26 Nd 377/2013
Datum rozhodnutí: 21.01.2014
Dotčené předpisy: § 104a odst. 4 o. s. ř.26 Nd 377/2013

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Feráka a soudkyň JUDr. Pavlíny Brzobohaté a JUDr. Jitky Dýškové ve věci žalobkyně W. H. D. , zastoupené obecným zmocněncem Mgr. Ing. B. D., proti žalované D. S. , o návrhu na vydání předběžného opatření ve věci pozastavení výpovědi nájmu ze dne 12. listopadu 2013, takto:

I. K projednání a rozhodnutí této věci jsou v prvním stupni příslušné okresní soudy.
II. Po právní moci tohoto usnesení bude věc postoupena k projednání a rozhodnutí Obvodnímu soudu pro Prahu 3.
O d ů v o d n ě n í :
Žalobkyně prostřednictvím svého obecného zmocněnce doručila Nejvyššímu soudu České republiky dne 5. prosince 2013 podání, jímž se mimo jiné domáhá, aby soud rozhodl o vydání předběžného opatření ve věci pozastavení výpovědi nájmu ze dne 12.11.2013 .
Z uvedeného podání, které je z hlediska obsahu podáním neurčitým (§ 43 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění před novelou provedenou zákonem č. 293/2013 Sb. /viz čl. II bod 2. ve spojení s čl. VII zákona č. 293/2013 Sb./ dále jen o.s.ř. ), však přesto vyplývá, že žalobkyně se jím domáhá buď vydání předběžného opatření v souvislosti s výpovědí ze dne 12. listopadu 2013 z nájmu bytu č. 15, nacházejícího se ve 2. podlaží domu v P., v ulici B., nebo určení neplatnosti (či neoprávněnosti) uvedené výpovědi. K projednání a rozhodnutí takovýchto věcí v prvním stupni však Nejvyšší soud České republiky není věcně příslušný; jelikož není stanoveno jinak, jsou zde příslušné v prvním stupni okresní soudy (§ 9 odst. 1 o.s.ř.). Vzhledem k uvedenému tedy Nejvyšší soud rozhodl (avšak nikoli bez odůvodnění usnesení, jak to umožňuje ustanovení § 169 odst. 2 o.s.ř.), že k projednání a rozhodnutí této věcí jsou v prvním stupni příslušné okresní soudy a že věc bude po právní moci tohoto usnesení postoupena k projednání a rozhodnutí Obvodnímu soudu pro Prahu 3 (§ 104a odst. 4 o.s.ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 21. ledna 2014 JUD. Miroslav F e r á k
předseda senátu