužná částka činí 1.318.197,80 Kč, z toho jistina 1.278.477,43 Kč, úroky činí 39.720,32 Kč. 26.-Z výpočtu ASPI předloženého žalobcem bylo zjištěno, že úrok z prodlení byl vypočten za období 25.10.2014-13.5.2015, tedy za 201 dní. Celková dlužná částka činí 1.044.021,76 Kč, z toho jistina 1.010.629,46 Kč, úroky činí 33.392,24 Kč. 27.-Ze Smlouvy o úvěru reg. č. 01/KTK/02/28648617 bylo zjištěno, že byla uzavřena dne 29.1.2014 mezi žalobcem-bankou a společností IWD Czech s.r.o., žalobce se zavázal poskytnout úvěr do maximální celkové výše 1.000.000 Kč, rovněž zde byla sjednána povinnost předložit blankosměnku vlastní avalovanou Ondřejem anonymizovano a Marketou anonymizovano . Smlouvu podepsal za společnost IWD Czech Ondřej anonymizovano , jako jednatel. 28.Ze Smlouvy o úvěru reg. č. 2521/14/021/SME/PRP bylo zjištěno, že byla uzavřena dne 4.6.2014 mezi žalobcem-bankou a společností IWD Czech s.r.o., žalobce se zavázal poskytnout úvěr do maximální celkové výše 1.300.000 Kč, rovněž zde byla sjednána povinnost předložit blankosměnku vlastní avalovanou Ondřejem anonymizovano a Marketou anonymizovano . Smlouvu podepsal za společnost IWD Czech Ondřej anonymizovano , jako jednatel.

Shodu s prvopisem potvrzuje Lukáš Mareš KSOS 33 INS 6645/2015

29.Insolvenční řízení dlužnice dosud trvá. 30.Na základě provedeného dokazování dospěl soud k tomuto skutkovému stavu: 31.Žalobce podal žalobu, kterou se domáhal určení, že jeho pohledávka je přihlášena po právu. 32.Soud se zabýval přípustností žaloby a dospěl k závěru, že žaloba je přípustná. 33.Dle ust. § 198 odst. 1 IZ (ve znění účinném do 30.6.2017 pro věc rozhodném se zřetelem k době zjištění úpadku dlužníka) věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření. 34.2. přezkumné jednání se v dané věci konalo dne 17.7.2017, vyrozumění insolvenčního správce bylo doručeno dne 26.7.2017, žaloba byla doručena soudu dne 10.8.2017, tedy v souladu s ust. § 198, odst. 1 IZ. V dané věci šlo o popření nevykonatelné pohledávky dlužníkem v oddlužení, což je upraveno ust. § 410 odst. 1 IZ. Dlužník byl oprávněn popřít tuto pohledávku, jelikož se jednalo o pohledávku nezajištěnou a pohledávku nevykonatelnou. Lze tedy proto konstatovat, že žalovaná byla oprávněna tuto pohledávku popřít a je tedy dána legitimace účastníků řízení. S ohledem na popření nevykonatelné pohledávky není důvodem popření dlužník vázán a tento může měnit a rozšiřovat. 35.Předmětná žaloba je tedy přípustná, pokud jde o procesní legitimaci účastníků řízení, i pokud jde o její včasnost a tvrzené důvody. 36.Poté, co soud učinil závěr o splnění výše uvedených předpokladů, se dále zabýval oprávněností nároku uplatněného incidenční žalobou, a to zda má žalobce za dlužníkem pohledávku z titulu směnek. 37.V řízení bylo zjištěno, že jsou mezi účastníky nesporné následující skutečnosti: -zahájení insolvenčního řízení dlužníka, zjištění úpadku dlužníka, -přihlášení pohledávky žalobce do insolvenčního řízení dlužníka z titulu uplatněného žalobou, -včasnost podání žaloby, -úvěrová pohledávka za společnosti IWD Czech s.r.o. byla v konkurzním řízení vedeném u tohoto dlužníka zjištěna, -žalovaná blankosměnky podepsala jako avalista, -výstavce byl v prodlení s placením zajištěných pohledávek. 38.V dané věci bylo sporné, zda je směnka platná, a to z důvodu, že byla vyplněna v rozporu s dohodou , a to z důvodu, že nebyla vyčíslena směnečná suma, směnka nebyla u žalovaného prezentována a žalobce vyplnil datum splatnosti směnky v rozporu s dohodou , když splatnost směnky nastala dříve, než byla směnka žalobcem vyplněna. 39.Směnky jsou upraveny zákonem č. 191/1950 Sb., zákonem směnečným a šekovým (dále jen ZSŠ). Ve směnečném právu se vyskytuje dvojí druh směnky, a to směnka cizí a směnka vlastní. Cizí směnka je zákonným cenným papírem na řad, který obsahuje náležitosti přesně stanovené zákonem a v němž výstavce přikazuje směnečníku, aby zaplatil ve stanovené době směnečnému věřiteli určitou peněžitou částku (§ 1 ZSŠ). Vlastní směnka je zákonným cenným papírem na řad, obsahující zákonem stanovené náležitosti, v němž se výstavce zavazuje, že zaplatí určitou částku určité osobě ve stanovenou dobu (§ 75 ZSŠ).

