27 ICm 2803/2013
Číslo jednací: 27 ICm 2803/2013-11

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlem Toufarem v právní věci žalobce Martin Brtinský, IČ 60269081, rč: 651219/1576, nar. 19.12.1965, A.Trägera 266/113, 370 10, České Budějovice, zast.: JUDr. Přemysl Kubíček, Kasárenská 4, 370 01, České Budějovice, proti žalovanému ČSOB Leasing, a.s., IČ 63998980, Na Pankráci 310/60, 140 00, Praha 4, o popření přihlášené pohledávky ve výši 542.891,-Kč, takto:

I. Zamítá se žaloba, kterou se žalobce proti žalovanému domáhá rozhodnutí, že popření přihlášky žalovaného v insolvenčním řízení sp.zn. 27 INS 232/2013 u Krajského soudu v Českých Budějovicích, je důvodné.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce v rámci podané žaloby tvrdí nevykonatelnost pohledávky, a to platebního rozkazu vydaného místně nepříslušným Okresním soudem pro Prahu-západ. Dlužník měl v době předmětného řízení bydliště u místně příslušného Okresního soudu v Českých Budějovicích, pokud tedy rozhodl Okresní soud pro Prahu-západ, není tento platební rozkaz pravomocný, vykonatelný, nad to nebyl dlužníku nikdy doručen. Současně je tvrzeno promlčení pohledávky v situaci, kdy podání žaloby k místně nepříslušnému soudu nemá za následek stanovení promlčecí doby. Žalovaný navrhl žalobu zamítnout, poukázal na to, že pohledávku věcně i právně doložil, neztotožnil se s procesními závěry žalobce. Soud provedl důkaz vyžádaným spisem Okresního soudu pro Prahu-západ sp.zn. 21 EC 182/2011, když ve věci jednal na základě obsahu spisu bez účasti účastníků v režimu § 115a o.s.ř. S tímto postupem žalovaný výslovně souhlasil, žalobce se k výzvě podle § 101 odst. 4 o.s.ř. nevyjádřil ve stanovené 2 týdenní lhůtě (výzva JUDr. Přemyslu Kubíčkovi doručena dne 12.12.2013). Ze spisu vyplývá, že návrh na vydání elektronického platebního rozkazu byl Okresnímu soudu pro Prahu-západ doručen 18.4.2011, a to na základě dohody o prorogaci v režimu § 89a o.s.ř. vyplývající ze všeobecných smluvních podmínek, které byly přílohou návrhu. Elektronický platební rozkaz byl dle obsahu spisu vydán 10.5.2011 a dle přiložené doručenky do vlastních rukou Martina Brtnického doručen 1.8.2011 spolu s žalobou. Doručenka obsahuje veškeré zákonné náležitosti, čitelně uvedené jméno adresáta, jeho podpis, datum doručení a identifikaci poštovní doručovatelky, k doručení došlo konkrétně v 9:08 hod. Na základě toho byla k 17.8.2011 dne 23.8.2011 vyznačena doložka právní moci na elektronickém platebním rozkaze. Soud vyhodnocuje citované listiny, a to včetně doručenky, která obsahuje, jak je již výše uvedeno zákonné náležitosti, které požaduje na její obsah ust. § 50g o.s.ř. za veřejnou listinu, jejíž opak nebyl prokazován. EPR je tedy vykonatelný, když argumentace žalobce o tom, že byl vydán místně nepříslušným soudem, je v rozporu s ust. § 105 o.s.ř., který vymezuje za jakých podmínek a kdy zkoumá soud svou místní nepříslušnost. Pokud v řízení tuto, jednak soud sám nezpochybnil, jednak ji nezpochybnil žádný z účastníků a navíc byla doložena dohodou o prorogaci, nelze mít postup soudu za vadný. Místní příslušnost by nad to nebylo možné vůbec z toho hlediska přezkoumávat v rámci insolvenčního řízení. Ztotožnit se taktéž nelze s argumentací, že pokud byla žaloba podána k místně nepříslušnému soudu, neznamená to stavění promlčecí doby v režimu § 112 OZ. Pokud byl vydán vykonatelný platební rozkaz je zřejmé, že k 5.4.2011, kdy jak vyplývá z ověření doručení byla podána předmětná žaloba, došlo k stavění promlčecí doby. Pokud smlouva byla uzavřena 17.6.2008 je bez ohledu na to, zda má povahu smlouvy o půjčce o úvěru a promlčecí doba je, jak tvrdí žalobce, 3 letá nebo 4 letá, nutné dojít k závěru, že běch promlčecí doby byl podáním žaloby zastaven a v důsledku vykonatelného pravomocného rozhodnutí začala nově běžet lhůta 10-ti letá (§ 110 odst. 1, 2 OZ). Jinou skutkovou argumentaci v režimu § 199 odst. 2 IZ žaloba neobsahovala, tvrzená argumentace byla shledána jako nedůvodná a proto byla žaloba zamítnuta. O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle § 146 ods. 2 o.s.ř., když úspěšné straně žalované náklady řízení nevznikly.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Krajský soud v Českých Budějovicích dne 8. ledna 2014 JUDr. Pavel Toufar samosoudce