27 ICm 2750/2013
70/34/27 ICm 2750/2013-59 (KSBR 27 INS 28891/2012-C1)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudcem, JUDr. Radkou Semelovou, v právní věci žalobce Ing. Petr anonymizovano , anonymizovano , bytem Žárovice 79, 798 03 Plumlov proti žalovanému Martin Vlk, sídlem Poštovní 2, 702 00 Ostrava, insolvenční správce dlužníků Pavel anonymizovano , anonymizovano a Marie anonymizovano , nar. 5.3.1965, oba bytem Babice 30, okr. Uherské Hradiště, o zařazení pohledávky k přezkumu

takto:

I. Žaloba, kterou se žalobce domáhal uložení povinnosti insolvenčnímu správci zařadit na zvláštní přezkumné jednání insolvenčního řízení KSBR 27 INS 28891/2012 a KSBR 27 INS 28892/2012 pohledávku ve výši 84.035,-Kč, se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou doručenou soudu dne 9.8.2013 doplněnou podáním ze dne 13.5.2016 domáhal, aby insolvenčnímu správci bylo uloženo zařadit na zvláštní přezkumné jednání insolvenčního řízení KSBR 27 INS 28891/2012 pohledávku ve výši 84.035,-Kč a na zvláštní přezkumné jednání insolvenčního řízení KSBR 27 INS 28891/2012 pohledávku ve stejné výši. Žalobce v žalobě uvedl, že do insolvenčního řízení přihlásil pohledávku ve výši 133.640,-Kč. Jedná se o pohledávku z titulu půjčky a příslušenství. Na základě notářského zápisu č. NZ 333/2012, N 336/2012 byla nařízena o této pohledávce exekuce Okresním soudem v Uherském Hradišti 10 Exe 981/2012. Z přihlášené pohledávky částka 108.640,-Kč isir.justi ce.cz představuje půjčku, zbytek činí sjednaný úrok a smluvní pokuta ve výši 25.000,-Kč. Žalovaný část pohledávky nezařadil ve smyslu ust. § 170 d) insolvenčního zákona na přezkumné jednání s tím, že se jedná o mimosmluvní sankce, které se v insolvenčním řízení neuspokojují žádným ze způsobů řešení úpadku. Pohledávka tedy z části nebyla přezkoumána a žalobce se žalobou domáhá zařazení pohledávky k přezkumu. V podání doručeném soudu 13.5.2016 potom žalobce upřesnil, že požaduje, aby na zvláštní přezkumné jednání v insolvenčních řízeních týkajících se žalovaných Pavla anonymizovano a Marie anonymizovano byla zařazena pohledávka ve výši 84.035,-Kč.

Žalovaný se k žalobě vyjádřil v písemných podáních ze dne 10.6.2014 a 5.9.2016. Žalovaný uvedl, že přihláškou pohledávky č. P 12 ze dne 22.5.2013 byla žalobcem uplatněna v insolvenčním řízení sp.zn. KSBR 27 INS 28891/2012 pohledávka v celkové výši 133.640,-Kč a v této výši byla také zařazena k přezkumnému jednání, které se konalo 23.7.2013. Pohledávka byla podrobena jejímu přezkumu v částce 67.240,-Kč s tím, že ve výši 66.400,-Kč se pohledávka nepřezkoumává a v této výši pohledávka nebyla podrobena přezkumu. Přihláškou pohledávky č. P 3 ze dne 22.5.2013 byla věřitelem uplatněna v insolvenčním řízení sp.zn. KSBR 27 INS 28891/2012 pohledávka v celkové výši 133.640,-Kč a v této výši byla také zařazena k přezkumnému jednání, které se konalo 23.7.2013. Pohledávka nebyla vůbec podrobena jejímu přezkumu s odůvodněním, že se jedná o duplicitní pohledávku uplatněnou jak v řízení dlužníka Marie anonymizovano , tak i v řízení dlužníka Pavla anonymizovano . Podle žalovaného v části přihlášené pohledávky ve výši 66.400,-Kč se jedná o nárok vyloučený z přezkumu dle § 170 insolvenčního zákona. V podání ze dne 5.9.2016 potom žalovaný upozornil na skutečnost, že žalobce v průběhu insolvenčního řízení vzal zpět část přihlášené pohledávky ve výši 49.605,-Kč. Z pohledávky ve výši 66.400,-Kč, která nebyla zařazena k přezkumu, tak zbyla pohledávka ve výši 16.795,-Kč, ta byla přezkoumána na zvláštním přezkumném jednání dne 2.8.2016 a v uvedené výši zjištěna. Pokud tedy žalobce přihlásil do insolvenčního řízení pohledávku ve výši 133.640,-Kč, z toho při přezkumném jednání dne 23.7.2013 byla zjištěna pohledávka ve výši 42.240,-Kč, při zvláštním přezkumném jednání dne 2.8.2016 zjištěna pohledávka ve výši 16.759,-Kč, pohledávka ve výši 25.000,-Kč (smluvní pokuta) byla přezkoumána na přezkumném jednání dne 23.7.2013 a v této výši popřena a žalobce vzal zpět přihlášku pohledávku, pokud se týká 49.605,-Kč, byl vyčerpán předmět řízení a soud by měl žalobu jako nedůvodnou zamítnout.

