26 Nd 69/2017
Datum rozhodnutí: 15.03.2017
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 o. s. ř.26 Nd 69/2017


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Feráka a soudkyň JUDr. Pavlíny Brzobohaté a JUDr. Jitky Dýškové ve věci oprávněného města Znojma , se sídlem Znojmo, Obroková 1/12, zastoupeného Mgr. Robertem Valou, advokátem se sídlem Znojmo, Fischerova 770/12, proti povinnému R. W. , o pověření a nařízení exekuce, vedené u Okresního soudu ve Znojmě pod sp. zn. 8 EXE 17/2017, o určení místní příslušnosti soudu podle § 11 odst. 3 o. s. ř., takto:

Věc vedenou u Okresního soudu ve Znojmě pod sp. zn. 8 EXE 17/2017 projedná a rozhodne Okresní soud ve Znojmě.
Odůvodnění:

Dne 13. ledna 2017 požádal exekutor Okresní soud ve Znojmě o pověření k provedení exekuce na majetek povinného k vymožení pohledávky ve výši 1.000,- Kč.

Okresní soud ve Znojmě usnesením ze dne 26. ledna 2017, č. j. 8 EXE 17/2017-17, vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl, že věc bude předložena Nejvyššímu soudu k určení místně příslušného soudu (§ 105 odst. 2 ve spojení s ustanovením § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů dále jen o. s. ř. ).

Podle § 45 odst. 1 zák. č. 120/2001 Sb., exekuční řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen exekuční řád ), je věcně příslušným exekučním soudem v prvním stupni okresní soud. Podle § 45 odst. 2 exekučního řádu je místně příslušným exekučním soudem soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, nebo nemá-li povinný, který je právnickou osobou, sídlo v České republice, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek. S ohledem na ustanovení § 52 odst. 1 exekučního řádu se ustanovení občanského soudního řádu použijí i při určení, který soud je místně příslušným exekučním soudem v řízení podle tohoto předpisu, neboť exekuční řád jiné ustanovení o určení místní příslušnosti v takových případech neobsahuje. Z ustanovení § 252 odst. 2 věty první o. s. ř. vyplývá, že nemá-li povinný obecný soud nebo jeho obecný soud není v České republice, je k nařízení a provedení výkonu rozhodnutí příslušný soud, v jehož obvodu má povinný majetek. Na jiném místě odůvodnění tohoto rozhodnutí již bylo uvedeno, že podle § 45 odst. 2 věty druhé exekučního řádu, nemá-li povinný trvalý pobyt v České republice ani místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince, je příslušným soud, v jehož obvodu má majetek.
V projednávané věci z obsahu spisu vyplývá, že povinný je státním občanem Rakouské republiky a že na území České republiky byl jeho pobyt ukončen dne 6. dubna 2016. Skutečnost, zda má exekučně postižitelný majetek na území České republiky, který by mohl být po nařízení exekuce soudním exekutorem zajištěn a zpeněžen, však vyjde najevo až při činnosti soudem pověřeného soudního exekutora v rámci provádění exekuce (srov. též usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu České republiky ze dne 12. září 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněné pod č. 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

S ohledem na výše uvedené Nejvyšší soud podle § 11 odst. 3 o. s. ř. s přihlédnutím k zásadě hospodárnosti řízení určil místně příslušným soudem v dané věci soud, u něhož bylo řízení zahájeno, tj. Okresní soud ve Znojmě.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 15. března 2017
JUDr. Miroslav Ferák
předseda senátu