27 ICm 1855/2014
70/27 ICm 1855/2014-51 (KSBR 27 INS 18828/2013-C5)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudcem, JUDr. Radkou Semelovou, v právní věci žalobce ROGIN Zero s.r.o., sídlem Žerotínovo nám. 641/15, Přerov, IČ 28618416, právně zastoupeného Mgr. Janem Horáčkem, advokátem, Žerotínovo nám. 13, 750 02 Přerov proti žalovanému Mgr. David Gregor, sídlem Rašínova 103/2, Brno, insolvenční správce dlužníků Andrey anonymizovano , anonymizovano a Michala anonymizovano , anonymizovano , oba bytem Kolaříkova 459, Mozkovice, právně zastoupenému Mgr. Janem Parmou, advokátem, Komenského 113, Sokolnice, o určení pohledávky

takto:

I. Žaloba, kterou se žalobce domáhal určení, že má za dlužníky Andreou anonymizovano , anonymizovano a Michalem anonymizovano , anonymizovano , oba bytem Kroměříž, Kotojedská 460/13, pohledávku ve výši 55.984,-Kč z titulu smlouvy o úvěru ze dne 13.2.2013 přihlášenou v insolvenčním řízení sp.zn. KSBR 27 INS 18828/2013, se zamítá.

II. Žalobce je povinen zaplatit žalovanému na náhradě nákladů řízení 5.400,-Kč, k rukám právního zástupce žalovaného, do 3 dnů od právní moci rozsudku.

Odůvodnění:

Žalobou doručenou soudu dne 3.6.2014 se žalobce domáhal určení, že má za dlužníky Andreou anonymizovano a Michalem anonymizovano pohledávku ve výši 55.984,-Kč, z titulu smlouvy o úvěru ze dne 13.2.2013, přihlášenou do insolvenčního řízení č.j. KSBR 27 INS 18828/2013 přihláškou ze dne 5.12.2013 a náhrady nákladů řízení. Žalobce v žalobě uvedl, že do insolvenčního řízení ve věci dlužníků Andrey anonymizovano a Michala anonymizovano přihlásil svoji pohledávku za dlužníkem Andreou anonymizovano v celkové výši 55.984,-Kč. Pohledávka vznikla na základě smlouvy o úvěru ze dne 13.2.2013, podle níž žalobce poskytl dlužníkovi isir.justi ce.cz spotřebitelský úvěr ve výši 35.000,-Kč. Úvěr se dlužník zavázal vrátit spolu se smluveným úrokem ve výši 3 % měsíčně z jistiny úvěru. Za poskytnutí úvěru se dlužník zavázal uhradit administrativní poplatek ve výši 5.250,-Kč. Dlužník řádně uhradil prvních sedm splátek úvěru. Osmou splátku uhradil pouze částečně ve výši 1.819,-Kč, od 30.9.2013 je tak v prodlení s úhradou splátek úvěru. Podle smlouvy o úvěru měly splátky nejdříve umořovat administrativní poplatek, následně úroky a nakonec jistinu úvěru. S ohledem na neplacení dohodnutých splátek žalobce dne 31.10.2013 požádal dlužníka o úhradu celého zbytku nesplaceného úvěru včetně administrativních poplatků a úroků. Nesplacená část úroků činí 20.984,-Kč a zůstatek jistiny 35.000,-Kč. Dne 2.6.2014 bylo žalobci doručeno vyrozumění žalovaného ze dne 30.5.2014, v němž bylo žalobci sděleno, že přihlášená pohledávka věřitele-žalobce ve výši 35.000,-Kč byla dlužníky v plné výši popřena, co do pravosti. Z upraveného seznamu přihlášených pohledávek podle žalobce není zřejmé, z jakého důvodu byla pohledávka popřena. Žalovaný zde navíc uvádí, že celková výše přihlášené pohledávky činí 35.000,-Kč, což je v rozporu s obsahem přihlášky.

Žalovaný se k žalobě vyjádřil v podání ze dne 21.7.2015. Navrhl zamítnutí žaloby s ohledem na nedostatek pasivní legitimace žalovaného ve sporu. Poukázal na ust. § 410 odst. 2 insol.zák., v souladu s nímž žalobce měl jako žalované označit i dlužníky, resp. podat žalobu v této věci nejen proti insolvenčnímu správci, ale i proti dlužníkům.

Soud ve věci provedl důkaz přihláškou pohledávky žalobce do insolvenčního řízení, seznamem přihlášených pohledávek a vyrozuměním o popření pohledávky z 30.5.2014.

Z přihlášky pohledávky ve věci insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Brně pod sp.zn. KSBR 27 INS 18828/2013 (PP č. 18) soud zjistil, že žalobce přihlásil do insolvenčního řízení pohledávku ve výši 55.984,-Kč z titulu smlouvy o úvěru ze dne 13.2.2013. Z insolvenčního rejstříku vyplývá, že pokud se týká dlužníků Andrey anonymizovano a Michala anonymizovano , insolvenční soud schválil jejich oddlužení splněním splátkového kalendáře.

