27 ICm 3580/2012
Číslo jednací: 55/27 ICm 3580/2012-118 KSBR 27 INS 8410/2012

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Brně rozhodl samosoudcem JUDr. Petrem Kolářem v právní věci žalobce T E R E Z A 11, s.r.o., IČ: 286 22 944, se sídlem Za Zvoničkou 91, Dobšice, proti žalované Ing. Eva P r o c h á z k o v á, se sídlem Nám. Svobody 1548/5, Znojmo, insolvenční správce úpadce Daruel s.r.o., IČ: 253 61 252 se sídlem Za Zvoničkou č.p. 91, Dobšice, zast. JUDr. Pavlem Procházkou, bytem Šatov 473 jako obecným zmocněncem, o vyloučení sepsaného majetku z majetkové podstaty

takto:

I. Žaloba, že z majetkové podstaty dlužníka Daruel s.r.o., se sídlem Dobšice, Za Zvoničkou 91, IČ 253 61 252 v insolvenčním řízení vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 27 INS 8410/2012 se vylučují

-položka č. 42 trezor -položka č. 43 zkoušečka N0014 -položka č. 44 nabíječka Nevabost -položka č. 45 mobilní telefon Samsung 2 -položka č. 46 tiskárna Epson -položka č. 47 tiskárna Canon -položka č. 48 mobilní telefon Sony Ericsson 1 -položka č. 49 mobilní telefon Sony Ericsson 2 -položka č. 50 mobilní telefon Nokia 2 -položka č. 51 mobilní telefon Nokia 3 -položka č. 52 IP telefon -položka č. 53 tiskárna Brother -položka č. 54 notebook Acer -položka č. 55 paletový vozík -položka č. 56 PC PENTIUM -položka č. 57 PC -položka č. 58 můstková váha -položka č. 59 křovinořez -položka č. 60 mobilní telefon Samsung 3 se zamítá.

II. Na náhradě nákladů řízení je žalobce povinen zaplatit žalované 902,-Kč do 3 dnů od právní moci rozsudku.

Odůvodnění:

Žalobou ze dne 30.11.2012 doručenou soudu dne 4.12.2012 ve znění jejich doplnění domáhal se žalobce vyloučení věcí specifikovaných ve výroku I. rozsudku (dále jen sporné věci) z majetku dlužníka tam uvedeného (dále jen dlužníka), když tvrdil, že sporné věci nabyl na základě kupní smlouvy ze dne 20.3.2012 a takto nabyté vlastnické právo je právem, které odůvodňuje vyloučení sporných věcí z majetkové podstaty.

Žalovaná ve svých vyjádřeních navrhovala zamítnutí žaloby, když tvrdila, že kupní smlouva ze dne 20.3.2012 je antidatována a byla vyhotovena až po zahájení insolvenčního řízení a proto sporné věci sepsala do majetkové podstaty dlužníka postupem podle § 111 IZ. Dále uvedla, tato smlouva nenašla svůj odraz ani v účetnictví dlužníka.

Z veřejně dostupného insolvenčního rejstříku zjistil soud, že insolvenční řízení na majetek dlužníka Daruel s.r.o., se sídlem Dobšice, Za Zvoničkou 91, IČ 253 61 252 bylo zahájeno vyhláškou Krajského soudu v Brně ze dne 6.4.2012 č.j. KSBR 27 INS 8410/2012-A-2 a konkurz na majetek dlužníka byl prohlášen usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 11.7.2012 č.j. 27 INS 8410/2012-A-15 a insolvenční správkyní byla ustanovena žalovaná. Dále vzal soud za prokázané, že sporné věci jsou sepsány v majetkové podstatě jmenovaného dlužníka a že vyrozumění o soupisu těchto věcí do majetkové podstaty (č.l. 4) ze dne 7.11.2012 bylo doručeno žalobci po tomto dni, a je tedy žaloba doručená soudu dne 4.12.2012 žalobou včasnou (§ 225 odst. 2 IZ).