Shodu s prvopisem potvrzuje Lukáš Mareš KSOS 33 INS 6645/2015

40.Podle ust. § 10 ZSŠ nebyla-li směnka, která byla při vydání neúplná, vyplněna tak, jak bylo ujednáno, nemůže se namítat majiteli směnky, že tato ujednání nebyla dodržena, ledaže majitel nabyl směnku ve zlé víře anebo se při nabývání směnky provinil hrubou nedbalostí. 41.Podle ust. § 30 odst. 1 ZSŠ zaplacení směnky může být pro celý směnečný peníz nebo pro jeho část zaručeno směnečným rukojemstvím. 42.Zákon směnečný a šekový se zmiňuje o blankosměnce v citovaném ust. § 10 a omezuje se v zásadě jen na uplatňování námitek vadného, tj. protimluvního doplnění blankosměnky. Z dikce § 10 lze dovodit znaky blankosměnky: -Blankosměnka je listina, která je podepsána alespoň jedním účastníkem směnečného vztahu. -Další nutnou podmínkou existence blankosměnky je určení listiny za směnku. -Listina je vědomě neúplná, tj. dle úmyslu stran v ní chybí některá z náležitostí. -Nehotovost listiny je dočasná. 43.K listině se sjednává směnečné vyplňovací právo. Současně s blankosměnkou tedy uzavírá vydavatel blankosměnky dohodu s nabyvatelem o vyplňovacím právu. Na základě dohody získává majitel listiny právo doplnit nehotovou listinu a směnku za předem určených kritérií. Vyplňovací oprávnění vzniká dohodou stran a zaniká jeho využitím. Není rozhodující, zda bylo konzumováno v rozporu s dohodou či v souladu s ní. Doplněním absentujících údajů vzniká směnka. § 10 ZSŠ tedy upravuje námitky protismluvního doplnění. Ustanovení § 10 se uplatní pouze pro případ nabývání směnky , avšak nechrání původního majitele podle kritérií tohoto ustanovení. Tedy není namístě zkoumat, zda první majitel při vyplňování směnky jednal ve zlé víře či hrubé nedbalosti. Pokud původní majitel blankosměnky vyplnil údaje v rozporu s dohodou, měla by být námitka dlužníka brána v úvahu v každém případě. Zda vyplňovatel jednal ve zlé víře či hrubé nedbalosti, není třeba zjišťovat, jestliže je obsah směnky objektivně v rozporu s dohodou o vyplňovacím směnečném právu. Neúplnost směnky tedy není překážkou platnosti směnky, byla-li po odevzdání vyplněna podle ujednání. Základem blankosměnky je ujednání mezi odevzdavatelem, který podepsal listinu, a jejím nabyvatelem, podle něhož nabyvatel listiny je oprávněn doplnit chybějící obsah směnky, tj. vytvořit z dané listiny platnou směnku se všemi náležitostmi podle § 1 a 2 ZSŠ. 44.Rozhodovací praxe Nejvyššího soudu při výkladu ustanovení čl. I. § 10 směnečného zákona je ustálena v závěrech, podle kterých: 45.1/ Vyplňovací právo vzniká dohodou (smlouvou), uzavřenou mezi osobou podepsanou na blankosměnce a osobou, které byla blankosměnka vydána. Tímto ujednáním je vymezen obsah vyplňovacího práva. Dohoda nemusí mít písemnou formu (postačí, je-li uzavřena ústně, případně jen konkludentně) a její obsah může být zachycen i jen v jednostranném prohlášení, které pak slouží jako doklad o udělení vyplňovacího práva (k tomu srov. např. důvody rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 22. dubna 2009, sp. zn. 29 Cdo 2605/2007, uveřejněného pod číslem 19/2010 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek). 2/ Je-li na blankosměnce podepsán také směnečný rukojmí, je nezbytné, aby i s ním sjednal majitel listiny vyplňovací právo. Ani pro takovou dohodu není zákonem stanovena písemná forma (postačující proto bude i zde smlouva uzavřená ústně či jen konkludentně), přičemž na její existenci lze v situaci, kdy směnečný rukojmí podepíše smlouvu o vyplňovacím právu jako statutární orgán výstavce, nelze mít žádné pochybnosti o tom, že pravidla pro doplnění blankosměnky sjednaná výstavcem směnky se budou vztahovat i na směnečného rukojmího). K tomu srov. důvody rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 30. června 2009, sp. zn. 29 Cdo 3727/2007 (uveřejněného pod číslem 39/2010 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek). 3/ Podepíše-li výstavce (vlastní) blankosměnku, popřípadě podepíše-li takovou blankosměnku, zásadně mají oba směneční dlužníci uzavřenu s remitentem smlouvu o podmínkách a způsobu

