27 ICm 1343/2016
Jednací číslo: 27 ICm 1343/2016 KSOS 16INS 30190/2015

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Barbarou Csepcsarovou, ve věci žalobkyně: Mgr. Bc. Kateřina Hnilicová, insolvenční správce, IČ: 02671743, se sídlem Sokolská 584/11, 779 00 Olomouc, IS dlužníka Ivany Kočandrlové, nar. 19.9.1965, bytem Nám. Př. Otakara 778/1, 784 01 Litovel, proti žalovanému: FOXDALE INVESTMENTS LTD, reg.č. 6370343, se sídlem Finchley Road 788-790, NW11 7TJ, London, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, zastoupenému Mgr. Robertem Němcem, LL.M., advokátem se sídlem Jáchymova 26/2, 110 00 Praha 1-Staré Město, o určení popřené pohledávky,

takto:

I. Určuje se, že pohledávka č. 1 žalovaného jako věřitele č. 4 ve výši 62.795,74 Kč ze směnky přiznané směnečným platebním rozkazem Krajského soudu v Ostravě č.j. 23Sm 40/2006-12 ze dne 22.2.2006, přihlášena do insolvenčního řízení dlužníka Ivany Kočandrlové, vedená u Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci, pod sp.zn. KSOL 16 INS 30190/2015 přihláškou pohledávky č. 4, není po právu. isir.justi ce.cz

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni na nákladech řízení 152,-Kč, do 15-ti dnů od právní moci tohoto rozsudku.

III. Žalovaný je povinen zaplatit státu-České republice na účet Krajského soudu v Ostravě na soudním poplatku 5.000,-Kč, do 15-ti dnů od právní moci tohoto rozsudku.

Odůvodnění:

Žalobou, došlou zdejšímu soudu insolvenčnímu soudu dne 25.4.2016, se domáhala žalobkyně určení, že pohledávka č. 1 žalovaného jako věřitele č. 4, přihlášena do insolvenčního řízení dlužníka vedeného u Krajského soudu v Ostravě-pobočka v Olomouci, pod sp.zn. KSOL 16 INS 30190/2015, přihláškou pohledávky č. 4, není po právu. V žalobě dále uvedla, že na základě insolvenčního návrhu dlužníka Ivany Kočandrlové, spojeného s návrhem na povolení oddlužení zahájil insolvenční soud dne 3.12.2015 insolvenční řízení, v rámci kterého dne 15.2.2016 byl zjištěn úpadek a insolvenčním správcem byla ustanovena žalobkyně. Do výše uvedeného insolvenčního řízení si pak žalovaný jako věřitel č. 4 přihlásil přihláškou pohledávky č. 4 pohledávku č. 1, představující neuhrazenou krycí směnku ze dne 8.11.2000, na částku 29.576,38 Kč, splatnou 1.3.2004 a vztahující se ke smlouvě č. 197338080257/0100 ze dne 14.1.1998, uzavřené mezi dlužnicí a původním věřitelem Komerční bankou, a.s., na kterou byl vydán dne 22.2.2006 Krajským soudem v Ostravě směnečný platební rozkaz č.j. 23Sm 40/2006-12, jenž nabyl právní moci dne 7.4.2006, ve výroku o nákladech řízení pak dne 19.4.2006. Žalobkyně dále v žalobě uvedla, že pohledávka zajištěna uvedenou krycí směnkou byla smlouvou o postoupení pohledávek ze dne 20.2.2013 postoupena z původního věřitele na Bohemia Faktoring, s.r.o., na něhož byla i předmětná směnka rubopisována, dále předmětná pohledávka byla smlouvou o postoupení pohledávek ze dne 20.2.2013 postoupena z věřitele Bohemia Faktoring, s.r.o. na FOXDALE INVESTMENTS LTD, přičemž na tohoto nového věřitele výše uvedená krycí směnka již nebyla rubopisována. Žalobkyně dále v žalobě uvedla, že žalovaný jako věřitel č. 4 do uvedeného insolvenčního řízení přihlásil i příslušenství této pohledávky ve výši 21.222,26 Kč (v přezkumném listu zachyceno jako pohledávka 1.1) představující úrok ve výši 6 % z částky 29.576,38 Kč za období od 2.3.2004 do 15.2.2016 a náklady směnečného řízení ve výši 11.997,10 Kč (v přezkumném listu zachyceno jako pohledávka 1.2). Pohledávka č. 1 byla přihlášena v celé své výši jako vykonatelná dle směnečného platebního rozkazu Krajského soudu v Ostravě ze dne 22.2.2006, č.j. 23Sm 40/2006-12, jenž nabyl právní moci 7.4.2006 a ve výroku o nákladech řízení dne 19.4.2006. Celkem si žalovaný jako věřitel č. 4 přihlásil do insolvenčního řízení jednu dílčí pohledávku v celkové výši 62.795,74 Kč. Žalobkyně dále uvedla, že podáním ze dne 29.3.2016 byl žalovaný vyzván k odstranění vad přihlášky pohledávky č. 4 s tím, že tato výzva mu byla doručena dne 30.3.2016. V návaznosti na předmětnou výzvu byla přihláška č. 4 žalovaným doplněna podáním ze dne 8.4.2016. Na přezkumném jednání dne 19.4.2016 insolvenční správkyně popřela dílčí pohledávku č. 1 co do pravosti s odůvodněním, že žalovaný není věřitelem z uvedené krycí směnky, když tato na něho nebyla rubopisována, není tak oprávněn žádat směnečnou jistinu, ani směnečný úrok, ani náklady směnečného řízení.