-Z kupní smlouvy na movité věci ze dne 20.3.2012 (č.l. 18-20) včetně její přílohy vyplývá, že dlužník prodal žalobci sporné věci za vzájemně ujednanou kupní cenu 77.038,-Kč bez DPH s tím, že tato bude zaplacena nejpozději do 31.5.2012 a vlastníkem převáděných věcí se kupující stane zaplacením výše uvedené kupní ceny. -Z kupní smlouvy na movité věci ze dne 15.3.2012 (č.l. 51,52 shodná smlouva včetně přílohy na č.l. 94-96) vyplývá, že dlužník prodal žalobci drobný movitý mimo jiné majetek dle přílohy v ceně 187.122,-Kč a další věci movité (zařízení WAP, nerezová usazovací nádrž, Fiat Ducato), kde mezi věcmi uvedenými mezi drobným movitým majetkem jsou uvedeny i sporné věci (viz příloha č.l. 96), s tím,

že kupní cena bude zaplacena nejpozději do 31.5.2012 a vlastníkem převáděných věcí se kupující stane zaplacením výše uvedené kupní ceny. -Z výdajového dokladu ze dne 30.5.2012 (č.l. 55) vyplývá, že žalobce vyplatil dlužníkovi hotově částku 46.636,-Kč. -Z faktury ze dne 3.4.2012 č. 20120093 včetně seznamu věcí, kterých se tato faktura týká (č.l. 56) vyplývá, že dlužník fakturoval žalobci podle kupní smlouvy ze dne 20.3.2012 za drobný movitý majetek částku 187.122,-Kč + DPH a z přílohy k této faktuře vyplývá, že mezi věcmi, které byly takto fakturovány byly mimo jiné i věci sporné. -Z dobropisu ze dne 15.6.2012 č. 20120100 včetně seznamu věcí, kterých se týká (č.l. 57) vyplývá, že dlužník dobropisuje žalobci částku 110.084,-Kč a to za vrácení drobného HM-zrušení části kupní smlouvy z 20.3.2012 a v seznamu vrácených věcí není uvedena žádná z věcí, která je předmětem tohoto řízení. -Ze zápočtu pohledávek ze dne 25.5.2012 (č.l. 58) vyplývá, že žalobce a dlužník započetli pohledávky a to pohledávky dlužníka za žalobcem z faktur č. 10120041, 20120069 a 20120093 (část) v celkové částce 96.214,-Kč oproti pohledávkám žalobce za dlužníkem z faktur č. 22012, 52012, 62012, 92012, v celkové výši 87.434,-Kč. -Ze zápočtu pohledávek ze dne 26.6.2012 (č.l. 59) vyplývá, že žalobce a dlužník započetli pohledávky a to pohledávky dlužníka za žalobcem z faktury č. 20120093 (část) ve výši 1.380,-Kč oproti pohledávkám žalobce za dlužníkem z faktury, jejíž číslo není z kopie zcela čitelné ve výši 1.380,-Kč. -Ze zápočtu pohledávek ze dne 15.6.2012 (č.l. 60) vyplývá, že žalobce a dlužník započetli pohledávky a to pohledávky dlužníka za žalobcem z faktur č. 20120093 (část), faktury č. 20120094 (část) a faktury č. 20120095 v částce 131.670,-Kč oproti dobropisu dlužníka č. 201201000 v částce 131.670,-Kč. -Z faktury ze dne 3.4.2012 č. 20120094 (č.l. 61) vyplývá, že dlužník fakturoval touto částkou žalobci dle kupní smlouvy ze dne 20.3.2012 zařízení WAP a nerezovou usazovací nádrž celkovou částkou 131.808,-Kč včetně DPH. -Z faktury ze dne 3.4.2012 č. 20120095 (č.l. 62) vyplývá, že dlužník fakturoval žalobci za prodej nákladního vozu Fiat Ducato částku 47.880,-Kč včetně DPH. -Z faktury ze dne 22.5.2012 č. 142012 (č.l. 63) vyplývá, že žalobce fakturoval dlužníku za odběr obědů za 5/2012 částku 1.380,-Kč. -Z faktury ze dne 13.4.2012 č. 20120069 (č.l. 64) vyplývá, že dlužník fakturoval žalobci za rostlinný olej částku 744,-Kč. -Z faktury ze dne 29.2.2012 č. 20120041 (č.l. 65) vyplývá, že dlužník touto fakturou fakturoval žalobci za palmový tuk a olej částku 802,-Kč. -Z faktury ze dne 3.3.2012 č. 22012 (č.l. 66) vyplývá, že žalobce fakturoval dlužníku za stravování zaměstnanců rukou dopsáno za únor 2012 částku 4.380,- Kč. -Z faktury ze dne 4.4.2012 č. 52012 (č.l. 67) vyplývá, že žalobce fakturoval dlužníku za stravování zaměstnanců rukou dopsáno březen 2012 částku 4.400,- Kč. -Z faktury ze dne 4.5.2012 č. 62012 (č.l. 68) vyplývá, že žalobce fakturoval žalovanému za stravování zaměstnanců za měsíc duben částku 2.700,-Kč. -Z faktury ze dne 11.5.2012 č. 92012 (č.l. 69) vyplývá, že žalobce fakturoval žalovanému za rostlinný olej, tuk palmový a rostlinný řepkový olej částku 84.734,- Kč.