Shodu s prvopisem potvrzuje Lukáš Mareš KSOS 33 INS 6645/2015

vyplnění blankosměnky. V případě, že blankosměnka byla vystavena jako prostředek zajištění jiné (kauzální) pohledávky, musí být již k datu jejího vystavení výstavci (i rukojmímu) zcela jasné podmínky pro vyplnění údajů výše směnečné sumy a data splatnosti (srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. června 2015, sp. zn. 29 Cdo 860/2012). 4/ Co se týče údaje data splatnosti, byla soudní praxe v daných souvislostech usměrněna již závěry přijatými v R 71/2005, podle kterých je-li v dohodě o vyplnění blankosměnky smluveno právo majitele bez dalšího vyplnit datum splatnosti, má majitel blankosměnky právo doplnit do blankosměnky jakékoliv datum splatnosti. Jedná-li se o zajišťovací směnku, nesmí vyplněné datum předcházet datu splatnosti zajišťovaného dluhu. K uvedeným závěrům se Nejvyšší soud přihlásil např. v rozsudku ze dne 31. března 2010, sp. zn. 29 Cdo 1181/2009, uveřejněném v časopise Soudní judikatura číslo 11, ročník 2010, pod číslem 169 5/ V rozsudku sp. zn. 29 Cdo 357/2012 se Nejvyšší soud vyjádřil k otázce doplnění údaje směnečné sumy. Přitom uzavřel, že zakládala-li dohoda o vyplnění majiteli právo doplnit na blankosměnce, vystavené k zajištění pohledávek majitele ze smlouvy o úvěru, který dlužníkovi poskytl, chybějící údaj směnečné sumy, mohl majitel do blankosměnky doplnit směnečnou sumu v rozsahu nesplaceného úvěru, včetně úroků, případně majetkových sankcí; jinak řečeno, výše směnečné sumy byla v takovém případě omezena jen výší neuhrazené pohledávky ze smlouvy o úvěru. 46.Povinnost tvrzení ohledně námitek protismluvního doplnění blankosměnky a důkazní břemeno ohledně těchto námitek má žalovaný. ZSŠ ani dohody jako podmínku vyplnění blankosměnky neukládaly povinnost vyčíslení a zesplatnění zajištěné úvěrové pohledávky. 47.Z výše provedených listinných důkazů byl proto učiněn závěr, že směnky nebyly vyplněny ještě dne 21.07.2015. Přílohou e-mailové komunikace byly právě skeny směnek ze dne 30.12.2014. K prokázání této skutečnosti provedl důkaz e-mailovou komunikací vedené mezi zaměstnankyní Raiffeisenbank, a.s. Petrou Salomonovou a dlužníkem ze dne 21.07.2015, včetně skenu směnek, a z těchto listin bylo zjištěno, že Petra Salomonová sdělila dlužníkovi, že rozhoduje o vyplnění předmětných směnek a že směnky vyplněny nejsou. Přílohou byly zaslány kopie nevyplněných směnek. Ze skenu směnek bylo zjištěno, že směnky č. 1 a č. 2 vyplněny nebyly. 48.Pro rozhodnutí ve věci je právně významný skutkový stav, dle kterého společnost IWD Czech s.r.o. vystavila dne 29.01.2014 a 04.06.2014 blankosměnky, ve kterých se zavázala zaplatit na řad Raiffeisenbank a.s.., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČO 49240901 směnečné sumy, které nebyly vyplněny, a dále nebyl vyplněn datum splatnosti směnky. Ve směnce č. 1 byl doplněn poté datum splatnosti směnky dne 24.10.2014 a částka 1.010.629,46 Kč a ve směnce č. 2 byl doplněn poté datum splatnosti směnky dne 05.11.2014 a částka 1.278.477,43 Kč. Směnky dále obsahují doložku směnečného rukojemství dlužníka. 49.Společnost IWD Czech s.r.o. vystavila v Ostravě dne 29.01.2014 vlastní směnku ve smyslu ust. § 75 zákona směnečného a šekového č. 191/1950 Sb. (dále jen ZSŠ), která byla dle ust. § 10 ZSŠ při vydání neúplná tzv. blankosměnka. Jednalo se tedy o směnku, na které chyběly dvě podstatné náležitosti, které byly dodatečně doplněny majitelem směnky, a to směnečná suma a datum splatnosti směnky. Dlužník jako fyzická osoba převzal za zaplacení celé směnečné částky směnečné rukojemství (aval) ve smyslu ust. § 30 ZSŠ. Rukojemské prohlášení dle ust. § 31 ZSŠ obsahovalo doložku per aval jméno a podpis rukojmího. 50.V Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 23. 5.2012, č.j. 29 Cdo 1249/2011 soud uvedl, že: ,, již v rozsudku ze dne 25. března 2003, sp.zn. 29 Odo 483/2002, uveřejněném v časopise Soudní judikatura číslo 4, ročník 2003, pod číslem 62, jakož i v usneseních ze dne 23.listopadu 2005, sp. zn. 29 Odo 1261/2004, a ze dne 1. srpna 2007, sp. zn. 29 Odo 721/2006, Nejvyšší soud formuloval a odůvodnil závěr, podle něhož pro ujednání o doplnění blankosměnky

