27 ICm 2998/2012
Číslo jednací: 4/27 ICm 2998/2012-168 KSBR 27 INS 15008/2011

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudcem JUDr. Zdeňkou Mikolajkovou v právní věci žalobce: Československá obchodní banka, a.s., IČ: 000 01 350, se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, právně zastoupen: Mgr. Radkou Šimkovou, advokátkou, se sídlem Praha 1, Břehová 208/8, PSČ 110 00, proti žalovanému. Mgr. Romana Andělová, se sídlem Brno, Tábor 2333/8, PSČ 616 00, insolvenční správce dlužníka MINTOM s.r.o., IČ: 255 68 850, se sídlem Brno, Náměstí Svobody 84/15, 602 00, právně zastoupen: Mgr. Radovanem Dospělem, advokátem, sídlem Marešova 305/14, 602 00 Brno, o popření pohledávky přihlášeným věřitelem

takto:

I. Návrh žalobce, aby soud určil, že pohledávky vzniklé na základě Smlouvy o dílo ze dne 10.7.2007 uzavřené mezi společností MINTOM s.r.o. a RESIDENCE BRNO a to: Pohledávka A ve výši 38.983.177,79 Kč (jistina 27.520.775,--Kč vyúčtovaná fa č. 2009010 ze dne 15.5.2009 + příslušenství Kč 11.462.402,79) nikdy nevznikla (není po právu) a popíraný věřitel nemá nárok na její uspokojení v projednávaném insolvenčním řízení, in eventum aby rozhodl tak, že Popíraná pohledávka A je po právu, vznikla a existuje ve výši 1,--Kč a popíraný věřitel má nárok na její uspokojení v projednávaném insolvenčním řízení ve výši 1,--Kč.

Pohledávka B ve výši 4.599.446,02 Kč (jistina 3.266.652,--Kč vyúčtovaná fa č.2009016 ze dne 1.6.2009 + příslušenství Kč 1.332.794,02) nikdy nevznikla (není po právu) a popíraný věřitel nemá nárok na její uspokojení v projednávaném insolvenčním řízení, in eventum aby rozhodl tak, že Popíraná pohledávka B je po právu, vznikla a existuje ve výši 1,-- Kč a popíraný věřitel má nárok na její uspokojení v projednávaném insolvenčním řízení ve výši 1,--Kč.

Pohledávka C ve výši 8.967.304,68 Kč (jistina 6.435.942,--Kč vyúčtovaná fa č. 2009026 ze dne 30.6.2009 + příslušenství Kč 2.531.362,68 ) nikdy nevznikla (není po právu) a popíraný věřitel nemá nárok na její uspokojení v projednávaném insolvenčním řízení, in eventum aby rozhodl tak, že Popíraná pohledávka C je po právu, vznikla a existuje ve výši 1,-- Kč a popíraný věřitel má nárok na její uspokojení v projednávaném insolvenčním řízení ve výši 1,--Kč.

Pohledávka D ve výši 970.860,27 Kč (jistina 720.490,--Kč vyúčtovaná fa č. 2009051 ze dne 30.9.2009 + příslušenství Kč 250.370,27) nikdy nevznikla (není po právu) a popíraný věřitel nemá nárok na její uspokojení v projednávaném insolvenčním řízení, in eventum aby rozhodl tak, že Popíraná pohledávka D je po právu, vznikla a existuje ve výši 1,--Kč a popíraný věřitel má nárok na její uspokojení v projednávaném insolvenčním řízení ve výši 1,--Kč.

