27 ICm 2817/2012právní moc: 12.8.2015

Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: 15/34/49/27 ICm 2817/2012-68 KSBR 27 INS 15008/2011-C13

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudcem, JUDr. Radkou Semelovou, v právní věci

žalobkyně: Zdenka Širůčková, bytem Brno, Boskovická 6, PSČ 621 00 zast. Mgr. Ing. Jiřím Horou, advokátem se sídlem Brno, Moravské náměstí 15, PSČ 602 00 proti žalované: Mgr. Ivana Rychnovská, se sídlem Brno, Palackého třída 186, PSČ 612 00, insolvenční správce dlužníka RESIDENCE BRNO spol. s.r.o., IČ: 263 13 162, se sídlem Brno, Novoměstská 2170/1c, PSČ 621 00 zast. Mgr. Klárou Lukášovou, advokátkou, Palackého třída 2203/186, Brno o určení pravosti pohledávky

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Žalobci se vrací soudní poplatek 4.000,-Kč.

O d ů v o d n ě n í:

Žalobou doručenou soudu dne 26.9.2012, domáhal se žalobce po žalovaném určení pravosti pohledávky a náhrady nákladů řízení.

Úkonem doručeným soudu dne 15.7.2015 vzal žalobce žalobu zpět, a proto soud podle § 96 odst.1 o.s.ř. řízení zastavil.

Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ust. § 146 odst.1 písm. c) o.s.ř., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, jestliže řízení bylo zastaveno. Podmínky pro přiznání náhrady nákladů řízení některému z účastníků dle § 146 odst. 2 nebyly shledány.

Protože soud řízení zastavil dříve, než začal jednat ve věci samé, rozhodl o vrácení 80 % soudního poplatku v souladu s § 10 odst. 3 zák.č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění zák. č. 218/2011 Sb.

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení prostřednictvím Krajského soudu v Brně k Vrchnímu soudu v Olomouci.

Krajský soud v Brně dne 23.7.2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Semelová, v.r. Jaroslava Bártová samosoudce