Shodu s prvopisem potvrzuje Lukáš Mareš KSOS 33 INS 6645/2015

zákon nepředepisuje žádné formální náležitosti a nestanoví ani, které náležitosti směnky mohou být později doplněny, nebo které naopak být doplněny nemohou. Současně dovodil, že blankosměnka se stává směnkou až po doplnění chybějících náležitostí, přičemž účinky přeměny blankosměnky ve směnku řádně vyplněnou nastávají ex tunc; ex tunc vznikne i závazek avalisty, který se na blankosměnku podepsal. (Soud pro úplnost uvádí, že Ex tunc znamená od počátku/se zpětnou platností). 51.Stejně tak viz: Kovařík, Z: Zákon směnečný a šekový. Komentář. 6., dopl. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 59-69, komentář k § 10: Protože blankosměnka ještě není směnkou, nemůže být ani zdrojem práv a povinností účastníků. Teprve po svém vyplnění se stane skutečnou směnkou. Účinky této přeměny směnky nevyplněné v dokonalou směnku nastanou ovšem s účinky ex tunc, tedy jako by již od počátku byla tato listina uvedena do oběhu co dokonalá směnka. Proto toto ustanovení hovoří o směnkách při vydání neúplných. Není-li listina vyplněna, o směnku nejde vůbec, je-li vyplněna, jde o směnku od počátku. Do jejího doplnění však nelze na jejím základě ničeho úspěšně požadovat. 52.Dále rovněž viz sp. zn. 10 Cmo 79/2010 (VS v Praze) Poté, co byl zjištěn úpadek společnosti, žalobkyně blankosměnky řádně v souladu s vyplňovacím oprávněním sjednaným v rámcové smlouvě vyplnila s datem splatnosti 31. října 2008 a pohledávky z těchto směnek poté, co byl dne 8. prosince 2008 zjištěn úpadek dlužníka, přihlásila do insolvenčního řízení vůči dlužníkovi jako avalistovi . Námitku insolvenčního správce, že směnky byly vyplněny v rozporu s ustanovením § 250 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona), a proto jsou neplatné, neshledal odvolací soud důvodnou. Přitom vyšel z ustanovení čl. I. § 32 a § 47 odst. 1 zákona č. 191/1950 Sb. a zdůraznil, že dlužník je jako směnečný rukojmí přímým dlužníkem ze směnky, žalobkyně jako majitelka směnky byla oprávněna směnku uplatnit přímo vůči směnečnému ručiteli a skutečnost, že vyplnila v souladu s vyplňovacím oprávněním datum splatnosti směnky a další náležitosti až po datu, kdy byl na majetek společnosti prohlášen konkurs, nemá za následek její neplatnost. 53.Z výše uvedených rozhodnutí tedy vyplývá, že způsob, jakým žalobce vyplnil v posuzovaném případě směnky, nemůže založit neplatnost směnek jako takových. O směnku jde od počátku. 54.Dále též sp. zn. 15 Cmo 16/2012: Majitel směnky je oprávněn vyplnit v souladu s dohodou o jejím vyplnění údaj o splatnosti směnky i po prohlášení konkursu na majetek směnečného dlužníka. Prohlášením konkursu na majetek směnečného dlužníka se v insolvenčním řízení považuje za splatnou ve smyslu § 250 InsZ též dosud nesplatná směnka. [www.nsoud.cz] 55.V Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 23. 5.2012, č.j. 29 Cdo 1249/2011 soud uvedl, že: ,,V rozsudku ze dne 19. srpna 2009, sp.zn. 29 Cdo 5260/2007, uveřejněném pod číslem 84/2010 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, dále Nejvyšší soud uzavřel, že skutečnost, že majitel blankosměnku vyplnil v rozporu s vyplňovacím právem údajem pozdějšího data splatnosti, bez dalšího neznamená, že by neměl vůči dlužníku, který vadné plnění namítne, právo na zaplacení směnky. 56.V posuzovaném případě případné pozdější vyplnění blankosměnky dřívějším datem splatnosti v rozporu se směnečným vyplňovacím prohlášením tedy nezakládá její neplatnost. 57.Dle rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 20. února 2001, sp. zn. 5 Cmo 556/2000 vyplnění blankosměnky v rozporu se sjednanými pravidly samo o sobě nezpůsobuje neplatnost blankosměnky. 58.Jedná se pouze o exces žalobce ohledně nedodržení směnečné dohody, nicméně tento exces nemůže přivodit neplatnost směnky jako celku. Tato námitka proto není důvodná. (Nad rámec posuzované věci soud dodává, že ani ve věci 33 ICm 1002/2016 nebyly z tohoto důvodu totožné

