27 ICm 2812/2012
PRÁVNÍ MOC: 29.7.2014

Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: 4/27 ICm 2812/2012-35 (KSBR 27 INS 15008/2011)

USNESENÍ Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Zdeňkou Mikolajkovou v právní věci

žalobce Ing. Rudolf anonymizovano , anonymizovano , bytem Boskovice, Gagarinova 1902/83, PSČ 680 01, proti žalovanému Mgr. Ivana Rychnovská, se sídlem Brno, Palackého třída 2203/186, PSČ 612 00, insolvenční správce dlužníka společnosti RESIDENCE BRNO spol. s.r.o., IČ 263 13 162, se sídlem Brno, Novoměstská 2170/1c, PSČ 621 00, o určení pravosti pohledávky,

takto:

I. Řízení se z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou ze dne 26. 9. 2012, doručenou Krajskému soudu v Brně téhož dne, domáhal se žalobce určení, že pohledávka ve výši 280.000,-Kč a pohledávka ve výši 60.000,-Kč, tj. pohledávky v celkové výši 340.000,-Kč jsou po právu.

Dle ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, je soudní poplatek za podání návrhu splatný vznikem poplatkové povinnosti, tj. dle ustanovení § 4 odst. 1 písm. a) podáním žaloby. Poplatek ve výši 5.000,-Kč byl ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) citovaného zákona povinen zaplatit žalobce.

Žalobce byl ke splnění poplatkové povinnosti vyzván výzvou ze dne 4. 4. 2014, č. j. 4/-29, která byla doručena zástupkyni žalobce do datové schránky dne 29. 5. 2014.

Jelikož žalobce soudní poplatek ani v dodatečně stanovené lhůtě nezaplatil, soud ve smyslu ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, řízení v dané věci zastavil.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto dle ustanovení § 146 odst. 1 písm. c) o.s.ř., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, jestliže bylo řízení zastaveno. Důvody pro postup dle § 146 odst. 2 o.s.ř. nebyly soudem shledány.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Krajský soud v Brně dne 8. července 2014

JUDr. Zdeňka Mikolajková v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Kateřina Požárová