27 ICm 1266/2011
Číslo jednací: 27 ICm 1266/2011-13

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl JUDr. Josefem Šimkem, jako samosoudcem v právní věci žalobce Tomáše anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem J.Š.Baara 1810, 370 01 České Budějovice, proti žalované Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČ 47116617, Te mplová 747, 110 01 Praha 1, zast.: JUDr. Věnceslavou Holubovou, advokátkou, Francouzská 4, 120 00 Praha 2, o určení pravosti pohledávky přihlášené žalovanou do insolvenčního řízení

t akt o:

I. Určuje se, že pohledávka věřitele Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČ 47116617, se sídlem Templová 747, 110 01 Praha 1, v celkové výši 8.454,--Kč, přihlášená do insolvenčního řízení ve věci dlužníka Tomáše anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem J.Š.Baara 1810, 370 01 České Budějovice, vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. KSCB 27 INS 3190/2011, n e n í p o p r á v u.

II. Žádný z účastníků ne má právo na náhradu nákladů řízení.

III. Žalovaná je povinna zaplatit soudní poplatek ve výši 5.000,--Kč na účet Krajského soudu v Českých Budějovicích do tří dnů od právní moci rozsudku.

O důvo dně ní: Žalobou z 13.5.2011 domáhá se žalobce vůči žalované určení, že vykonatelná pohledávka přihlášená žalovanou do insolvenčního řízení není po právu.

Žalobce uvedl v žalobě, že usnesením insolvenčního soudu č. j. KSCB 27 INS 3190/2011-A-7 ze dne 16. 3. 2011 byl zjištěn úpadek žalobce, jako způsob řešení jeho úpadku soud povolil oddlužení a insolvenčním správcem ustanovil JUDr. Ing. Miroslava Kořenáře, Radniční 133/1, 370 01 České Budějovice. Žalovaná včas v rámci insolvenčního řízení uplatnila svou pohledávku v celkové výši 8.454,--Kč, kterou označila jako vykonatelnou. Při přezkumném jednání konaném dne 2. 5. 2011 insolvenční správce i dlužník popřeli pravost přihlášené pohledávky z důvodu, že pohledávka již byla uhrazena. Protože se v předmětné věci jedná o pohledávku vykonatelnou, uplatnil tak žalobce své právo žalobou na popření vykonatelné pohledávky.

Popřenou pohledávku tvoří náklady řízení vedeného Okresním soudem v Českých Budějovicích pod sp. zn. 30 C 32/2007, která byla vymáhána v exekučním řízení soudním exekutorem JUDr. Josefem Potočkem (Exekuční úřad Praha 2), a to na základě Exekučního příkazu ze dne 21.10.2008, č.j. 071 EX 7213/08-7/Ri. Po vydání uvedeného exekučního příkazu byla celá vymáhaná pohledávka žalované uhrazena žalobcem v hotovosti, o čemž svědčí razítko exekutora na uvedeném exekučním příkazu. Následně byla exekuce proti žalobci ukončena, jak vyplývá z Oznámení soudního exekutora Exekučního úřadu Praha 2, JUDr. Jana Fendrycha o ukončení exekuce ze dne 18.2.2010, č.j. 132 EX 22449/09-19/Ri.

Žalovaná ve svém vyjádření k žalobě ze dne 27.9.2011 uvedla, že v době podání přihlášky neměla předmětnou pohledávku soudním exekutorem zaplacenou. Domnívá se, že v důsledku změny pověření soudního exekutora v řízení 071EX 7213/08 došlo k prodlevě v celém exekučním řízení a žalovaná dosud nebyla o ukončení exekuce informována a exekucí vymožené peníze jí nebyly vyplaceny. Žalovaná proto podala přihlášku do insolvenčního řízení po právu, proto navrhuje zamítnutí žaloby v celém rozsahu.

Soud provedl důkaz listinami, z nichž zjistil následující skutečnosti.