Pohledávka E ve výši 2.279.378,63 (jistina 2.040.000,--Kč z titulu bezdůvodného obohacení, které vzniklo převody na účet třetích osob a příslušenství 239.378,63 Kč nikdy nevznikla (není po právu), popřípadě je promlčena a popíraný věřitel nemá nárok na její uspokojení v projednávaném insolvenčním řízení, in eventum aby rozhodl tak, že popíraná pohledávka E je po právu, vznikla a existuje ve výši 1,--Kč a popíraný věřitel má nárok na její uspokojení v projednávaném insolvenčním řízení ve výši 1,--Kč.

se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

Žalobce se svojí žalobou podanou ke zdejšímu soudu dne 13.6.2012 domáhal určení neexistence výše uvedených pohledávek. Tyto pohledávky popřel z následujících důvodů: Popíraná pohledávka a pohledávka přihlášená ve výši 38.983.177,79 Kč-věřitel nedokládá vznik ani existenci jakékoliv pohledávky za dlužníkem, nedokládá, že by došlo k poskytnutí plnění, na základě kterého by MINTOM s.r.o. vystavil RESIDENCI BRNO, spol. s r.o. fakturu.

-mezi MINTOM a RESIDENCE BRNO nebyla uzavřena žádná smlouva o dílo ze dne 10.7.2007, právní důvod vzniku pohledávky nemá oporu v předložených listinách (předložena byla pouze smlouva o dílo ze dne 10.9.2007, a to nepodepsaná) -uplatněný nárok je v rozporu se Smlouvou o dílo uzavřenou mezi stranami 10.9.2007, když mj. dle čl. II bodu 7 dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšířením, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, ocenit jej, předložit objednateli k odsouhlasení formou Dodatku ke smlouvě. Statutární zástupce objednatele je povinen ho podepsat nejpozději do 3 pracovních dnů, teprve potom má zhotovitel právo na realizaci těchto změněných úhrad. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce byly realizovány dle předmětu díla a zahrnuty v jeho ceně. -dle čl. IV bodu 1 smlouvy je cena dála maximální a konečná a může být překročena pouze v případě výslovně uvedeném ve smlouvě -dle čl. V platí, že v průběhu díla má zhotovitel právo na zaplacení prací provedených v každém kalendářním měsíci, podkladem je dílčí faktura s přiloženým soupisem prací. Tento musí být podepsaný objednatelem, bez tohoto dokladu není možné dílčí fakturu vystavit a zhotovitel nemá právo na její proplacení. Nebyly doloženy žádné doklady prokazující možnost fakturovat za provedené vícepráce, zejména nebyly splněny požadavky dle uváděného článku. -MINTOM měl dokončit dílo dle smlouvy do 31.3.2009 a následně do 30 dnů vystavit konečnou fakturu. Faktura s datem květen 2009 nemá oporu ve smlouvě -Insolvenční správkyně MINTOM tvrdí, že smlouvě o dílo je absolutně neplatná a že to, co na základě této vybudoval-nevybudoval pro RESIDENCI BRNO, ale pro sebe. Toto žalobce popírá, ale pokud toto žalovaný tvrdí, pak nelze po právu uplatnit jakoukoliv odměnu za provedené práce.

Ze stejných důvodů popřel žalobce též pohledávku ve výši 4.599.446,02 Kč, kterou označil jako pohledávku B. Pohledávku ve výši 8.967.304,67 Kč, kterou označil jako pohledávku C, pohledávku ve výši 970.860,27 Kč, kterou označil jako pohledávku D popírá ze stejných důvodů, mimo to též uvádí, že ze stejných důvodů zda je uplatněný nárok za provedené vícepráce.

Pohledávku ve výši 2.279.378,63, kterou označil jako pohledávku E popírá z důvodu, že věřitel nedokládá vznik ani existenci jakékoliv pohledávky za dlužníkem, nedokládá, že by došlo k plnění, na základě kterého MINTOM cokoliv plnil, komukoliv, zda RESIDENCI BRNO, popírající věřitel sporuje poskytnutí plnění popíraným věřitelem za RESIDENCÍ BRNO, na základě kterého by měl popíraný věřitel pohledávku na vrácení bezdůvodného obohacení. Ze smlouvy o dílo ani z žádného jiného dokumentu nevyplývá žádné ujednání, které by umožnilo MINTOM cokoliv po právu hradit za RESIDENCI BRNO (s nárokem na refundaci takového plnění), taková dohoda nebyla doložena. Věřitel namítá i promlčení případně vzniklého nároku MINTOM na bezdůvodné obohacení.

