27 ICm 3250/2013
Číslo jednací: 27 ICm 3250/2013-64 KSBR 27 INS 20629/2012

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Brně rozhodl samosoudcem JUDr. Petrem Kolářem v právní věci žalobce FIDES PARTNER a.s., se sídlem Praha 9, Českomoravská 1181/21, IČO 280 71 361, zast. Mgr. Markem Hylenou, advokátem se sídlem Česká Třebová, Staré nám. 15, proti žalované Mgr. Ivana Rychnovská, se sídlem Brno, Palackého třída 2203/186-insolvenční správce dlužníka PLOMA a.s., se sídlem Hodonín, Velkomoravská 79, IĆO 255 56 045, zast. JUDr. Lukášem Klicperou, advokátem se sídlem Brno, Palackého třída 2203/186, o vyloučení věci z majetkové podstaty

takto:

I. Z majetkové podstaty dlužníka PLOMA a.s., se sídlem Hodonín, Velkomoravská 79, IČ 255 56 045 se vylučuje vysokozdvižný vozík IM001370, Linde H70 č. 43, VIN: E1X353M01193/21.

II. Na náhradě nákladů řízení je žalovaná povinna zaplatit žalobci částku 13.334,-Kč do 3 dnů od právní moci rozsudku na účet Mgr. Marka Hyleny, advokáta se sídlem Česká Třebová, Staré nám. 15.

Odůvodnění:

Žalobou ze dne 27.9.2013 doručenou soudu dne 30.9.2013 (kalendářní den pondělí) domáhal se žalobce vyloučení vysokozdvižného vozíku specifikovaného ve výroku I. rozsudku z majetkové podstaty dlužníka tamtéž uvedeného (dále jen dlužník) a to z toho důvodu, že je vlastníkem tohoto vozíku na základě Kupní smlouvy na movité věci ze dne 8.3.2012. namítala, že jmenovaná smlouva byla nebyla podepsána osobou oprávněnou jednat za dlužníka a je proto pro nedostatek projevu vůle absolutně neplatná. Pokud jde o plnou moc k uzavření jmenované smlouvy ze dne 28.2.2012, tuto žalovaná v materiálech dlužníka nedohledala. Uvedla dále, že vyrozumění o soupisu sporného vozíku do majetkové podstaty bylo doručeno žalobci dne 30.8.2013.

Účastníci učinili nesporným, že

-dne 23.8.2012 bylo zahájeno insolvenční řízení vůči dlužníku PLOMA a.s. se sídlem Hodonín, Velkomoravská 79, IČ 255 56 045, že následně byl zjištěn úpadek jmenovaného dlužníka, a že usnesením ze dne 6.8.2014 byl opětovně prohlášen konkurz na majetek tohoto dlužníka, -insolvenční správkyní jmenovaného dlužníka je žalovaná, -sporný vysokozdvižný vozík je sepsán do majetkové podstaty jmenovaného dlužníka, -vyrozumění o soupisu sporného vysokozdvižného vozíku do majetkové postaty ze dne 28.8.2013 (č.l. 5,6) bylo žalobci doručeno dne 30.8.2013, -dlužník uzavřel dne 8.3.2012 s žalobcem kupní smlouvu, podle které dlužník prodal sporný vysokozdvižný vozík žalobci za vzájemně ujednanou kupní cenu 120.000,-Kč včetně DPH.

Mezi účastníky zůstalo sporné, zda Kupní smlouvu na movité věci ze dne 8.3.2012 podepsala za dlužníka osoba k tomu oprávněná.

Soud proto provedl dokazování Kupní smlouvou na věci movité ze dne 8.3.2012 a Plnou mocí ze dne 28.2.2012 (č.l. 56,57) a z těchto zjistil, že dlužník touto smlouvou prodal sporný vysokozdvižný vozík žalobci za kupní cenu 120.000,-Kč včetně DPH s tím, že kupní cena je splatná do 21 dnů od vystavení faktury dlužníkem. Za dlužníka tuto smlouvu podepsal Ing. Přemysl Černý, který však byl k tomuto jednání dlužníkem zmocněn a to plnou mocí ze dne 28.2.2012.

