26 Nd 70/2017
Datum rozhodnutí: 03.05.2017
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 o. s. ř., § 45 odst. 2 předpisu č. 120/2001Sb.26 Nd 70/2017

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Pavlíny Brzobohaté a soudců JUDr. Jitky Dýškové a JUDr. Miroslava Feráka v exekuční věci oprávněné ČEZ Prodej, s. r. o. , se sídlem v Praze 4, Duhová 1/425, IČO 27232433, zastoupené Mgr. Lenkou Heřmánkovou, advokátkou se sídlem v Praze 7, Jankovcova 1518/2, proti povinnému T. D. , pro 6.084 Kč s příslušenstvím, o pověření a nařízení exekuce vedené u Okresního soudu v Nymburce pod sp. zn. 21 EXE 106/2017, o určení místní příslušnosti takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Nymburce pod sp. zn. 21 EXE 106/2017 projedná a rozhodne Okresní soud v Nymburce.

O d ů v o d n ě n í:
Soudní exekutor JUDr. Lukáš Jícha, Exekutorský úřad Přerov, se sídlem v Přerově, Komenského 38, požádal Okresní soud v Nymburce o pověření a nařízení exekuce na majetek povinného pro vymožení pohledávky oprávněné ve výši 6.084 Kč s příslušenstvím.

Okresní soud v Nymburce usnesením ze dne 25. 1. 2017, č. j. 21 EXE 106/2017-21, vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl o předložení věci podle § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o. s. ř. ), Nejvyššímu soudu k určení, který soud věc projedná a rozhodne. Dospěl k závěru, že povinný je slovenský státní příslušník, podle sdělení Ministerstva vnitra ČR nemá v současné době na území České republiky povolen žádný druh pobytu, jeho současné místo pobytu není známo a ze spisu nevyplývá, zda má v obvodu soudu nějaký majetek.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř., který se použije i pro exekuční řízení (§ 52 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád, ve znění pozdějších předpisů dále exekuční řád ), jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Povinný nemá na území České republiky místo pobytu a nebyl doposud ani zjištěn žádný jeho majetek v České republice (exekuční soud před pověřením exekutora provedením exekuce existenci majetku povinného nezjišťuje viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněné pod č. 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek). Nelze tak zjistit podmínky pro určení místní příslušnosti exekučního soudu (§ 45 odst. 2 exekučního řádu).

Nejvyšší soud proto podle § 11 odst. 3 o. s. ř., přihlížeje k zásadě hospodárnosti, určil, že věc projedná a rozhodne Okresní soud v Nymburce, u něhož bylo řízení zahájeno.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 3. května 2017
JUDr. Pavlína Brzobohatá
předsedkyně senátu