Ze seznamu přihlášených pohledávek soud zjistil, že u přezkumného jednání dne 25.2.2014 byla přezkoumána pohledávka žalobce evidovaná pod PP č. 18 a byla plně popřena dlužníkem z důvodu neplatnosti uzavřené smlouvy o úvěru jako smlouvy spotřebitelské. Insolvenční správce pohledávku uznal. Na přezkumném listě je uvedena jako celková výše přihlášené pohledávky 35.000,-Kč a tato částka byla také předmětem přezkumu. V rozsahu 35.000,-Kč tak byla pohledávka popřena dlužníkem a v rozsahu 35.000,-Kč uznána insolvenčním správcem.

Z vyrozumění o popření pohledávky z 30.5.2014 soud zjistil, že žalobce byl insolvenčním správcem informován o popření pohledávky co do pravosti dlužníkem. V listině je opět uváděno, že celková výše přihlášené pohledávky je 35.000,-Kč a pohledávka byla v této výši co do pravosti popřena dlužníkem. Žalobce byl vyzván k podání žaloby na určení pravosti pohledávky s tím, že byl poučen, v jaké lhůtě tuto žalobu musí podat a dále byl poučen, že v případě popření nevykonatelné pohledávky dlužníkem podává věřitel žalobu vždy vůči dlužníkovi .

Po zhodnocení provedených důkazů dospěl soud k závěru, že žalobu je nutné zamítnout. Podle § 192 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insol.zák.) pravost, výši a pořadí všech přihlášených pohledávek mohou popírat insolvenční správce, dlužník a přihlášení věřitelé. Pokud se týká dlužníků, v insolvenčním řízení vedeném u Krajského soudu v Brně sp.zn. KSBR 27 INS 18828/2013 bylo schváleno oddlužení. Pro přezkum a popření pohledávky i v takovém případě platí dle § 410 odst. 1 ins.zák. obdobně § 190 a 202. Dle § 410 odst. 2 má však popření pohledávky nezajištěného věřitele dlužníkem za trvání účinků schválení oddlužení tytéž účinky jako popření pohledávky insolvenčním správcem Mgr. Davidem Gregorem. Věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena dlužníkem, podávají žalobu vždy vůči dlužníkovi.

Soud z provedených důkazů zjistil, že nevykonatelnou pohledávku žalobce přihlášenou do insolvenčního řízení ve věci dlužníků Andrey anonymizovano a Michala anonymizovano popřel dlužník (co do pravosti), insolvenční správce pohledávku uznal. Žaloba v takovém případě tedy měla směřovat vůči popírajícímu dlužníkovi-dlužníkům. Žalobce v žalobě jednoznačně jako žalovaného označil Mgr. Davida Gregora, insolvenčního správce dlužníků Andrey anonymizovano a Michala anonymizovano . Ze žaloby je patrné, že směřuje proti jednomu žalovanému, nikoliv proti dvěma nebo více dlužníkům. Označení žalovaného jako insolvenčního správce je správné a úplné, tudíž soud neměl ani důvod vyzývat žalobce k opravě žaloby ve smyslu § 43 odst. 1 o.s.ř., pokud jde opravu nebo upřesnění označení žalovaného-žalovaných. Pokud tedy žalobce po podání žaloby, poté co se k věci vyjádřil žalovaný insolvenční správce a navrhl žalobu zamítnout, uváděl, že měl v úmyslu jako žalované označit vedle insolvenčního správce dlužníky Andreu anonymizovano a Michala anonymizovano , nelze tomuto jeho tvrzení přikládat žádný význam. Pochybení v označení žalovaných nelze napravit ani v průběhu řízení tím, že by žalobce navrhl přistoupení Andrey anonymizovano a Michala anonymizovano do řízení, neboť ani tak by žalobce nemohl být ve sporu úspěšný, vzhledem k podání návrhu na přistoupení dalších žalovaných do řízení po uplynutí lhůty k podání žaloby na určení existence pohledávky. Rovněž Nejvyšší soud ČR v rozsudku ze dne 23.7.2015 ve věci sp.zn. 29 ICdo 24/2013 rozhodl, že popře-li nevykonatelnou pohledávku jak insolvenční správce, tak dlužník v oddlužení, má být žaloba o určení pravosti, výše nebo pořadí pohledávky včas podána proti oběma popírajícím (proti insolvenčnímu správci i proti dlužníkovi). Z důvodu, že žalobce nesměřoval žalobu proti popírajícím dlužníkům, soud žalobu zamítnul.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 142 odst. 1 o.s.ř. Ve věci byl plně úspěšný žalovaný a soud mu proto přiznal náhradu nákladů právního zastoupení za 3x úkon právní pomoci po 1.500,-Kč a 3x paušál po 300,-Kč za převzetí věci, písemné vyjádření k žalobě a účast u soudního jednání podle vyhl. č. 177/1996 Sb.

P o u č e n í: Proti tomuto rozsudku je možné podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení jeho písemného vyhotovení prostřednictvím Krajského soudu v Brně k Vrchnímu soudu v Olomouci.

Nebude-li dobrovolně splněna povinnost uložená tímto rozsudkem, lze navrhnout výkon rozhodnutí u obecného soudu povinného.

Krajský soud v Brně dne 20.9.2016 Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Semelová, v.r. Jaroslava Bártová samosoudce