2

Žalovaný navrhoval zamítnutí žaloby s odůvodněním, že předmětná pohledávka byla postoupena smlouvou o postoupení pohledávek ze dne 20.2.2013 na společnost Bohemia Faktoring, s.r.o. a téhož dne byla dále postoupena společností Bohemia Faktoring, s.r.o. na společnost FOXDALE INVESTMENTS LTD. Žalovaný pak má za to, že žaloba je předčasně podaná, když žalovaný nebyl řádně vyzván a poučen o doplnění své přihlášky dle § 188 IZ, když správkyně žalovaného vyzvala podáním ze dne 29.3.2016 mj. k předložení originálu směnky, a to ve dvojím vyhotovení (na adresu žalobce i na adresu insolvenčního soudu), což není možné, když směnka existuje pouze v originále. Žalovaný pak k písemnému vyjádření k žalobě ze dne 29.6.2016 předložil soudu kopii dodatečně rubopisované na žalovaného krycí směnky.

Z insolvenčního spisu KSOL sp.zn. 16 INS 30190/2015 soud zjistil, že:

-dne 3.12.2015 bylo zahájeno u zdejšího insolvenčního soudu insolvenční řízení vedené pod sp. zn. 16 INS 30190/2015, a to na základě insolvenčního návrhu dlužníka Ivany Kočandrlové spojeného s návrhem na povolení oddlužení. -dne 15.2.2016 byl zjištěn úpadek na dlužníka Ivanu Kočandrlovou a insolvenčním správcem byla ustanovena Mgr. Bc. Kateřina Hnilicová. -do uvedeného insolvenčního řízení si žalovaný jako věřitel č. 4 přihlásil přihláškou č. 1 pohledávku ve výši 29.576,38 Kč s důvodem vzniku-krycí směnka ke smlouvě 197338080257/0100 ze dne 14.1.1998, uzavřena mezi dlužníkem a Komerční bankou, a.s., splatnou 1.3.2004, postoupenou smlouvou o postoupení pohledávek ze dne 20.2.2013 na společnost Bohemia Faktoring, s.r.o. a téhož dne ze strany společnosti Bohemia Faktoring, s.r.o. na společnost FOXDALE INVESTMENTS LTD, přiznané směnečným platebním rozkazem Krajského soudu v Ostravě 23Sm 40/2006-12, včetně úroku ve výši 6 % jdoucí z částky 29.576,38 Kč za období od 2.3.2004 do 15.2.2016, tedy ve výši 21.222,26 Kč a dále včetně nákladů nalézacího řízení ve výši 11.997,10 Kč, tedy celkem ve výši 62.795,74 Kč. -na přezkumném jednání dne 19.4.2016 popřel insolvenční správce pohledávku č. 1 ve výši 62.795,74 Kč s odůvodněním, že předmětná směnka nebyla na FOXDALE INVESTMENTS LTD rubopisována a tento tak není věřitelem z této krycí směnky a není oprávněn z uvedené krycí směnky žádat předmětné plnění po dlužníkovi. -insolvenční řízení nebylo dosud skončeno.