Z takto provedených důkazů vyplývá, že žalobce soudu sice předložil řadu shora popsaných listin, které mají podporovat jeho tvrzení, že na základě kupní smlouvy ze dne 20.3.2012 nabyl sporné movité věci. Z této zcela nepřehledné změti transakcí v žádném případě nevyplývá a soud tak nemá za prokázané, že by k uzavření jmenované kupní smlouvy mezi dlužníkem jako prodávajícím a žalobcem jako kupujícím skutečně došlo a že by byla zaplacena kupní cena z této smlouvy. Předložené listiny totiž neposkytují dostatečný podklad k závěru, že jmenovaná kupní smlouva na movité věci byla mezi účastníky řádně a platně uzavřena, když např. v účetnictví dlužníka tato smlouva jakkoliv zohledněna není a nikdy zřejmě reálně ani dlužníkem žalobci kupní cena z této smlouvy nebyla fakturována, natož tak zaplacena.

Pro úspěšnost žaloby na vyloučení věci z majetkové podstaty dle § 225 odst. 1 IZ lze dle názoru soudu i v poměrech insolvenčního řízení aplikovat přiléhavou judikaturu vztahující se k podmínkám vyloučení věci z konkurzní podstaty v úpravě obsažené v § 19 odst. 2 ZKV, podle které musí být kumulativně splněny tyto předpoklady: že se žalobce odlišný od úpadce (dlužníka) včas podanou žalobou proti správci domáhá vyloučení věcí sepsaných do konkursní (majetkové) podstaty, že konkursní (insolvenční) řízení trvá a žalobce osvědčí právo, které jej opravňuje k vyloučení takových věcí z konkursní (majetkové) podstaty (srovnej např. rozsudky Nejvyššího soudu ČR uveřejněné pod č. 27/2003 a 9/2005 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek). V souzeném případě je z nesporností mezi účastníky zjevné, že až na posledně jmenovanou jsou splněny shora uváděné podmínky a bylo na posouzení soudu toliko, zda žalobce prokázal, že mu svědčí právo k vyloučení věcí z konkursní (majetkové) podstaty (dále jen vylučovací právo).

Jak již konstatováno, dospěl soud k závěru, že žalobce neprokázal, že sporné věci nabyl na základě jím tvrzené kupní smlouvy ze dne 20.3.2012. Neprokázal tak žalobce tvrzené vylučovací právo ke sporným věcem. Proto žalovaná sporné věci po právu jako majetek dlužníka do majetkové podstaty sepsala. Mimo to nelze přehlédnout v předložené kupní smlouvě z 20.3.2012 sjednanou výhradu vlastnického práva a proto i kdyby byla kupní smlouva ze dne 20.3.2012 platně uzavřena a neprokázal-li žalobce zaplacení kupní ceny z této smlouvy, neprokázal tak ani přechod vlastnického práva ke sporným věcem na žalobce. Nesvědčí tak žalobci vlastnické právo ke sporným věcem, které označil za vylučovací právo a proto dospěl soud k závěru, že žaloba důvodná není a žalobu v celém rozsahu zamítl.

Výrok o náhradě nákladů řízení je odůvodněn ust. § 142 o.s.ř., kdy zcela úspěšné žalované přiznal soud náhradu nákladů řízení spočívající v cestovních nákladech zástupce žalované k soudnímu jednání dne 14.8.2014 osobním automobilem NISSAN JUKE reg. zn. 9B40588, na trase Znojmo-Brno a zpět celkem 134 km, při průměrné spotřebě 6,6 l/100 km benzinu Natural 95 a ceně 35,70 Kč/l a při paušální náhradě 3,70 Kč/km celkem 902,-Kč.

Poučení: Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím podepsaného soudu.

Krajský soud v Brně dne 14. srpna 2014

JUDr. Petr Kolář, v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Renata Krédlová