27 ICm 3434/2012
Číslo jednací: 55/27 ICm 3434/2012-49 KSBR 27 INS 944/2012

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Brně rozhodl samosoudcem JUDr. Petrem Kolářem v právní věci žalobce Finanční úřad pro Zlínský kraj, tř. Tomáše Bati 21, 761 86 Zlín proti žalované Kateřině Matochové, Dobrotice 47, 769 01 Holešov, zast. JUDr. Miroslavou Kočárovou, advokátkou se sídlem Tř. 1. Máje 283/15, 767 01 Kroměříž, o určení popřené pohledávky

takto:

I. Žaloba, aby bylo určeno, že žalobce má v insolvenčním řízení vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 27 INS 944/2012 na majetek dlužnice Kateřiny Matochové pohledávku v celkové výši 62.443,-Kč, z toho zajištěnou majetkem dlužnice ve výši 59.097,-Kč a nezajištěnou ve výši 3.346,-Kč, se pro předčasnost zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění

Žalobou ze dne 21.11.2012 doručenou soudu téhož dne domáhal se žalobce určení existence pohledávky specifikované ve výroku I. rozsudku v insolvenčním řízení na majetek dlužnice tamtéž uvedené (dále jen dlužnice).

Žalovaná ve svých písemných vyjádřeních navrhovala zamítnutí žaloby, když dovozovala, že sporná pohledávka, pokud jde o daň z převodu nemovitostí, zanikla, neboť ona řádně odstoupila od smlouvy o převodu nemovitostí a soudem bylo určeno, že vlastníkem uvedených nemovitostí je dlužnice.

Z důkazů v řízení provedených soud zjistil, že -usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 5.4.2012, č.j. KSBR 27 INS 944/2012-A- 12 byl zjištěn úpadek dlužnice, dlužnici povoleno oddlužení a insolvenčním správcem

byl ustanoven JUDr. Jiří Mazánek, advokát se sídlem Kroměříž, Komenského náměstí 435,

-přihláškou č. 9 doručenou soudu dne 24.4.2012 přihlásil žalobce do jmenovaného konkurzního řízení soubor sestávající z 63 pohledávek v celkové výši 62.443,-Kč, jedná se o pohledávky vykonatelné a co do částky 59.097,-Kč zajištěné na majetku dlužnice zákonným zástavním právem,

-u přezkumného jednání dne 5.6.2012 podle přezkumného listu sporné pohledávky správce konstatoval, že pohledávka je vykonatelná co do částky 3.346,-Kč, že správce spornou pohledávku ve celé výši uznal, a že žalovaná pohledávku v celé výši popřela včetně zajištění, pokud jde o daň z převodu nemovitosti č. p. 47 Dobrotice, s odůvodněním, že byla určena soudem jako vlastnice jmenované nemovitosti,

-přípisem ze dne 6.11.2012 vyzval správce žalobce k podání projednávané žaloby a to proti insolventnímu správci,

-jmenovaný přípis byl žalobci doručen dne 8.11.2012.

Z takto provedených důkazů vzal tedy soud za prokázané, že žalobce přihlásil spornou pohledávku do konkurzního řízení, tato byla u přezkumného jednání dne 5.6.2012 přezkumána tak, že správce spornou pohledávku uznal, spornou pohledávku však popřela dlužnice, které bylo povoleno oddlužení. Popření dlužnice je neurčité, neboť není patrno, z jakých důvodů dlužnice popírá celou pohledávku žalobce, když v důvodech popření se hovoří pouze o popření přihlášené daně z převodu nemovitostí s příslušenstvím, ačkoliv podle číslicí vyjádřeného úhrnu popřené pohledávky, jak je zaznamenán v listu přihlášené pohledávky, popřela dlužnice pohledávku celou. Soud vzal za prokázané, že žaloba doručená soudu dne 21.11.2012 je žalobou včasnou (§ 197 odst. 2 IZ).

Na základě takto provedeného dokazování dospěl soud k závěru, že nelze věc ve stávajícím stádiu meritorně projednat, a to pro v tomto incidenčním sporu neodstranitelný nedostatek určitosti popěrného úkonu. Jak již shora popsáno, z popěrného úkonu dlužnice není přinejmenším patrno, z jakých důvodů popřela celou přihlášenou pohledávku žalobce, zda se jedná o popření této pohledávky co do pravosti, či co do výše či co do pořadí (§ 192-§ 196 IZ ve spojení s § 410 IZ) a stejně tak toto není patrno ani pokud jde o popíranou pohledávku z titulu daně z převodu nemovitostí. Takový nedostatek popěrného úkonu brání meritornímu projednání žaloby a z tohoto důvodu soud aniž prováděl další dokazování, žalobu jako předčasnou zamítl. Na tomto místě soud poukazuje na použitelnou konkurzní judikaturu (srovnej např. rozsudek NS ČR ze dne 24.5.2001 sp. zn. 32 Cdo 1726/98 publikovaný ve Sbírce rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu pod č. R 76/2002/pramen www.nsoud.cz/, zejména právní věta č. VII.). Po právní moci rozsudku bude namístě, aby sporná pohledávka žalobce byla opětovně řádně přezkoumána v novém přezkumném jednání a podle výsledku přezkumného jednání byl o ní případně veden nový incidenční spor.

S ohledem na shora uvedené soud neprováděl další dokazování, které se jeví v dané situaci obsoletním.

Výrok o náhradě nákladů řízení je odůvodněn ustanovením § 142 odst. 1 o.s.ř., když soud meritorně nerozhodl a proto podle výsledku sporu nelze posoudit úspěšnost toho kterého z účastníků sporu.

Krajský soud v Brně dne 12. listopadu 2013

JUDr. Petr Kolář, v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Renata Krédlová