27 Cm 22/2009
Jednací číslo: 27 Cm 22/2009-41 (KSBR 27 INS 3155/2009-C2-8)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Hanou Hrstkovou v právní věci žalobce SMART Capital, a.s., IČO: 268 65 297, Olomouc, Hněvotínská 241/52, PSČ 779 00, proti žalovanému č.1 Mgr. Martinu Chrásteckému, Zlín, U Sokolovny 121, PSČ 760 01, insolvenčnímu správci dlužníka Pavla Dúbka, Zlín, Křiby 4719, PSČ 760 05, a žalovanému č.2 Pavlu anonymizovano , anonymizovano , Zlín, Křiby 4719, PSČ 760 05, o určení pohledávky 33.567,-Kč

takto:

I. Žaloba s e z a m í t á pro předčasnost. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. III. Pohledávka žalobce (věřitele SMART Capital, a.s.) se vrací k přezkumnému jednání co se částky 9.350,-Kč týká.

Odůvodnění:

Žalobou ze dne 26.11.2009, podanou k soudu dne 8.12.2009, se domáhal žalobce jako věřitel v insolvenčním řízení popřený insolvenčním správcem a dlužníkem určení své pohledávky ve výši 33.567,-Kč. Uvedl, že nesouhlasí s důvodem popření: nepřiměřenost výše smluvní pokuty dle dobrých mravů a odkazoval na rozsudky Nejvyššího soudu v těchto věcech, zdůraznil zajišťovací charakter smluvní pokuty a její preventivní a reparační funkci. Pokuta ve výši 0,1 % za každý den prodlení mu připadá přiměřená. Dne 18.5.2010 doplnil žalobce svou žalobu o osobu druhého žalovaného a uvedl, že ve vyrozumění insolvenčního správce o popření bylo špatné-neúplné poučení co se týká osob, proti nimž má popřený věřitel uplatnit své právo a odkázal na judikaturu Vrchního soudu v Praze, z níž vychází závěr, že popřenému věřiteli doručením vadného vyrozumění správcem nepočne běžet lhůta k podání žaloby. Dne 28.2.2011 se žalobce písemně omluvil z jednání, navrhl soudu jednat v jeho nepřítomnosti a označil důkazy, které mají být provedeny ve věci.

Žalovaný č. 1 se k věci vyjádřil dne 20.12.2010 a uvedl, že navrhuje zamítnutí žaloby z důvodu rozporu smluvní pokuty s dobrými mravy, poměru výše smluvní pokuty a výše zajišťovaného závazku a vyjádřil i celkovou nerovnováhu mezi právy a povinnostmi stran sjednanými v obchodních podmínkách smlouvy o úvěru.

Žalovaný č. 2 se k věci nevyjádřil.

Při jednání dne 15.3.2011 soud zjistil následující skutečnosti: -Přihláškou pohledávky č. 9 uplatnil dne 20.8.2009 žalobce svou pohledávku u insolvenčního soudu z titulu smlouvy o úvěru v jistině 23.880,-Kč a z titulu příslušenství: úrok z prodlení: 337,-Kč a smluvní pokuta: 9.350,-Kč; celkově pohledávka zněla na 33.567,-Kč. -Smlouvou o úvěru č. 92008-3422 ze dne 25.6.2008 si strany: dlužník Pavel Dúbek a věřitel SMART Capital, a.s., sjednaly poskytnutí úvěru ve výši 22 tis. Kč a 12 poplatků za správu úvěru ve výši 935,-Kč. V titulní straně smlouvy není výslovně uvedeno, že je sjednána smluvní pokuta a ani mechanizmus jejího výpočtu nebo její jasná výše. V Obchodních podmínkách obsažených na 2. straně smlouvy v článku je uvedeno, že strany se dohodly pro případ neplnění závazku dlužníka, že dlužník je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši měsíčního poplatku za správu úvěru až do zaplacení jistiny vč. poplatku za správu úvěru a zákonný úrok z prodlení. -Z protokolu o přezkumném jednání ve věci 27 INS 3155/2009 č.l. B-9 spisu ze dne 10.11.2009 a z přezkumného listu přihlášky pohledávky žalobce č. 9 je zřejmé, že pohledávka žalobce byla správcem zpracována a uvedena jako: smlouva o úvěru č.92008-3422, jistina 23.880,-Kč a příslušenství: 9.687,-Kč (úrok 337,-Kč a smluvní pokuta 9.350,-Kč) a byla projednána a zjištěna ve výši 23.880,-Kč v jistině a 337,-Kč v příslušenství, popřeno bylo pouze 9.350,-Kč z důvodů rozporu smluvní pokuty s dobrými mravy pro nepřiměřenou výši (§ 3 a 39 OZ) ; stanovisko dlužníka bylo shodné se stanoviskem insolvenčního správce-popřel rovněž 9.350,-Kč a to ze stejných důvodů jako správce; v protokolu je zachyceno poučení soudem, že správce vyrozumí popřeného věřitele o tom, jak dopadl přezkum jeho pohledávky, o důvodech popření a o tom, kdo a proč popřel. -Z vyrozumění popřeného věřitele správcem ze dne 11.11.2009 vyplývá, že věřitel byl poučen dle § 198 IZ, že může uplatnit své právo žalobou, ve lhůtě 30 dnů od přezkumného jednání, tato lhůta neskončí dříve než 15 dnů od doručení vyrozumění; žaloba se podává vždy proti insolvenčnímu správci. Poučení o možnosti (nutnosti) podat žalobu i proti popírajícímu dlužníkovi však ve vyrozumění chybí.