Shodu s prvopisem potvrzuje Lukáš Mareš KSOS 33 INS 6645/2015

směnky shledány za neplatné). V této posuzované věci-se soud rovněž ztotožňuje s komentářovou literaturou výše, dle které účinky přeměny směnky nevyplněné v dokonalou směnku nastanou ovšem s účinky ex tunc, tedy jako by již od počátku byla tato listina uvedena do oběhu co dokonalá směnka, dále také se závěrem, že není-li listina vyplněna, o směnku nejde vůbec, je-li vyplněna, jde o směnku od počátku. I když směnky byly vyplněny později (jejich data splatnosti), než je v nich uvedeno, má to význam pouze ohledně směnečného 6% úroku, ten žalobce není oprávněn požadovat. 59.Dále nebylo prokázáno, že výše směnečné sumy neodpovídá výši neuhrazené pohledávky ze smlouvy o úvěru, žalobě tak proto bylo vyhověno ve výši jistiny a směnečné odměny. Žalobce doložil a vyčíslil složení jistin obou směnek, předložil Souhrnný výpis pohybů na účtě a Strukturu dluhu, ze kterých je patrné, z čeho se skládá jistina dílčích pohledávek č. 1, v žalobě uvedl složení jistiny dílčí pohledávky č. 2. Rovněž soud vycházel ohledně výše směnečné sumy ze Smlouvy o úvěru, které uzavřeli žalobce a společnost IWD Czech s.r.o. s jednatelem společnosti Ondřejem anonymizovano dne 29.1.2014. Zde bylo sjednáno poskytnutí úvěru až do výše 1.000.000 Kč. Rovněž obdobná Smlouva o úvěru byla sjednána dne 4.6.2014, kde bylo sjednáno poskytnutí úvěru až do výše 1.300.000 Kč. Stejně tak je vyplnění těchto částek v souladu s Dohodami o směnečném vyplňovacím oprávnění. Jednotlivé dokumenty na sebe navazují, žalobce logicky odůvodnil, proč byla do směnek vepsány právě částky požadované žalobcem, ač k tomu nebyl povinen. Jak již bylo uvedeno výše, ZSŠ ani dohody jako podmínku vyplnění blankosměnky neukládaly povinnost vyčíslení a zesplatnění zajištěné úvěrové pohledávky. Žalovaná nedoložila žádné listiny či důkazy, ze kterých by vyplývalo, že žalobce tyto částky uplatnil v nepřípustné výši, například že do směnky vepsal více, než byl oprávněn. Žalovaná ani neuvedla, v jaké výši by měla být směnečná suma po právu, ani neodůvodnila, proč tato výše je nesprávná. Proto její námitky nejsou důvodné. Pro úplnost soud dodává, že ani v incidenčním sporu 33 ICm 1002/2016 žádné takové důkazy nepředložila. 