26 Nd 402/2012
Datum rozhodnutí: 24.01.2013
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 o. s. ř.
26 Nd 402/2012
U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc. a soudců JUDr. Miroslava Feráka a JUDr. Pavlíny Brzobohaté ve věci žalobce A. K. , s místem podnikání H., L. S. 26, zastoupeného JUDr. Miloslavem Krausem, advokátem se sídlem Hodonín, Palackého 54, proti žalovanému Jarmark H. Hanus, M. Wojtowitz S.J. , DIČ: PL7490002753, se sídlem Kedzierzyn-Koźle, Kobylice, ul. Raciborská 15, Polsko, o zaplacení 80.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp.zn. 4 Cm 33/2010, o určení místní příslušnosti, takto:

Věc vedenou u Krajského soudu v Brně pod sp.zn. 4 Cm 33/2010 projedná a rozhodne Okresní soud v Břeclavi.
O d ů v o d n ě n í :
Žalobce se žalobou (kterou podal dne 12. 3. 2010 u Krajského soudu v Brně) domáhá zaplacení částky 80.000,- Kč s příslušenstvím z titulu nezaplacení ceny přepravy zboží v mezinárodní silniční nákladní dopravě.
Vrchní soud v Olomouci usnesením ze dne 2. 6. 2011, č.j. Ncp 522/2011-42, rozhodl, že k projednání a rozhodnutí věci vedené u Krajského soudu v Brně pod sp.zn. 4 Cm 33/2010, jsou v prvním stupni příslušné okresní soudy (§ 9 odst. 3 písm. r/ bod 6 o.s.ř.) s tím, že vzhledem k tomu, že žalovaný nemá sídlo na území České republiky, nelze určit podle příslušných ustanovení o.s.ř. místně příslušný soud.
Krajský soud v Brně proto věc předložil podle § 11 odst. 3 o.s.ř. Nejvyššímu soudu k určení místně příslušného soudu, jenž věc projedná a rozhodne.
Podle § 11 odst. 1 o.s.ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení. Věcně a místně příslušným je vždy také soud, jehož příslušnost již není možné podle zákona zkoumat nebo jehož příslušnost byla určena pravomocným rozhodnutím příslušného soudu.
Podle § 84 o.s.ř. k řízení je příslušný obecný soud účastníka, proti němuž návrh směřuje (žalovaného), není-li stanoveno jinak.
Podle § 11 odst. 3 o.s.ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.
Z obsahu spisu vyplývá, že účastníci měli uzavřít smlouvu o mezinárodní silniční přepravě zboží z Hodonína do Koźle a Gliwice (Polsko) a cena přepravy měla být žalovaným uhrazena na účet žalobce u Komerční banky, a.s., pobočka v Hustopečích.
Pravomoc tuzemských soudů k řízení o tomto nároku který vyplývá ze smlouvy o mezinárodní silniční přepravě zboží je založena ustanovením čl. 31 odst. 1 písm. b) Úmluvy o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (dále jen Úmluva CMR ), protože v České republice leží místo, kde byla zásilka převzata k přepravě (přičemž žalovaný nemá v České republice umístěn ani podnik ani organizační složku).
Místní příslušnost konkrétních soudů v rámci České republiky Úmluva CMR neurčuje a určit ji nelze ani podle ustanovení občanského soudního řádu podle kritérií uvedených v § 85 odst. 3, § 86 odst. 3, § 87 a § 88 o.s.ř.
Obecný soud žalované však lze určit na základě Nařízení Rady (ES) č. 44/2001, o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (dále jen Nařízení ), které jako přímo použitelný předpis ES svěřuje příslušnost (mezinárodní i místní) soudu určitého místa (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 3. 2012, sp.zn. 21 Nd 53/2012, usnesení ze dne 19. 4. 2012, sp.zn. 21 Nd 92/2012, nebo usnesení ze dne 31. 7. 2012, sp.zn. 32 Nd 122/2012).
Podle čl. 5 odst. 1 Nařízení osoba, která má bydliště na území některého členského státu, může být v jiném členském státě žalována, a) pokud předmět sporu tvoří smlouva nebo nároky ze smlouvy, u soudu místa, kde závazek, o nějž se jedná, byl nebo měl být splněn; b) pro účely tohoto ustanovení, a pokud nebylo dohodnuto jinak, je místem plnění zmíněného závazku: v případě prodeje zboží místo území členského státu, kam podle smlouvy zboží bylo nebo mělo být dodáno, v případě poskytování služeb místo území členského státu, kde služby podle smlouvy byly nebo měly být poskytovány; c) nepoužije-li se písmeno b), použije se písmeno a).
Jelikož v dané věci je místem, kde závazek, o nějž se jedná (tj. závazek zaplatit cenu provedené přepravy), měl být splněn (jak vyplývá z k žalobě připojených faktur a z výzvy k úhradě) pobočka Komerční banky, a.s. v Hustopečích, tedy v obvodu Okresního soudu v Břeclavi, je podle čl. 5 odst. 1 písm. a) a c) Nařízení místně příslušným soudem Okresní soud v Břeclavi.
Jelikož předkládající soud, byť veden odlišným právním názorem, předložením věci Nejvyššímu soudu založil jeho kompetenci k rozhodování podle ustanovení § 11 odst. 3 o.s.ř., bylo s přihlédnutím k výše uvedeným závěrům rozhodnuto, že věc projedná a rozhodne Okresní soud v Břeclavi.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. ledna 2013
Doc. JUDr. Věra K o r e c k á, CSc.
předsedkyně senátu