Soud v řízení považoval za nesporná tvrzení účastníků řízení o vedení insolvenčního řízení vůči dlužníkům Pavel anonymizovano a Marie anonymizovano , ustanovení insolvenčního správce a přihlášení pohledávky žalobce do insolvenčního řízení ve výši 133.640,-Kč. S ohledem na nutnost specifikace jednotlivých položek, ze kterých přihlášená pohledávka sestává, soud provedl důkaz přihláškou pohledávky č. 12 (insolvenční řízení sp.zn. KSBR 27 INS 28892/2012) a č. 3 (insolvenční řízení sp.zn. KSBR 27 INS 28891/2012). Soud zjistil, že žalobce přihlásil skutečně do obou insolvenčních řízení svoji pohledávku ve výši 133.640,-Kč, přičemž tato pohledávka sestává z jistiny 108.640,-Kč a smluvní pokuty 25.000,-Kč. Ohledně pohledávky samotné věřitel uvedl, že vznikla na základě smlouvy o půjčce ze dne 28.6.2012 a byla stvrzena notářským zápisem NZ 333/2012, N 2336/2012 vyhotoveným notářkou JUDr. Lenkou Vrzalovou v Prostějově dne 28.6.2012. Dlužník se ve smlouvě o půjčce zavázal uhradit celkovou částku 116.400,-Kč v 60-ti měsíčních splátkách, vždy po 1.940,-Kč měsíčně. Dlužník uhradil celkem čtyři splátky, tedy částku 7.760,-Kč. Do celkové úhrady tak zbývá 108.640,-Kč. Smluvní pokuta byla dohodnuta v odstavci III. Smlouvy o půjčce ve výši 50 % z celkové výše úvěru, tedy 25.000,-Kč. Soud dále zjistil, že žalobce podáním ze dne 29.1.2016 vzal částečně svoji přihlášku pohledávky ve výši 49.605,-Kč zpět a insolvenční soud usnesením ze dne 15.2.2016 vzal toto částečné zpětvzetí ohledně přihlášky pohledávky P 12 na vědomí. Rovněž ohledně pohledávky P 3 vzal insolvenční soud na vědomí usnesením ze dne 31.5.2016 na vědomí částečné zpětvzetí přihlášky pohledávky ve výši 49.605,-Kč.

Ze seznamu přihlášených pohledávek, pokud se týká pohledávky evidované pod č. P 3 bylo zjištěno, že z přihlášené pohledávky 133.640,-Kč při přezkumném jednání dne 23.7.2013 insolvenční správce uznal pohledávku ve výši 42.240,-Kč a popřel pohledávku ve výši 66.400,-Kč (jistina) a ve výši 25.000,-Kč (smluvní pokuta). Výsledkem přezkumu je tak uznání pohledávky ve výši 42.240,-Kč a popření ve výši 91.400,-Kč. Pokud se týká přihlášky pohledávky evidované pod č. P 12 žalovaný insolvenční správce z přihlášené pohledávky ve výši 133.640,-Kč uznal pohledávku ve výši 42.240,-Kč a popřel pohledávku ve výši 25.000,-Kč (smluvní pokuta). Pohledávka ve výši 66.400,-Kč nebyla zařazena k přezkumnému jednání dle § 170d insolvenčního zákona.