60. Žalobce má nárok na jistiny z obou směnek, nicméně kvůli vyplnění směnky nejdříve ke dni 21.7.2015 nemá ale nárok na 6% směnečný úrok v souladu s ust. § 170 písm. b) IZ, z tohoto důvodu soud žalobu zamítl v části, kde žalobce požadoval 6% úrok-tj. v případě směnky č. 1 za období od 25.10.2014 do dne 13.5.2015, v případě směnky č. 2 od 6.11.2014 do 13.5.2015. Směnečná odměna ve výši 1/3 procenta směnečného peníze byla u obou směnek shledána po právu. 61.Vzhledem ke shora uvedeným skutkovým zjištěním a s odkazem na citovaná zákonná ustanovení a judikaturu Nejvyššího soudu a Vrchního soudu v Praze dospěl soud k závěru, že žaloba je důvodná v případě jistiny obou směnek a směnečné odměny, není důvodná v případě žalobcem uplatněného 6% úroku. Soud proto v této části žalobu částečně zamítl, ve zbylé části plně vyhověl žalobci. 62.Dle ust. § 142, odst. 1 o.s.ř. účastníku, který měl ve věci plný úspěch, přizná soud náhradu nákladů řízení potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva proti účastníku, který ve věci úspěch neměl. Dle ust. § 142, odst. 3 o.s.ř. i když měl účastník ve věci úspěch jen částečný, může mu soud přiznat plnou náhradu nákladů řízení, měl-li neúspěch v poměrně nepatrné části nebo záviselo-li rozhodnutí o výši plnění na znaleckém posudku, nebo na úvaze soudu. 63. Soud proto přiznal náhradu nákladů řízení v celém rozsahu úspěšnému žalobci (jelikož byl neúspěšný jen pouze v nepatrné části týkající se 6% úroku), které se sestávají ze zaplaceného soudního poplatku ve výši 5.000 Kč, ze 3 paušálních náhrad za právní jednání nezastoupeného účastníka po 300 Kč dle vyhlášky č. 254/2015 Sb., celkem tedy 900 Kč (podání návrhu ze dne 10.08.2017, písemné podání ze dne 11.9.2017, podání ze dne 14.12.2017). Celkem žalobci náleží náhrada nákladů řízení ve výši 5.900 Kč.

Shodu s prvopisem potvrzuje Lukáš Mareš KSOS 33 INS 6645/2015

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15-ti dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

Ostrava 27. února 2018

JUDr. Barbara Csepcsarová, v.r. samosoudkyně

Shodu s prvopisem potvrzuje Lukáš Mareš