Soud má za to, že insolvenční správce ne zcela správně přezkoumával pohledávku, pokud se spokojil s tvrzením, že smluvní pokuta je příslušenstvím pohledávky. Pojem příslušenství pohledávky definuje § 121 odst.3 OZ, který říká, že příslušenství tvoří úroky, úroky z prodlení, poplatek z prodlení a náklady spojené s uplatněním pohledávky. Žádné smluvní pokuty ani poplatky za vedení a správu úvěru zde nejsou. Zde je nárokována smluvní pokuta, která příslušenstvím není a správce měl uvážit příp. výzvu k doplnění. Insolvenční správce (žalovaný č.1) též ve svém vyjádření ze dne 20.12.2010 poukazuje na neproporcionalitu postavení stran ve sjednaných obchodních podmínkách a uvádí příp. neplatnost některých ujednání v nich. Správce též vyhodnotí, zda je určité a srozumitelné sjednání smluvní pokuty ve smlouvě o úvěru, neboť v titulní stránce smlouvy o úvěru je uvedeno, že se budou k jistině splácet i poplatky za správu úvěru , aniž by zde byla zmínka o smluvní pokutě, smluvní pokuta se pak zmiňuje až v obchodních podmínkách na druhé straně smlouvy (dlužníkem nepodepsané), v článku a dle soudu není toto sjednání zcela určité, neboť zahrnuje pojmy: správa úvěru, smluvní pokuta i zákonný úrok z prodlení. Je-li zaměňován pojem poplatek za správu úvěru , který by byl logický při vlastním průběhu úvěrového případu, a pojem smluvní pokuta ve výši měsíčního poplatku za správu úvěru , která by byla nárokovatelná až v případě porušení závazku dlužníkem, vyvolává toto ujednání jistě pochybnosti. Pokud bude mít správce za to při dalším přezkumu pohledávky, že sjednání obchodních podmínek neobstojí při posuzování jejich platnosti nebo že smluvní pokuta není správně uplatněna nebo nedůvodně nárokována, zaujme k tomu příslušné stanovisko. Pokud i přesto popře pohledávku v částce 9.350,-Kč, musí pak řádně poučit popřeného věřitele. Pro úplnost soud dodává svůj právní názor-v souladu s ustálenou judikaturou soud nepovažuje smluvní pokutu obecně sjednanou ve výši 0,1 % denně za rozpornou s dobrými mravy (viz rozhodnutí krajského soudu v Ostravě, senát 33 Cm, kde se konstantně považuje výše smluvní pokuty sjednaná do výše 75 % p.a. za přiměřenou, s tímto názorem se soudce rozhodující v této věci ztotožňuje).

Nad rámec věci soud konstatuje, že žalobní žádost věřitele nebyla rovněž v souladu s vyrozuměním správce o popření jeho pohledávky-popřený věřitel požadoval žalobou určení pohledávky ve výši 33.567,-Kč, ač podstatná část jeho pohledávky ve výši 24.217,-Kč byla přezkumem zjištěna a je nesporná. Jeho žaloba se tak měla vést pouze o spornou část pohledávky 9.350,-Kč.

Soud tak zamítl žalobu, ovšem ne jako procesně a věcně neúspěšnou ze strany žalobce, ale jako předčasně podanou, neboť věřitel se řídil špatným poučením ze strany insolvenčního správce. Soud má dále za to, že až v rámci incidenčního sporu vyšly najevo nejasnosti již při vlastním uplatnění -přihlášení-pohledávky, kterými by se měl správce zabývat. Aniž by soud zasahoval do autonomie vůle správce při posouzení přihlášek a jejich přípravě k přezkumu, soud vrátil částku, která zůstala sporná, do dalšího přezkumného jednání.

O náhradě nákladů řízení soud rozhodl dle § 202 odst.1 IZ.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí l z e podat odvolání do 15 dnů od doručení písemného vyhotovení tohoto rozhodnutí k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím zdejšího soudu.

Krajský soud v Brně dne 15.3.2011

JUDr. Hana Hrstková, v.r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Martina Vybíhalová