Na základě shora uvedeného dospěl soud k závěru, že žalobkyně jako insolvenční správkyně je ve sporu aktivně legitimována dle § 199 odst. 1 insolvenčního zákona č. 182/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ), neboť popřela vykonatelnou pohledávku žalovaného a žalovaný je ve sporu pasivně legitimován dle téhož ustanovení, neboť do insolvenčního řízení přihlásil svou vykonatelnou pohledávku. Lhůta 30 dnů od přezkumného jednání dle § 199 odst. 1 IZ byla zachována, když přezkumné jednání proběhlo dne 19.4.2016 a incidenční žaloba byla soudu doručena dne 25.4.2016.

3

Soud k nároku žalobce provedl dále dokazování dalšími listinnými důkazy, z nich zjistil:

-z výzvy k odstranění vad přihlášky pohledávky č. 1 věřitele č. 4 ze dne 29.3.2016 včetně dodejky, že žalobkyně vyzvala žalovaného mj. k doložení originálu krycí směnky ke smlouvě 197338080257/0100 ze dne 14.1.1998, uzavřené dlužníkem Ivanou Kočandrlovou s původním věřitelem-Komerční bankou, a.s., která je uváděna jako důvod vzniku pohledávky č. P4. Dále byl žalovaný vyzván k zaslání dalších listin. V závěru předmětné výzvy je uvedeno, že doplnění přihlášky pohledávky P4 je nutno zaslat přímo na adresu insolvenční správkyně a také Krajskému soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci.

-z podání žalobkyně adresováno zástupci žalovaného ze dne 13.4.2016 včetně dodejky, že žalobkyně v příloze tohoto dopisu vrací originál krycí směnky ke smlouvě 197338080257/0100 na částku 29.576,38 Kč, splatnou 1.3.2004, která ji byla zaslána žalovaným v reakci na výzvu k odstranění vad přihlášky ze dne 29.3.2016.

-z kopie směnky zaslané žalovaným zdejšímu soudu v příloze podání ze dne 29.6.2016, že směnka byla vystavena 8.11.2000 v Rýmařově, se závazkem žalované jako výstavce za tuto směnku zaplatit dne 1.3.2004, na řad Komerční banky, a.s. 29.576,38 Kč v platebním místě Olomouc. Směnka je indosována na rubu bez uvedení data indosace na společnost Bohemia Faktoring, s.r.o. a dále rovněž bez uvedení data indosace na řad FOXDALE INVESTMENTS LTD.

