26 Odo 1695/2006
Datum rozhodnutí: 28.07.2008
Dotčené předpisy:
26 Odo 1695/2006-2

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a soudců JUDr. Miroslava Feráka a JUDr. Marie Vokřinkové ve věci žalobce Ing. M. B., proti žalovanému B. p., a. s., zastoupenému advokátem, o zaplacení částky 151.761,71 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp.zn. 13 C 202/2000, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 4. ledna 2006, č.j. 13 Co 345/2005-143, takto:

V dovolacím řízení bude pokračováno jako s účastníky řízení na straně žalobce s H. B., B. B. a A. B., V. B., a J. S.

O d ů v o d n ě n í :

Obvodní soud pro Prahu 1 (soud prvního stupně) rozsudkem ze dne 14. 4. 2006, č.j.

13 C 202/200-111, ve znění opravného usnesení ze dne 15. 6. 2005, č.j. 13 C 202/200-124,

a opravného a doplňujícího usnesení ze dne 3. 8. 2005, č.j. 13 C 202/200-128, zamítl žalobu, aby žalovanému byla uložena povinnost zaplatit žalobci částku 139.544,- Kč s příslušenstvím (výrok I.), a ohledně částky 12.219,71 Kč s příslušenstvím řízení zastavil (výrok II.); současně rozhodl o nákladech řízení (výrok III.).

K odvolání žalovaného Městský soud v Praze (odvolací soud) rozsudkem ze dne 4. 1. 2006, č.j. 13 Co 345/2005-143, rozsudek soudu prvního stupně potvrdil v napadené části ve věci samé (výroku I.) ohledně částky 86.546,- Kč s příslušenstvím (tvořeným úroky z prodlení ve výši 15 % z částky 53.000,- Kč od 1. 6. 1998 do zaplacení, a ve výši 15 % z částky 33.546,-Kč od 24. 5. 2000 do zaplacení), a změnil ho ve výroku o nákladech řízení; dále rozhodl

o nákladech odvolacího řízení.

Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalobce (zastoupen advokátem) dovolání, které bylo podáno k poštovní přepravě dne 9. 5. 2006 a dne 10. 5. 2006 bylo doručeno soudu prvního stupně.

Z úmrtního listu vystaveného Úřadem městské části P. vyplývá, že žalobce dne 25. 4. 2007 zemřel.

Podle § 19 o.s.ř. způsobilost být účastníkem řízení má ten, kdo má způsobilost mít práva a povinnosti; jinak jen ten, komu ji zákon přiznává. Podle § 7 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obč. zák. ), způsobilost fyzické osoby mít práva a povinnosti vzniká narozením (má ji i počaté dítě, narodí-li se živé) a zaniká smrtí. Podle § 107 odst. 1 o.s.ř. jestliže účastník ztratí po zahájení řízení způsobilost být účastníkem řízení dříve, než řízení bylo pravomocně skončeno, posoudí soud podle povahy věci, zda v řízení může pokračovat. Není-li možné v řízení ihned pokračovat, soud řízení přeruší. O tom, s kým bude v řízení pokračováno, soud rozhodne usnesením. Podle § 107 odst. 2 o.s.ř. ztratí-li způsobilost být účastníkem řízení fyzická osoba a umožňuje-li povaha věci pokračovat v řízení, jsou procesním nástupcem, nestanoví-li zákon jinak, její dědici, popřípadě ti z nich, kteří podle výsledků dědického řízení převzali právo nebo povinnost,

o něž v řízení jde. Podle § 107 odst. 4 o.s.ř. ten, kdo nastupuje do řízení na místo dosavadního účastníka řízení, musí přijmout stav řízení, jaký tu je v době jeho nástupu do řízení. Podle

§ 243c odst. 1 o.s.ř. pro řízení u dovolacího soudu platí přiměřeně ustanovení o řízení před soudem prvního stupně, pokud není stanoveno něco jiného; ustanovení § 92 a § 95 až 99 a § 107a však pro řízení u dovolacího soudu neplatí.

Z usnesení Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 25. 3 2008, č.j. 27 D 909/2007-71, vyplývá, že byla schválena dohoda dědiců o vypořádání dědictví po zemřelém žalobci, kteří dědictví neodmítli, podle níž nabyla H. B. pohledávku vůči pozůstalé manželce z titulu vypořádání společného jmění s tím, že uhradí pasiva dědictví; dědicové B. B., A.B., V. B. a J. S. z dědictví nenabyli ničeho. Pohledávka zemřelého žalobce, která je předmětem dovolacího řízení, v rámci dědického řízení projednána nebyla.

S ohledem na shora uvedené proto Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) rozhodl, že v dovolacím řízení bude pokračováno jako s účastníky řízení na straně žalobce s jeho dědici, a to s H. B., B. B., A. B., V. B. a J. S. (§ 107 odst. 1 ve spojení

s ustanovením § 107 odst. 2 a 4 a § 243c odst. 1 o.s.ř.).Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. července 2008

Doc. JUDr. Věra Korecká, CSc., v. r.

předsedkyně senátu