26 Nd 90/2014
Datum rozhodnutí: 16.04.2014
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 o. s. ř.26 Nd 90/2014 U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Feráka a soudkyň JUDr. Pavlíny Brzobohaté a JUDr. Jitky Dýškové ve věci oprávněné AQ fin s. r. o. , se sídlem v Praze 4 Krči, Pod Višňovkou 1661/33, IČO: 24138614, zastoupené JUDr. Pavlem Truxou, advokátem se sídlem v Rokycanech, Josefa Knihy 177, proti povinné M. P. , naposledy L P., t. č. neznámého pobytu, o 968,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Litoměřicích pod sp. zn. 25 EXE 7106/2013, o určení místní příslušnosti soudu podle § 11 odst. 3 o.s.ř., takto:
Věc vedenou u Okresního soudu v Litoměřicích pod sp. zn. 25 EXE 7106/2013 projedná a rozhodne Okresní soud v Litoměřicích.
O d ů v o d n ě n í :
Návrhem podaným dne 11. října 2013 u soudního exekutora JUDr. Juraje Podkonického, Ph.D. (dále jen exekutor ), se oprávněná domáhala provedení exekuce na majetek povinné k vymožení pohledávky ve výši 968,- Kč s příslušenstvím. Exekutor dne 14. října 2013 požádal Okresní soud v Litoměřicích o pověření k provedení exekuce na majetek povinné.
Okresní soud v Litoměřicích usnesením ze dne 24. ledna 2014, č. j. 25 EXE 7106/2013-19, vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl, že věc bude předložena Nejvyššímu soudu k určení, který soud věc projedná a rozhodne (§ 105 odst. 2 ve spojení s ustanovením § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. prosince 2013 /viz čl. II bod 2 ve spojení s čl. VII zákona č. 293/2013 Sb./ dále jen o.s.ř. ).
Podle § 45 odst. 1 zák. č. 120/2001 Sb., exekuční řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen exekuční řád ), věcně příslušným exekučním soudem je okresní soud. Ve smyslu § 45 odst. 2 věty první a třetí exekučního řádu je místně příslušným exekučním soudem soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má majetek.
Z obsahu spisu vyplývá, že v současné době není známo místo pobytu povinné, ani místo, kde má majetek. Přitom podle sdělení Ministerstva vnitra, odboru azylové a migrační politiky, ze dne 7. listopadu 2013 je povinná státní příslušnicí Ukrajiny, její povolení k pobytu na území České republiky skončilo uplynutím doby dne 11. února 2011 a její poslední známá adresa v České republice (Litoměřice Předměstí, Pobřežní 232/1) se nachází v obvodu Okresního soudu v Litoměřicích. Skutečnost, zda má exekučně postižitelný majetek na území České republiky, který by mohl být po nařízení exekuce soudním exekutorem zajištěn a zpeněžen, vyjde najevo až při činnosti soudem pověřeného soudního exekutora v rámci provádění exekuce (srov. usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu České republiky ze dne 12. září 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněné pod č. 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).
S ohledem na výše uvedené Nejvyšší soud podle § 11 odst. 3 o.s.ř. s přihlédnutím k zásadě hospodárnosti řízení určil místně příslušným soudem v dané věci soud, u něhož bylo řízení zahájeno, tj. Okresní soud v Litoměřicích. Přihlédl i k tomu, že exekučním titulem je rozsudek téhož soudu ze dne 31. října 2012, č. j. 30 EC 4902/2011-36, a že v obvodu tohoto soudu se také nachází poslední známá adresa pobytu povinné na území České republiky.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 16. dubna 2014 JUDr. Miroslav F e r á k
předseda senátu