Ve všech případech žalobce eventum popírá tyto pohledávky co do výše s tím, že věřitel má nárok z každé pohledávky pouze na 1,--Kč.

Žalovaná k žalobě uvedla:

Žalovaná byla Usnesením Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 26 INS 869/2010-A-28 ze dne 6.8.2010 ustanovena insolvenční správkyní dlužníka-obchodní společnosti MINTOM s.r.o., Náměstí Svobody 84/15, 602 00 Brno, IČ: 255 68 850, zapsané u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 34394 (dále jen MINTOM ).

Přihláškou č. 2 doručenou soudu dne 9.9.2011 přihlásila žalovaná do insolvenčního řízení vedeného pod sp.zn. KSBR 27 INS 15008/2011 tyto pohledávky společnosti MINTOM vůči dlužníkovi: 1) pohledávka ve výši 38.983.177,79 Kč (jistina 27.520.775,00 Kč + příslušenství 11.462.402,79 Kč) 2) pohledávka ve výši 4.599.446,02 Kč (jistina 3.266.652,00 Kč + příslušenství 1.332.794,02 Kč) 3) pohledávka ve výši 8.967.304,68 Kč (jistina 6.435.942,00 Kč + příslušenství 2.531.362,68 Kč) 4) pohledávka ve výši 970.860,27 Kč (jistina 720.490,00 Kč + příslušenství 250.370,27 Kč) 5) pohledávka ve výši 2.279.378,63 Kč (jistina 2.040.000,00 Kč + příslušenství 239.378,63 Kč) (Celkem žalovaná přihlásila pohledávky ve výši 55.800.167,39 Kč)

Jako důvod vzniku byla u pohledávek č. 1-4 v samotném formuláři uvedena smlouva o dílo uzavřená mezi dlužníkem jako objednatelem a věřitelem jako zhotovitelem dne 10.7.2007 (zde se jedná o chybu v psaní, kdy správně mělo být uvedeno 10.9.2007, což je jak z příloh přihlášky pohledávky, tak z dalších okolností zjevné). Tento důvod pak byl dále rozveden jednak v příloze k přihlášce pohledávky a dále v doplnění přihlášky pohledávky ze dne 23.1.2012, a to tak, jak je uvedeno níže v tomto vyjádření.

Skutková tvrzení ke vzniku pohledávek č. 1-4

Obchodní společnost MINTOM s.r.o. jako zhotovitel s dlužníkem jako objednatelem podepsala dne 10.9.2007 písemnou smlouvu o dílo na provedení stavby Obytný soubor-Duhová Pole, Brno-Řečkovice, II. Etapa, část 2. ulice Nachová. Předmětem díla měla být podle smlouvy o dílo dodávka prováděcí dokumentace a provedení stavby, která je dl čl. II smlouvy o dílo specifikována v projektové dokumentaci pro stavební povolení.

Srovnáním projektové dokumentace zpracované společností IB Structure a.s.-v likvidaci, IČ 255 17 082, která byla přílohou stavebního povolení a podle které měla výstavba probíhat, se skutečným stavem jednotlivých stavebních objektů v době ukončení stavebních prací obchodní společností MINTOM s.r.o. jako generálním dodavatelem stavby a prováděcí projektovou dokumentací zpracovanou společností RGB STUDIO s.r.o., zjistíme výrazné změny-navýšení počtu bytů v obytném souboru ze 168 na 268, v objektech SO 01, SO 02 a SO 03 změna vnitřních dispozic bytů, v objektech SO 04, SO 05, SO 06, SO 07 a SO 08 změna vnitřních dispozic bytů, navýšení počtu podlaží, změna konstrukčního systému z původních zděných objektů na plošných základech na železobetonový nosný skelet založený na pilotách, v objektu SO 09 změna vnitřních dispozic a změna využití z polyfunkčního domu se squashovým centrem a parkovacími stáními na z většiny rovněž bytový dům. Tyto změny jsou natolik výrazné, že nelze uvažovat o odchýlení se od projektové dokumentace, nýbrž o vytvoření zcela jiného díla, než jaké bylo ve výše uvedené smlouvě o dílo sjednáno. Tyto zásadní změny si vyžádaly podstatné navýšení nákladů na realizaci oproti částce, která byla uvedena v písemné smlouvě o dílo. Tento rozdíl vyplývá rovněž ze znaleckého posudku č. 4681-5 / 2012, zpracovaného Znaleckým a oceňovacím ústavem s.r.o., znaleckým ústavem, se sídlem Přemyslovka 3, 796 02 Prostějov.

