27 Cm 4/2009
VRCHNÍ SOUD V OLOMOUCI, Masarykova 1, 771 00 Olomouc

Vaše sp. zn.: 27Cm 4/2009 (KSBR 27 INS 979/2009) Krajskému soudu v Brně Ze dne: Naše spis.zn.: 11 Cmo 1/2012 Husova 15 601 95 Brno Vyřizuje: Vladimíra Kvapilová telefon: 585532321 e-mail: podatelna@vsoud.olc.justice.cz

Datum: 12. dubna 2012

Vrácení spisu bez věcného vyřízení

Vracíme bez věcného vyřízení spis Krajského soudu v Brně sp. zn. , který byl odvolacímu soudu předložen (čl. 195) k rozhodnutí o odvolání žalobce (čl. 183 a násl.) proti rozsudku ze dne 19.8.2011 č. j.-165.

Z obsahu předloženého spisu vyplývá, že soud prvního stupně usnesením ze dne 11.11.2011 vyzval odvolatele, aby ve lhůtě deseti dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatil soudní poplatek za odvolání ve výši 2.000,-Kč. Toto rozhodnutí nabylo právní moci 10.12.2011 a soud prvního stupně v předkládací zprávě (čl. 195) konstatuje, že na výzvu nebylo reagováno a soudní poplatek nebyl zaplacen. Za této situace měl soud prvního stupně postupovat dle ustanovení § 9 odst. 1 z. č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích v platném znění a po marném uplynutí desetidenní lhůty od právní moci výzvy k zaplacení soudního poplatku řízení zastavit.

Ze shora uvedeného vyplývá, že odvolacímu soudu byla věc předložena zřejmě nedopatřením.

V Olomouci dne 12.dubna.2012

Za správnost vyhotovení JUDr. Karla Trávníčková v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu