26 Nd 51/2014
Datum rozhodnutí: 19.02.2014
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 o. s. ř.26 Nd 51/2014
U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Feráka a soudkyň Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a JUDr. Pavlíny Brzobohaté ve věci žalobkyně DIRECT Pojišťovny, a. s. , se sídlem v Praze 7, Jankovcova 1566/2b, IČO: 27441831, zastoupené Mgr. Janem Ševčíkem, advokátem se sídlem v Praze 5, Na Královně 862, proti žalovanému J. Š. , V. K., toho času neznámého pobytu, o zaplacení částky 695,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Hodoníně pod sp. zn. 107 EC 28/2012, o určení místní příslušnosti soudu podle § 11 odst. 3 o. s. ř., takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Hodoníně pod sp. zn. 107 EC 28/2012 projedná a rozhodne Okresní soud v Hodoníně.
O d ů v o d n ě n í :
Okresní soud v Hodoníně usnesením ze dne 28. listopadu 2013, č. j. 107 EC 28/2012-66, vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl, že věc bude předložena Nejvyššímu soudu České republiky k určení, který soud věc projedná a rozhodne (§ 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů dále jen o. s. ř. ). V odůvodnění citovaného usnesení uvedl, že v návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu (týkajícího se zaplacení částky 695,- Kč s příslušenstvím) je jako bydliště žalovaného uvedena adresa V. n. M. V průběhu řízení však vyšlo najevo, že žalovaný se zde již více jak 10 let nezdržuje a podle zjištění soudu se nezdržuje ani na adrese V. K.; evidenční adresa jeho trvalého pobytu ve Valašských Kloboukách, Masarykovo nám. 189, je adresou tzv. ohlašovny Městského úřadu ve Valašských Kloboukách. Jelikož adresa jiného možného bydliště žalovaného zjištěna nebyla, Okresní soud v Hodoníně rozhodl, jak je uvedeno výše.
Řízení se koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení (§ 11 odst. 1 o. s. ř.). Ve smyslu § 84 o. s. ř. je k řízení příslušný obecný soud účastníka, proti němuž návrh směřuje (žalovaného), není-li stanoveno jinak. Přitom nestanoví-li zákon jinak, je obecným soudem fyzické osoby okresní soud, v jehož obvodu má bydliště a nemá-li bydliště, okresní soud, v jehož obvodu se zdržuje (§ 85 odst. 1 o. s. ř.). Jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne (§ 11 odst. 3 o. s. ř.).
Podmínky pro rozhodnutí podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jsou v daném případě splněny, neboť věc spadá do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti soudu nelze zjistit.
V projednávané věci se soudu, u něhož byl podán návrh na vydání elektronického platebního rozkazu, nepodařilo zjistit místo skutečného bydliště žalovaného a ani místo, kde se v době podání návrhu zdržoval; formálně však je hlášen na adrese Valašské Klobouky, Masarykovo nám. 189, což je adresa ohlašovny Městského úřadu ve Valašských Kloboukách.
Za této situace Nejvyšší soud České republiky zejména s ohledem na zásadu rychlosti a hospodárnosti řízení podle § 11 odst. 3 o. s. ř. určil, že věc projedná a rozhodne soud, u něhož bylo řízení zahájeno a který provedl prvotní úkony, tj. Okresní soud v Hodoníně.
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 19. února 2014

JUDr. Miroslav Ferák
předseda senátu