V průběhu výstavby výše uvedeného komplexu bytových domů byly na základě obchodní společností MINTOM s.r.o. vystavených faktur dlužníku uhrazeny dílčí sjednané práce v objemu 329.910.848,-Kč bez daně z přidané hodnoty, dlužníkem byla uhrazena i příslušná částka daně z přidané hodnoty. Dodávky, práce a činnosti realizované samotným dlužníkem a jeho subdodavateli na výstavbě komplexu bytových domů však mají hodnotu nejméně o 50.754.838,48 Kč Není zřejmé, zda se smluvní strany smlouvy o dílo již v době jejího podpisu neměly v úmyslu touto smlouvou řídit. Je však faktem, že se smluvní strany od samého počátku tímto písemným dokumentem neřídily. S přibývajícím časem se výstavba stále více odlišovala od projektové dokumentace dle stavebního povolení, tyto změny nebyly projednávány dle podepsané smlouvy, ani fakturace neprobíhala v souladu s písemnou smlouvou o dílo. Do okamžiku, než obchodní společnost dlužníka přestala vystavované faktury dle postupu stavebních prací hradit, což se stalo v polovině roku 2009, nebylo mezi uvedenými subjekty sporu. Do této doby hradila obchodní společnost dlužníka víceméně řádně a včas všechny své závazky dle postupu dílčích prací, z čehož evidentně vyplývá přinejmenším její konkludentní souhlas s podstatným navýšením rozsahu nutných prací. V tomto ohledu nelze v žádném případě vnímat činnosti směřující k řádnému dokončení staveb tak aby mohly být využívány v souladu se svým určením jako vícepráce. Po zastavení plateb obchodní společnost MINTOM s.r.o. přerušila stavební práce a následně už v nich nepokračovala. S argumentací porušení povinností zhotovitele dle smlouvy o dílo-obchodní společnost dlužníka dne 18.12.2009 od smlouvy o dílo odstoupila. Obchodní společnost MINTOM s.r.o. provedla buď přímo, nebo jako generální dodavatel stavby prostřednictvím subdodavatelů, svých nynějších věřitelů, na výstavbě Obytného souboru-Duhová Pole, Brno-Řečkovice, II. Etapa, část 2, ulice Nachová práce, výkony a dodávky v celkové výši nejméně 410.357.662,80 Kč, z čehož byla dlužníkem uhrazena částka 359.602.824,30 Kč.

-fa. č. 2009010 ze dne 15.5.2009, splatná 29.5.2009 na celkovou částku 27.520.775,-Kč (ceny včetně DPH) (faktura odpovídá pohledávce č. 1)

-fa. č. 2009016 ze dne 1.6.2009, splatná 15.6.2009 na celkovou částku 3.266.652,-Kč (ceny včetně DPH) (faktura odpovídá pohledávce č. 2)

-fa. č. 2009026 ze dne 30.6.2009, splatná 14.7.2009 na celkovou částku 6.435.942,-Kč (ceny včetně DPH), tato faktura byla bez výhrad (včetně soupisu provedených prací) akceptována dlužníkem-viz podpis jednatele (faktura odpovídá pohledávce č. 3)

-fa. č. 2009051 ze dne 30.9.2009, splatná 14.10.2009 na celkovou částku 7.979.510,-Kč (ceny včetně DPH), v insolvenčním řízení uplatněna částka ve výši 720 490,-Kč (faktura odpovídá pohledávce č. 4)

