27 ICm 1765/2014
Číslo jednací: 27 ICm 1765/2014-45

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Brně rozhodl samosoudcem JUDr. Petrem Kolářem v právní věci žalobce AB 5 B.V., sídlem Strawinskylaan 933, 1077XX Amsterdam, Nizozemské království, registrační číslo 34192873, zast. Mgr. Ing. Jaromírem Škárou, advokátem se sídlem Blatného 36, 616 00 Brno proti žalovaným č. 1) Andrea Majdová, nar. bytem Kolaříkova 459, 768 33 Morkovice-Slížany, č. 2) Michal Majda, nar. bytem Kolaříkova 459, 768 33 Morkovice-Slížany, o určení pohledávky

rozsudkem pro uznání

takto: I. Určuje se, že žalobce má v insolvenčním řízení za dlužníkem Andreou Majdovou, r.č. pohledávku ve výši 78.947,44 Kč.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou ze dne 22.5.2014 doručenou soudu dne 23.5.2014 domáhal se žalobce určení pohledávky specifikované ve výroku I. rozsudku jako za dlužnicí tamtéž uvedenou, když uvedl, že přihláškou č. 7 přihlásil shora specifikovanou pohledávku do insolvenčnho řízení tamtéž jmenovaného a u přezkumného jednání dne 5.5.2014 popřeli žalovaní tuto pohledávku co do pravosti, o čemž byl informován vyrozuměním insolvenčního správce ze dne 7.5.2014.

Žaloba doručená soudu dne 23.5.2014 je žalobou včasnou (§ 198 odst. 1 IZ).

Usnesením ze dne 13.10.2015 č.j. 558/-35 byli žalovaní vyzváni k vyjádření ve smyslu ustanovení § 114b o.s.ř. a to ve lhůtě do 40 dnů ode dne doručení avšak žalovaní se ve stanovené lhůtě nevyjádřili.

Podle ustanovení § 153a odst. 3 o.s.ř. rozsudkem pro uznání rozhodne soud také tehdy, má-li se za to, že žalovaný nárok, který je proti němu žalobou uplatňován, uznal (§ 114b odst. 5 o.s.ř.).

Podle ustanovení § 153a odst. 4 o.s.ř. jen pro vydání rozsudku pro uznání nemusí být nařízeno jednání.

V souzeném případě jsou splněny podmínky ustanovení § 153a odst. 3 o.s.ř., a proto soud ve výroku I. tohoto rozsudku rozhodl za podmínek uvedených v § 153a odst. 4 o.s.ř. rozsudkem pro uznání.

Výrok o náhradě nákladů řízení je odůvodněn ustanovením § 142 odst. 1 o.s.ř. ve spojení s § 150 os.ř. když žalobce byl ve sporu zcela úspěšný, avšak soud je názoru, že jsou zde důvody vhodné zvláštního zřetele, které spatřuje ve skutečnosti, že oba žalovaní jsou insolvenčními dlužníky v oddlužení. Proto soud rozhodl, že žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení nemá.

Poučení: Proti rozsudku pro uznání obsaženém ve výroku I. rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím podepsaného soudu s tím, že odvolacím důvodem jsou jen vady uvedené v § 205 odst. 2 písm. a) o.s.ř. a skutečnosti nebo důkazy, jimiž má být prokázáno, že nebyly splněny předpoklady pro jejich vydání (§ 153a, 153b) o.s.ř., (§ 205 o.s.ř.).

Proti výroku II. tohoto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení rozsudku Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Krajský soud v Brně dne 21. ledna 2016

JUDr. Petr Kolář, v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Renata Krédlová