26 Nd 361/2012
Datum rozhodnutí: 13.12.2012
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř.
26 Nd 361/2012
U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Pavlíny Brzobohaté a soudců JUDr. Miroslava Feráka a Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., ve věci žalobce K. Ř. , bytem v K., B. 1643, proti žalované PPF B1 B.V ., se sídlem v Amsterodamu, Strawinskylaan 933, zastoupené JUDr. Karlem Muzikářem, advokátem se sídlem v Brně, Havlíčkova 13, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 33 C 164/2011, o návrhu žalobce na přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 33 C 164/2011 se nepřikazuje k projednání Okresnímu soudu v Chomutově.
O d ů v o d n ě n í :

Městský soud v Brně předložil Nejvyššímu soudu návrh žalobce na přikázání věci řízení o zrušení rozhodčího nálezu - z důvodu vhodnosti Okresnímu soudu v Chomutově (§ 12 odst. 2 a 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů dále jen o. s. ř. ).
Žalobce návrh odůvodnil tím, že má bydliště v K., kde je rovněž zaměstnán, dojíždění do B. je pro něj finančně i časově náročné a neúnosné, namítal, že usnesení Okresního soudu v Chomutově ze dne 19. 7. 2011, č. j. 50 Nc 2057/2010-28, potvrzené usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 16. 8. 2011, č. j. 10 Co 470/2011-39, jímž Okresní soud v Chomutově vyslovil svou místní nepříslušnost a věc postoupil Městskému soudu v Brně, není správné.
Podle § 12 odst. 2 o. s. ř. může být přikázána věc jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti.
Nejvyšší soud jako soud nejblíže společně nadřízený příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána, návrh na přikázání věci Okresnímu soudu v Chomutově projednal a dospěl k závěru, že nejsou splněny zákonné podmínky k tomu, aby věc byla tomuto soudu přikázána.
Předpoklady přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti (§ 12 odst. 2 o. s. ř.) mohou být různé v závislosti na předmětu řízení, postavení účastníků, procesní situaci, eventuelně na jiných okolnostech; rozhodnými jsou především ty, z nichž lze dovodit, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána rychleji a hospodárněji. K přikázání věci jinému než příslušnému soudu však lze přistoupit jen výjimečně, ze závažných důvodů, neboť představuje výjimku z ústavně zaručené zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a že příslušnost soudu a soudce stanoví zákon (čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, uveřejněné pod č. 2/1993 Sb., ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.). Aby vhodnost takového postupu mohla být zvážena i z pohledu účastníků řízení, je v zákoně upraveno jejich právo vyjádřit se k důvodu delegace a k tomu, kterému soudu má být věc delegována (§ 12 odst. 3 věta druhá o. s. ř.); rozhodnutím o delegaci nesmí být navozen stav, který by se v poměrech některého z nich projevil zásadně nepříznivě.
Žalobce podal žalobu dne 7. 12. 2010 u Okresního soudu v Chomutově, který usnesením ze dne 19. 7. 2011, č. j. 50 Nc 2057/2010-28, vyslovil svou místní nepříslušnost, a postoupil věc Městskému soudu v Brně, v jehož obvodu se konalo rozhodčí řízení (§ 43 zák. č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů). Usnesením Krajského soudu Ústí nad Labem ze dne 16. srpna 2011, č. j. 10 Co 470/2011-39, bylo usnesení soudu prvního stupně potvrzeno.
Protože k přikázání věci z důvodu vhodnosti by mělo docházet jen výjimečně, žalovaný s přikázáním věci nesouhlasil a sídlo jeho právního zástupce se nachází v obvodu Městského soudu v Brně, nemůže být samotná skutečnost, že žalobce má bydliště a zaměstnání v obvodu Okresního soud v Chomutově, důvodem pro přikázání věci tomuto soudu.
Nejvyšší soud proto návrhu na přikázání věci Okresnímu soudu v Chomutově z důvodu vhodnosti nevyhověl.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 13. prosince 2012
JUDr. Pavlína B r z o b o h a t á
předsedkyně senátu