K pohledávkám fakturovaným výše uvedenými fakturami pak v souladu s čl. V odst. 4 Smlouvy o dílo ze dne 10.9.2007 přirůstá smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

Právní kvalifikace pohledávek č. 1-4 přinejmenším tyto možnosti:

-písemná smlouva o dílo ze dne 10.9.2007 je navzdory neurčitému vymezení předmětu díla smlouvou platnou, byl ústně sjednanými dodatky měněn, doplňován a rozšiřován předmět díla, , tyto změny lze co se písemných dokumentů týče prokázat jen výpisy z příslušných bankovních účtů.

-je smlouvou neplatnou, byla uzavřena ústní smlouva o dílo, kterou se objednatel a zhotovitel dohodli na výstavbě jiného díla a jeho realizace po dobu roku a půl probíhala bezkonfliktně do chvíle, než objednatel přestal hradit objednané a zhotovitelem realizované práce, výkony a dodávky. Existenci ústně sjednaných smluv lze prokázat jen výpisy z příslušných bankovních účtů, z kterých a na které odcházely ze strany dlužníka platby jednotlivých faktur se soupisem provedených prací. V takovém případě náleží věřitelce uplatňovaná částka 37.223.369,-Kč .

-mezi obchodní společností smluvní ujednání neexistovalo, obchodní společnost MINTOM s.r.o. sama zbudovala komplex bytových domů Obytného souboru-Duhová Pole, Brno-Řečkovice, II. Etapa, část 2, ulice Nachová na pozemcích ve vlastnictví dlužníka. Hodnota představuje částku nejméně 410.357.662,80 Kč včetně daně z přidané hodnoty, z čehož byla dlužníkem uhrazena částka 359.602.824,30 Kč. Vzhledem k tomu, že k jednotlivým dokončenými rozestavěným budovám a v nich vymezeným jednotkám má v katastru nemovitostí evidováno vlastnické právo dlužník, obohatil se bezdůvodně nejméně o

50.754.838,48 Kč. Společnost MINTOM s.r.o. provedla pro dlužníka práce v celkové hodnotě 410.357.662,80 Kč, přičemž dlužníkem jí byla uhrazena pouze částka 259.602.824,30 Kč.

Skutková tvrzení ke vzniku pohledávky č. 5

V souvislosti s realizací prodeje bytových jednotek ve výše uvedeném souboru obytných domů uzavřeli s dlužníkem mimo jiné JUDr. Vít Novozámský třináct dohod o rezervaci a následně i třináct smluv o smlouvě budoucí kupní, JUDr. Robert Pazák šest dohod o rezervaci a následně i šest smluv o smlouvě budoucí kupní, JUDr. Igor Olma třináct dohod o rezervaci a následně i třináct smluv o smlouvě budoucí kupní a Ing. Martin Hvězda dvě dohody o rezervaci a následně i dvě smlouvy o smlouvě budoucí kupní. Celkem tito budoucí kupující uzavřeli s dlužníkem třicet čtyři dohod o rezervaci a následně i třicet čtyři smluv o budoucí smlouvě kupní. Za každou dohodu o rezervaci byli výše uvedení kupující povinni uhradit rezervační poplatek ve výši 60.000,-Kč. Rezervační poplatky a zálohy všech budoucích vlastníků bytů byly skládány na projektový účet výstavby dlužníka. Výše uvedení čtyři budoucí kupující si smluvně vymínili, aby jimi uhrazené rezervační poplatky byly přesunuty z projektového účtu dlužníka na jejich vázané účty. Dlužník však neměl žádné volné finanční prostředky k realizaci takových úhrad, proto se ústně dohodl s obchodní společností MINTOM, s.r.o., že místo dlužníka poukáže chybějící finanční prostředky ve 34 splátkách na vázané účty budoucích kupujících. Žalovaná se v žádném případě neztotožňuje se stanoviskem žalobce, že by se mělo jednat o pohledávku zcela promlčenou. K jednotlivým platbám došlo mezi dny 20.6.2008 až 23.6.2008. Přihláška pohledávky byla doručena insolvenčnímu soudu 9.9.2011. K doplnění vyjádření poté žalovaná namítla, že přihlášená pohledávka byla přezkoumaná na přezkumném jednání dne 28.8.2012 s tím výsledkem, že byla v celém rozsahu popřena insolvenční správkyní. Žalovaná byla jako přihlášený věřitel v zastoupení přezkumnému jednání přítomna, tedy pro ni počala běžet následujícím dnem lhůta pro podání žaloby dle ust. § 198 insolvenčního zákona. Tuto žalobu žalovaná nepodala, neboť v rámci svého názoru uplatňovaného v rámci řízení vedeného proti dlužníkovi RESIDENCE BRNO spol. s r.o., tak v rámci insolvenčního řízení vedeného proti dlužníkovi MINTOM s.r.o. měla za to, že předmětné nemovitosti, jež společnost MINTOM s.r.o. vybudovala, náleží do majetkové podstaty dlužníka MINTOM s.r.o. a proto nelze požadovat uhrazení ceny za jejich výstavbu po společnosti RESIDENCE BRNO spol. s r.o. Dle ust. §198 odst. 1 ins. zákona se tak k žalované pohledávce nepřihlíží. Navrhla tak řízení zastavit. Žalobu dle ní není možno věcně projednat, předmět sporu odpadl.