Z nesporností mezi účastníky tak vyplývá, že podaná žaloba je žalobou včasnou (§ 225 odst. 2 IZ). Dále z těchto nesporností a shora provedených listinných důkazů vyplývá, že žalobce a dlužník uzavřeli dne 8.3.2012 kupní smlouvu o prodeji sporného vysokozdvižného vozíku a za dlužníka tuto smlouvu podepsala osoba k tomuto úkonu zmocněná plnou mocí ze dne 28.2.2012 (Ing. Přemysl Černý).

Pro úspěšnost žaloby na vyloučení věci z majetkové podstaty dle § 225 odst. 1 IZ lze dle názoru soudu i v poměrech insolvenčního řízení aplikovat přiléhavou judikaturu vztahující se k podmínkám vyloučení věci z konkurzní podstaty v úpravě obsažené v § 19 odst. 2 ZKV, podle které musí být kumulativně splněny tyto předpoklady: že se žalobce odlišný od úpadce (dlužníka) včas podanou žalobou proti správci se domáhá vyloučení věcí sepsaných do konkursní (majetkové) podstaty, že konkursní (insolvenční) řízení trvá a žalobce osvědčí právo, které jej opravňuje k vyloučení takových věcí z konkursní (majetkové) podstaty (srovnej např. rozsudky Nejvyššího soudu ČR uveřejněné pod č. 27/2003 a 9/2005 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek). V souzeném případě je z nesporností mezi účastníky zjevné, že až na posledně jmenovanou jsou splněny shora uváděné podmínky a bylo na posouzení soudu toliko, zda žalobce prokázal, že mu svědčí právo k vyloučení věcí z konkursní (majetkové) podstaty (dále jen vylučovací právo).

Jak vyplývá ze skutkových zjištění shora uvedených, došlo mezi dlužníkem jako prodávajícím a žalobcem jako kupujícím k uzavření kupní smlouvy ve smyslu ust. § 409 a násl. Obch. zák.. Námitka žalované, že tato smlouva je pro nedostatek projevu vůle absolutně neplatná (§ 37 odst. OZ) neobstojí, neboť z plné moci ze dne 28.2.2012 vyplývá, že v této věci byl oprávněn a to včetně podpisu kupní smlouvy za dlužníka jednat Ing. Přemysl Černý, který také za dlužníka tuto smlouvu podepsal. Prokázal tak žalobce, že se na základě uvedené kupní smlouvy stal vlastníkem sporného vysokozdvižného vozíku a toto vlastnické právo mu svědčí jako vylučovací právo k této věci a proto soud žalobě vyhověl.

Výrok o náhradě nákladů řízení je odůvodněn ustanovením § 142 odst. 1 o.s.ř., neboť žalobce měl ve věci plný úspěch. Soud přiznal žalobci náhradu účelně vynaložených nákladů řízení a to odměnu advokáta dle vyhlášky č. 177/1996 Sb. za 3 úkony právní služby po 2.500,-Kč (§ 10 odst. 3 písm. a) ve spojení s § 7), 3 paušálních náhrad hotových výdajů po 300,-Kč (§ 13 odst. 3), náhradu za promeškaný čas 600,-Kč (§ 14 odst. 1a), 3) to vše navýšeno o DPH, zaplacený soudní poplatek ve výši 2.000,-Kč a cestovní náhradu právního zástupce k jednání soudu dne 12.8.2014 a to na trase Česká Třebová a zpět, celkem 180 km, osobním automobilem Škoda Octavia RZ 3E1 3834, při průměrné spotřebě 7,2 l/100 km benzinu Natural 95 ve vyhláškové ceně a paušální náhradě za 3,70 Kč/1 km celkem cestovní náhrady ve výši 1.170,-Kč. Náhradu nákladů zastoupení za účast u jednání dne 6.11.2014 soud žalobci nepřiznal, neboť věc mohla být skončena již při jednání dne 12.8.2014, pokud by byl žalobce u tohoto jednání připraven (vybaven originály kupní smlouvy a plné moci, kterých se k důkazu dovolával).

Poučení: Proti tomuto rozsudku l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Krajský soud v Brně dne 6. listopadu 2014

JUDr. Petr Kolář, v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Renata Krédlová