Z insolvenčního spisu zdejšího soudu sp. zn. KSCB 27 INS 3190/2011 soud zjistil, že na základě usnesení č. j. KSCB 27 INS 3190/2011-A-7 ze dne 16. 3. 2011 byl zjištěn úpadek dlužníka Tomáše anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem J.Š.Baara 1810, 370 01 České Budějovice. Současně soud jako způsob řešení dlužníkova úpadku povolil oddlužení a insolvenčním správcem ustanovil JUDr. Ing. Miroslava Kořenáře, Radniční 133/1, 370 01 České Budějovice. Žalovaná včas v rámci insolvenčního řízení uplatnila svou pohledávku v celkové výši 8.454,--Kč, kterou označila jako vykonatelnou. Při přezkumném jednání konaném dne 2. 5. 2011 insolvenční správce i dlužník popřeli pravost přihlášené pohledávky z důvodu, že pohledávka již byla uhrazena. Protože se v předmětné věci jednalo o pohledávku vykonatelnou (mezi účastníky nesporné), uplatnil tak žalobce žalobou ze dne 12.5.2011 doručenou soudu dne 19.5.2011 své právo v zákonné lhůtě.

Z Exekučního příkazu soudního exekutora JUDr. Josefa Potočka (Exekuční úřad Praha 2) ze dne 21.10.2008 čj. 071 EX 7213/08-7/Ri bylo zjištěno, že pohledávka žalované ve výši 8.454,--Kč byla vymáhána v exekučním řízení proti povinnému-dlužníkovi Tomáši Pozlerovi srážkami ze mzdy. Exekuční příkaz je opatřen razítkem ZAPLACENO

V HOTOVOSTI . Z oznámení o ukončení exekuce soudního exekutora JUDr. Jana Fendrycha (Exekuční úřad Praha 2) ze dne 18.2.2010 čj. 132 EX 22449/09-19/Ri vyplývá, že předmětné exekuční řízení bylo ukončeno s odkazem na ust. § 46 odst. 7 exekučního řádu, ve znění účinném do 31.12.2012, tedy vymožením dlužné částky dle § 46 odst. 2 nebo na základě příkazu k úhradě nákladů exekuce dle § 46 odst. 5 exekučního řádu. Z vyjádření soudního exekutora JUDr. Jana Fendrycha ze dne 4.5.2013 soud zjistil, že výplata vymoženého plnění v předmětné exekuci byla žalované vyplacena soudním exekutorem dne 31.8.2010, avšak pod chybným variabilním symbolem.

Podle ust. § 192 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen IZ), pravost, výši a pořadí všech přihlášených pohledávek mohou popírat insolvenční správce, dlužník a přihlášení věřitelé; popření pohledávky lze vzít zpět. Podle ust. § 193 IZ o popření pohledávky co do její pravosti jde tehdy, je-li namítáno, že pohledávka nevznikla nebo že již zcela zanikla anebo že se zcela promlčela. Podle ust. § 410 odst. 2 IZ popření pohledávky nezajištěného věřitele dlužníkem má za trvání účinků schválení oddlužení tytéž účinky jako popření pohledávky insolvenčním správcem.

V daném případě má soud ze shora uvedených listinných důkazů za prokázané, že žalovaná evidovala za dlužníkem vykonatelnou pohledávku ve výši 8.454,--Kč, která byla vymáhána v exekučním řízení vedeném Exekučním úřadem Praha 2. Tato pohledávka však zanikla ještě před zahájením insolvenčního řízení, když byla nejprve uhrazena dlužníkem soudnímu exekutorovi a ten ji následně uhradil žalované, byť pod nesprávným variabilním symbolem. Argumentům žalované, že nevěděla o úhradě své pohledávky nelze přisvědčit, neboť oznámení o ukončení exekuce bylo dle rozdělovníku doručeno nejen povinnému ale i oprávněné, tedy žalované. Navíc rozhodující je faktický a právní stav, tedy v daném případě to, že přihlášená pohledávka zanikla jejím uhrazením a tudíž byla správně popřena dlužníkem (žalobcem) při přezkumném jednání, nikoliv vědomost či nevědomost žalované věřitelky.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle § 142 odst. 1 o.s.ř. s tím, že žalobci žádné náklady v souvislosti s řízením nevznikly. Povinnost žalované zaplatit soudní poplatek vyplývá z § 2 odst. 3 zákona o soudních poplatcích. Žalobce je od placení soudního poplatku v incidenčních sporech osvobozen (§ 11 odst. 2 písm. r) zákona o soudních poplatcích), a proto soudní poplatek zaplatí žalovaná v případě, že nebyla v řízení úspěšná. Výše soudního poplatku činí 5.000,--Kč podle položky 13 odst. 1 písm. a) zákona o soudních poplatcích.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze, a to prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích. Krajský soud v Českých Budějovicích dne 6. června 2013

JUDr. Josef Šimek v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: L. Melmerová