Žalobce poté doplnil, že po ověřoval, zda žalovaný podal žalobu a zjistil, že podaná zřejmě nebyla. Souhlasí s tím, že by se v takovém případě nemělo k pohledávce žalovaného přihlížet. Zároveň však namítl, že není zřejmé, proč tedy žalovaná jako insolvenční správce neučinila příslušný procesní úkon a nevzala přihlášku své pohledávky zpět. Navíc ještě 9.2.2015, tedy téměř 3 roky poté, kdy se přestalo k jeho pohledávce přihlížet, podává v tomto řízení vyjádření, ze kterého vyplývá, že na svém nároku trvá. Žalobce má za to, že dokud není ukončena účast žalovaného v insolvenčním řízení příslušným právním aktem, nepřestal být žalovaný věřitelem v předmětném insolvenčním řízení. Žalobce v této fázi z důvodu právní jistoty má za to, že na základě tvrzení žalovaného či telefonické informace nemůže navrhnout zastavení řízení či vzít žalobu zpět. Vzhledem k nečinnosti žalovaného podal žalobce k insolvenčnímu soudu návrh na ukončení účasti žalovaného v insolvenčním řízení, o kterém doposud nebylo rozhodnuto. Na jednotlivých námitkách k přihlášeným pohledávkám žalobce tak trvá. Nemá za to, že by strany se neřídily uzavřenou smlouvou o dílo a uzavřely jinou ústní smlouvu o dílo. V průběžné fakturaci je v textu faktur uváděn právě odkaz na Smlouvu o dílo z 10.9.2007.

Z podání stran vyplývá, že mezi stranami je nesporné, že žalovaná jako insolvenční správkyně dlužníka MINTOM s.r.o přihlásila do insolvenčního řízení vedeného na dlužníka RESIDENCE BRNO s.r.o, IČ: 263 13 162 pohledávky, které jsou uvedeny ve výroku tohoto rozsudku. Tato skutečnost vyplývá též z přihlášky pohledávky č. 2 věřitele MINTOM s.r.o do insolvenčního řízení vedeného pod sp.zn. KSBR 27 INS 15008/2011.

V této přihlášce není založeno zpětveztí přihlášky, v programu insolvenčního rejstříku není záznam o ukončení účasti žalovaného v insolvenčním řízení. Z protokolu o přezkumném jednání a schůzi věřitele konaného 28.8.2012 ve věci KSBR 27 INS 15008/2011 soud zjistil, že pohledávka byla zcela popřena správcem i dlužníkem, dále ji popřel i věřitel č. 23 ČSOB a.s. Z listiny Popření pohledávky přihlášeným věřitelem vyplývá, že žalobce popřel pohledávku co do pravosti i výše, přičemž jako výši pohledávek uvádí u každé z nich 1. Kč. Toto popření bylo zdejšímu soudu doručeno 13.6.2012.

