27 ICm 2823/2013
Číslo jednací: 27 ICm 2823/2013-67 KSBR 27 INS 28891/2012

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Brně rozhodl samosoudcem JUDr. Petrem Kolářem v právní věci

žalobce P.A.V. Finance s.r.o., Kněžpole 118, 687 12, IČ 277 02 316 zast. Mgr. et Mgr. Petrem Bobčíkem, obecným zmocněncem, bytem Louky 493, 686 01 Uherské Hradiště proti žalovanému Martin Vlk, Poštovní 2, 702 00 Ostrava, insolvenční správce dlužníka Pavel Remeš, Babice 30, 687 03 Babice o určení pravosti a výše pohledávky

takto:

I. Žaloba, aby bylo určeno, že pohledávka žalobce ve výši 54.080,-Kč je vůči dlužníku Pavlu Remešovi, nar. , bytem Babice 30 v insolvenčním řízení vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 27 INS 28891/2012 co do pravosti i výše po právu, se pro předčasnost zamítá.

II. Na náhradě nákladů řízení je žalovaný povinen zaplatit žalobci částku 5.000,-Kč do 3 dnů od právní moci rozsudku.

Odůvodnění:

Žalobou ze dne 14.8.2013 doručenou soudu dne 19.8.2013 domáhal se žalobce určení pravosti a výše pohledávky specifikované ve výroku I. rozsudku za dlužníkem tam uvedeným, žalovaným částečně popřena. O popření přihlášené pohledávky pak byl žalobce vyrozuměn vyrozuměním ze dne 1.8.2013, které mu bylo doručeno dne 6.8.2013.

Žalovaný ve svém vyjádření navrhl zamítnutí žaloby, když dovozoval, že část pohledávky, kterou popřel u přezkumného jednání, popřel důvodně a to vzhledem k tomu, že ujednání, pokud jde o tuto část popřené pohledávky, je neplatné s odkazem na ust. § 3 ost. Obč. Z. a § 39 a 56 téhož předpisu.

Z veřejně přístupného insolvenčního rejstříku vyplývá, že usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 16.5.2013 č.j. KSBR 27 INS 28891/2012-A-19 povolil soud oddlužení dlužníka Pavel Remeš, r.č. , trvalým pobytem Babice 30 (dále jen dlužník) a insolvenčním správcem byl ustanoven žalovaný.

Z důkazů v řízení provedených vzal soud za prokázané, že -přihláškou doručenou soudu dne 4.6.2013 přihlásil žalobce spornou pohledávku 54.080,-Kč a to z titulu Smlouvy o půjčce ze dne 17.5.2012 č. 2012-ZH023 (dále jen smlouva o půjčce) s tím, že v této částce je kromě aktuální dlužné částky 41.600,-Kč zahrnuta i smluvní pokuta ve výši 12.480,-Kč a tato smluvní pokuta je zahrnuta ve výši jistiny, nikoliv jako příslušenství (přihláška č. 5), ze smlouvy o půjčce připojené k této přihlášce zjistil soud, že žalobce půjčil dlužníkovi částku 32.000,-Kč, a z tvrzení obsažených v přihlášce dále vyplývá, že dlužník zaplatil 17.920,-Kč a vzhledem k tomu, že přestal platit dohodnuté splátky, byla dopisem ze dne 19.11.2012 půjčka zesplatněna a z tohoto důvodu tedy požaduje žalobce a) doplatek jistiny 14.080,-Kč, b) administrativní náklady spojené se zřízením půjčky 9.360,-Kč, c) úrok z půjčky ve výši 22% v částce 8.800,-Kč, d) náklady na inkaso půjčky 9.360,-Kč, e) smluvní pokuta 12.480,-Kč, -u přezkumného jednání dne 23.7.2013 (č.l. 56-58) popřel žalovaný částečně pohledávku žalobce a to tak, že uznal tuto pohledávku ve výši 14.080,-Kč a popřel ve výši 40.000,-Kč s tím, že uvedl, že popírá výši pohledávky podle § 194 IZ, neboť ujednání o výši úplaty a výši smluvních pokut odporuje dobrým mravům (č.l. 59), -vyrozuměním ze dne 1.8.2013 vyrozuměl žalovaný žalobce o popření sporné pohledávky a je tedy žaloba doručená soudu dne 19.8.2013 včasná (§ 198 odst. 1 IZ).

