27 ICm 274/2013
Právní moc: 31.7.2014

Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: 4/27 ICm 274/2013-18 KSBR 27 INS 20629/2012

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudcem JUDr. Zdeňkou Mikolajkovou v právní věci

žalobce: Mgr. Jiří Ostravský, insolvenční správce CE WOOD-doprava, a.s. v likvidaci, se sídlem 760 01 Zlín, Lešetín 671 proti

žalovanému: KRAVCIK & PARTNERS, s.r.o., se sídlem 716 00 Ostrava-Radvance, Šmídova 798/24 o popření pohledávky přihlášené do konkursu na majetek dlužníka PLOMA, a.s.., Hodonín Velkomoravská 79, PSČ 695 31, IČ: 25556045 ve výši 34.583.159,--Kč vedené pod č. KSBR 27 INS 20629/2012-P-156-1

takto:

I. Řízení se zastavuje. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce jako přihlášený věřitel popřel výše uvedenou pohledávku ve smyslu ust. § 2a odst. 5 insolvenčního zákona se toto podání, jímž přihlášený věřitel popřel pohledávku považuje za žalobu, kterou tímto věřitel uplatnil u insolvenčního soudu své popření. Přihlášku č. 156 vzal žalovaný zpět, insolvenční soud vzal zpětvzetí přihlášky na vědomí usnesením KSBR 27 INS 20629/2012-P156-3 ze dne 17.9.2013, které nabylo právní moci dne 2.11.2013. Předmět sporu tedy odpadl, proto soud řízení dle ust. § 104 o.s.ř. zastavil.

Poučení Proti tomuto usnesení je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím zdejšího soudu.

Krajský soud v Brně dne 30.6.2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Zdeňka Mikolajková, v.r. Eliška Šobová samosoudce