Pokud je tedy v protokole o přezkumném jednání uvedeno, že pohledávku č. 2 popřel věřitel ČSOB co do pořadí, jedná se nesprávný zápis.

Nahlédnutím do insolvenčního rejstříku oddílu C incidenční spory soud zjistil, že neobsahuje záznam o podání žaloby žalovanou, tj. Mgr. Romanou Andělovou, insolvenční správkyní dlužníka MINTOM s.r.o.

Dle výše uvedeného protokolu o přezkumném jednání byla žalovaná přítomna u jednání a byla poučena o popření správcem.

Dle § 198 odst. 1 insolvenčního zákona č. 182/2006 Sb. ve znění změn a doplňků věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; (pouze v případě, že se věřitel přezkumného jednání nezúčastnil tato lhůta neskončí dříve, než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2). Žalobu podají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží, pohledávka popřená co do výše nebo do pořadí, je v nich v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření.

V provedeném dokazování ve výše uvedené věci bylo zjištěno, že žalovaná jako insolvenční správkyně konkursní podstaty dlužníka MINTOM s.r.o. přihlásila do insolvenčního řízení ve věci dlužníka 5 pohledávek, které byly vedeny pod přihláškou č. 2. Při přezkumném jednání pohledávku popřeli ve smyslu ust. § 192 insolvenčního zákona insolvenční správce i dlužník co do pravosti a žalobce jako přihlášený věřitel co do pravosti i výše. Zástupce žalovaného byl přítomen při přezkumém jednání a byl poučen ve smyslu ust. § 198 odst. 1 ins. zák. Zástupce žalovaného u jednání uvedl, že se dle tohoto poučení zařídí, žalobu na určení proti insolvenčnímu správci však v zákonné lhůtě-30 dnů od konání přezkumného jednání (ani později) nepodal. Vzhledem k této skutečnosti se ve smyslu ust. § 198 odst. 1 insolvenčního zákona k této pohledávce nepřihlíží.

Ve smyslu ust. § 200 odst. 5 insolvenčního zákona se považuje za žalobu též podání, který žalobce popřel pohledávku. Tato žaloba se však stala v důsledku skutečnosti, že se k pohledávce ve smyslu ust. § 198 odst. 1 nepřihlíží, nadbytečnou. Z tohoto důvodu soud žalobu zamítl. Skutečnost, že doposud nebyla ukončena účast žalovaného v insolvenčním řízení nemá žádný vliv na to, že se k pohledávce dle výše uvedeného ustanovení nepřihlíží a soud nemůže o pravosti a výši takové pohledávky v incidenčním sporu rozhodovat.

Vzhledem k výše uvedenému soud se již nezabýval dalším dokazování a nepřipustil navržené důkazy, týkající se předmětných pohledávek (soupis konkursní podstaty MINTOM s.r.o, smlouva o dílo, znalecký posudek, dodatek ke znaleckému posudku, výpis z účtu a korespondenci společnosti RESIDENCE BRNO spol. s.r.o., výslech Rostislava Růžičky, přihláška RESIDENCE BRNO, spol. s.r.o. do insolvenčního řízení na majetek dlužníka MINTOM s.r.o, faktury vystavené MINTOM s.r.o vůči RESIDENCI BRNO, s.r.o., korespondenci společnosti MINTOM s.r.o., dohodami o rezervaci, výpisy z účtu).

O náhradě nákladů řízení soud rozhod dle ust. § 142 odst. 1 o.s.ř. Ve věci byl plně úspěšný žalovaný, tento však žádné náklady řízení neuplatnil, proto soud rozhodl, tak jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Krajský soud v Brně dne 14.1.2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Zdeňka Mikolajková, v.r. Eliška šobová samosoudce