Z protokolu o dalším přezkumném jednání č.j. KSBR 27 INS 28891/2012-B-46 ze dne 2.8.2016 soud zjistil, že přihláška pohledávky žalobce, evidovaná pod č. 3, byla dodatečně přezkoumána a uznána správcem a zjištěna ve výši 16.795,-Kč.

Žalobce ani žalovaný se žádného z jednání nařízených soudem nezúčastnili, soud proto věc projednal a rozhodnul ve věci v jejich nepřítomnosti podle § 101 odst. 3 o.s.ř.

Po zhodnocení provedených důkazů dospěl soud k závěru, že žaloba není důvodná. V řízení bylo prokázáno, že žalobce přihlásil do insolvenčních řízení vedených u Krajského soudu v Brně pod sp.zn. KSBR 27 INS 28891/2012 a KSBR 27 INS 28892/2012 pohledávku ve výši 133.640,-Kč. Při přezkumném jednání konaném dne 23.7.2013 byla zjištěna pohledávka ve výši 42.240,-Kč, při zvláštním přezkumném jednání dne 2.8.2016 zjištěna pohledávka ve výši 16.759,-Kč. Popřena byla pohledávka ve výši 25.000,-Kč (smluvní pokuta), o určení pravosti této pohledávky je veden samostatný incidenční spor u Krajského soudu v Brně pod sp.zn. 15/49/27 ICm 2873/2013. Ze seznamu přihlášených pohledávek a vyznačeného popření u pohledávky evidované pod č. P 12 vyplývá, že pohledávka ve výši 66.400,-Kč nebyla zařazena k přezkumnému jednání dle § 170d insolvenčního zákona, tedy pouze pokud se týká této pohledávky a v uvedeném rozsahu může se žalobce domáhat, aby soud uložil povinnost insolvenčnímu správci zařadit pohledávku ve výši 66.400,-Kč k přezkumu. U přihlášky pohledávky P 3 došlo k přezkoumání celé přihlášené pohledávky. Pokud žalobce požadoval zařazení pohledávky přesahující tuto výši na přezkumné jednání, nemůže být žaloba v přesahující výši nad 66.400,-Kč důvodná. Pokud se týká pohledávky ve výši 66.400,-Kč, která nebyla přezkoumána (přihláška pohledávky č. 12), vzal žalobce přihlášku pohledávky, pokud se týká pohledávky ve výši 49.605,-Kč zpět a soud vzal toto zpětvzetí na vědomí usnesením č.j. KSBR 27 INS 28892/2012-P12-3 ze dne 15.2.2016 a č.j. KSBR 27 INS 28891/2012-P3-4 ze dne 31.5.2016. Ve zbývající části 16.795,-Kč (49.605,-Kč + 16.795,-Kč = 66.400,-Kč) byla pohledávka insolvenčním správcem při zvláštním přezkumném jednání dne 2.8.2016 přezkoumána. Částečným zpětvzetím přihlášky pohledávky a přezkoumáním části pohledávky při zvláštním přezkumném jednání dne 2.8.2016 tak byl zcela vyčerpán předmět tohoto sporu. Přestože žalobce již nemá důvod na žalobě trvat, nezval žalobu zpět. Soud proto byl nucen žalobu jako nedůvodnou zamítnout, neboť žalobce část přihlášené pohledávky, které se žalobní požadavek týkal, vzal v insolvenčním řízení zpět a v části pohledávky, pokud se týká jejího přezkumu, mu bylo insolvenčním správcem vyhověno. Soud žalobu proto jako nedůvodnou zamítnul.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 142 odst. 1 o.s.ř. Ve věci byl plně úspěšný žalovaný. Žalovanému však dle obsahu spisu žádné náklady nevznikly, soud proto rozhodl tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Proti tomuto rozsudku je možné podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení jeho písemného vyhotovení prostřednictvím Krajského soudu v Brně k Vrchnímu soudu v Olomouci.

Krajský soud v Brně dne 6.9.2016

JUDr. Radka Semelová, v.r. samosoudce Za správnost: Jaroslava Bártová