27 ICm 1979/2010
Právní moc: 29.12.2015

27 ICm 1979/2010-10 KSBR 27 INS 2359/2010-C2-3

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl asistentkou soudce Mgr. Radkou Hanušovou ve věci

žalobce č. 1: JUDr. Jiří Mazánek, advokát, Komenského nám. 435, 767 01 Kroměříž, insolvenční správce dlužníka Jany anonymizovano , anonymizovano , 798 26 Dřevnovice 139,

žalobce č. 2: Jana anonymizovano , anonymizovano , 798 26 Dřevnovice 139, proti

žalovanému SMART Financial s.r.o., IČO: 476 78 721, Olomouc, Hněvotínská 241/52, PSČ 77900,

o žalobě na určení neexistence pravosti popřené vykonatelné pohledávky v plné výši

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádnému z účastníků se nepřiznává právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou ze dne 3.10.2010, se žalobci domáhali určení neexistence pravosti popřené vykonatelné pohledávky v plné výši.

Podáním soudu doručeným dne 27.10.2015 vzal žalobce č. 1 žalobu v plném rozsahu zpět a 10.11.2015, vzal žalobce č. 2 žalobu v plném rozsahu zpět.

Podle ust. § 96 odst. 1 a 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o. s. ř.), žalobce může vzít za řízení zpět návrh na jeho zahájení, a to zčásti nebo zcela. Je-li návrh vzat zpět, soud řízení zcela, popřípadě v rozsahu zpětvzetí návrhu zastaví.

S ohledem na shora uvedené skutečnosti soud postupoval tak, že řízení zastavil. KSBR 27 INS 2359/2010-C2-3

O nákladech řízení bylo rozhodnuto dle ust. § 146 odst. 2 o. s. ř. ve spojení s ust. § 7 odst. 1 IZ. Soud nepřiznal žalovanému náhradu nákladů řízení z toho důvodu, že mu žádné náklady nevznikly.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pracoviště Husova 15.

Krajský soud v Brně dne 2.12.2015

Mgr. Radka Hanušová, v.r. asistentka soudce Za správnost vyhotovení: Pavla Široká