Žaloba je důvodná. Ve sporu bylo prokázáno, že v okamžiku podání přihlášky pohledávky č. 4 u insolvenčního soudu žalovaný nebyl řádným majitelem směnky. Směnka jako cenný papír na řad se převádí rubopisem a smlouvou k okamžiku předání. Náležitosti rubopisu a jeho přijetí pak upravuje zákon směnečný a šekový č. 191/1950 Sb. (dále jen ZSŠ), a to v § 11 a násl. Indosament na řad nynějšího žalobce, jak vyplývá z kopie směnky, kterou předložil v průběhu řízení žalovaný, a to v příloze podání ze dne 29.6.2016, byl však na směnku připojen až po uplatnění přihlášky č. 4 v insolvenčním řízení, když sám žalovaný jako důvod vzniku v přihlášce č. 4 uvedl pouze krycí směnka ke smlouvě 197338080257/0100 ze dne 14.1.1998, uzavřena mezi dlužníkem a Komerční bankou, a.s., splatná 1.3.2004, postoupena smlouvou o postoupení pohledávek ze dne 20.2.2013 na Bohemia Faktoring, s.r.o. a téhož dne dále na FOXDALE INVESTMENTS LTD. Insolvenční správkyně pak u přezkumného jednání dne 19.4.2016 do protokolu uvedla, že směnka nebyla rubopisována na žalovaného a z tohoto důvodu, že popírá právo na její zaplacení. Jelikož předmětná směnka byla insolvenční správkyní k nahlédnutí předložena až po výzvě ze dne 29.3.2016 a vrácena žalovanému v příloze podáním dne 13.3.2016, jak vyplývá z průvodního dopisu ze dne 13.3.2016, má soud za to, že indosament byl připojen na tuto směnku dodatečně až po uplatnění přihlášky P4 v insolvenčním řízení. Ostatně žalovaný tuto skutečnost v předmětném sporu ani nerozporoval, když k výzvě soudu dle § 114 b) o.s.ř. v podání ze dne 29.6.2016 pouze poukázal na nesprávné poučení, které se mu dostalo od insolvenční správkyně ohledně doplnění své přihlášky P4 dle § 188 IZ. V této souvislosti soud uvádí, že výzva k odstranění vad přihlášky P4 ze dne 29.3.2016 byla ze strany insolvenční správkyně učiněna správně v souladu s ust. § 188 IZ, když správkyně vysloveně vyzvala žalovaného k doložení originálu

4 krycí směnky, pokud v závěru tohoto dopisu se nachází pokyn, že doplnění přihlášky P4 je nutno zaslat na její adresu a také soudu, pak toto poučení nečiní výzvu k odstranění vad neplatnou. Žalovaný mohl zvolit takový postup, že nejprve zašle originál směnky správkyni, až po jejím vrácení soudu.

Soud proto uzavírá, že v době podání přihlášky P4 do insolvenčního řízení, předmětná směnka nebyla na žalovaného indosována a žalovaný tedy nebyl řádným majitelem předmětné směnky, ze které uplatňuje nárok na zaplacení 29.576,38 Kč na jistině, dále 21.222,26 Kč na úrocích za dobu od 2.3.2004 do 15.2.2006 a dále na nákladech řízení 11.997,10 Kč, to vše přiznané vykonatelným platebním rozkazem Krajského soudu v Ostravě 23Sm 40/2006-12 ze dne 22.2.2006. Skutečnost, že nyní již majitelem směnky je, na této situaci nic nemění. Soud proto rozhodl, jak je ve výroku tohoto rozsudku uvedeno.

Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ustanovením § 142 odst. 1 o.s.ř., dle kterého procesně úspěšné žalobkyni soud přiznal právo na náhradu nákladů řízení vůči procesně neúspěšnému žalovanému. Dle obsahu spisu se náklady řízení žalobkyně sestávají z cestovného k ústnímu jednání dne 24.11.2016 veřejným dopravním prostředkem-vlakem z Olomouce do Ostravy a zpět v ceně 60,-Kč jedna cesta a dále z cestovného místní dopravou po Ostravě v ceně 16,-Kč jedna cesta, náhrady ostatních nákladů se žalobkyně výslovně vzdala. Celkem na nákladech řízení soud proto přiznal žalobkyni částku 152,-Kč.

Soud dále rozhodl o přenosu poplatkové povinnosti (viz § 2 odst. 3, § 3 odst. 3 zákona č. 549/1993 Sb. o soudních poplatcích v aktuálním znění), neboť žalobkyně je od placení soudního poplatku osvobozena (v době, kdy učinila svá podání dle § 11 odst. 2 písm. n) cit. zákona o soudních poplatcích), proto soud uložil žalovanému poplatkovou povinnost, a to za podanou žalobu ve výši 5.000,-Kč dle položky 13 bod 1a) Sazebníku soudních poplatků, který je přílohou cit. zákona o soudních poplatcích, a to na účet Krajského soudu v Ostravě č. 19-4123761/0710, VS: 2742134316.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15-ti dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

V Ostravě dne 01.12.2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Barbara Csepcsarová Libuše Rambousková samosoudkyně

5