Podle ustanovení § 188 odst. 2 IZ nelze-li přihlášku pohledávky přezkoumat pro její vady nebo neúplnost, vyzve insolvenční správce věřitele, aby ji opravil nebo doplnil do 15 dnů, nestanoví-li lhůtu delší. Současně jej poučí, jak je nutné opravu a doplnění provést. Přihlášky pohledávek, které nebyly včas a řádně doplněny nebo opraveny, předloží insolvenční správce insolvenčnímu soudu k rozhodnutí o tom, že se k přihlášce pohledávky nepřihlíží; o tomto následku musí být věřitel poučen.

Podle § 194 IZ o popření pohledávky co do její výše jde tehdy, je-li namítáno, že dlužníkův závazek je nižší než přihlášená částka. Ten, kdo popírá výši pohledávky, musí současně uvést, jaká je ve skutečnosti výše pohledávky.

Jak vyplývá se shora uvedeného, žalovaný podle listu seznamu přihlášených pohledávek popřel částečně pohledávku žalobce co do výše podle § 194 IZ z důvodů, které jsou shora uvedeny. Takové popření však postrádá podkladu, neboť podle obsahu důvodů, pro které k popření došlo, jedná se typicky o důvody pro popření pravosti pohledávky podle § 193 IZ. Jak již shora uvedeno, žalobce v přihlášce přihlásil pohledávku v celkové výši 54.080,-Kč s tím, že již odůvodnění přihlášky uvádí, že přihlašuje též smluvní pokutu, která je zahrnuta ve výši jistiny. Smluvní pokuta však je samostatným nárokem. Stejně tak jsou samostatným nárokem podle názoru soudu i náklady spojené se zřízením půjčky (§ 121 odst. 3 Obč. z.). S tímto však přihláška žalobce nekorespondovala, avšak součástí přihlášky byla smlouva o půjčce, ze které mohl žalovaný rozpoznat, že žalobce uplatňuje přihláškou více různých nároků, byť majících základ ve smlouvě o půjčce. Bylo tedy namístě, aby žalovaný vyzval žalobce v souladu s ust. § 188 odst. 2 IZ k doplnění přihlášky, což však žalovaný neučinil. Právě tato skutečnost pak našla svůj obraz ve vadném popěrném úkonu žalovaného u přezkumného jednání, kdy spornou pohledávku žalobce vyhodnotil jako jedinou pohledávku (nikoliv jako souhrn více pohledávek z téhož právního titulu) a proto pak popíral výslovně výši pohledávky s odkazem na ust. § 194 IZ a v důvodech týkajících se popření dalších částí pohledávky uvedl popěrné důvody typické pro popření pohledávky co do pravosti dle § 193 IZ. Je tak popěrný úkon žalovaného vadný a nepřezkoumatelný a proto soud žalobu jako předčasnou zamítl. Po právní moci rozsudku bude namístě, aby žalovaný vyzval žalobce k doplnění přihlášky tak, aby byla přihláška strukturována na jednotlivé složky (samostatné nároky) a následně po takovém doplnění aby byla tato přihláška podrobena řádnému přezkumu.

Výrok o náhradě nákladů řízení je odůvodněn § 202 odst. 2 IZ, když soud z důvodů shora uváděných má za to, že tento incidenční spor byl zcela zbytečný a došlo k němu z důvodů zavinění žalovaného. Soud proto přiznal žalobci účelně vzniklé náklady řízení spočívající v zaplaceném soudním poplatku.

Poučení: Proti tomuto rozsudku l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Krajský soud v Brně dne 20. listopadu 2014

JUDr. Petr Kolář, v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Renata Krédlová