26 Nd 359/2012
Datum rozhodnutí: 04.12.2012
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 o. s. ř., § 45 odst. 2 předpisu č. 120/2001Sb.
26 Nd 359/2012
U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Feráka a soudkyň Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a JUDr. Pavlíny Brzobohaté ve věci oprávněné České kanceláře pojistitelů, se sídlem v Praze 4, Na Pankráci 1724/129, IČ: 70099618, jednající Českou pojišťovnou, a. s., se sídlem v Praze 1, Spálená 75/16, zastoupené JUDr. Emilem Jančou, advokátem se sídlem v Praze 6, Sartoriova 60/12, proti povinnému V. A. , bytem v P. 4, P. 830/25, zastoupenému JUDr. Františkem Penkem, advokátem se sídlem v Jistebnici 29, pro 429.342,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 68 Nc 1995/2009, o určení příslušnosti soudu podle § 11 odst. 3 o.s.ř., takto:

Věc vedenou u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 68 Nc 1995/2009 projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 4.
O d ů v o d n ě n í :


Obvodní soud pro Prahu 4 usnesením ze dne 25. května 2012, č. j. 68 Nc 1995/2009-131, vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl, že po právní moci usnesení bude věc předložena Nejvyššímu soudu k určení, který soud věc projedná a rozhodne (§ 105 odst. 2 ve spojení s ustanovením § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů dále též jen o.s.ř. ). Uvedl, že povinný při svém prvním úkonu ve věci namítl jeho místní nepříslušnost s odůvodněním, že na adrese bydliště uvedeného v návrhu na výkon rozhodnutí v P. 4, P. S. 1471/5 se několik let nezdržuje, v České republice nemá žádný majetek, bydlí v cizině, přičemž adresu svého faktického bydliště nesdělil. Přitom oprávněná ani soudní exekutor nesdělili místo, kde by povinný měl v České republice majetek. Navíc jeho současná adresa (P. 4, P. 830/25) je adresa sídla obecního úřadu a povinný nadále tvrdí, že se v České republice nezdržuje. Jelikož ve smyslu § 45 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen exekuční řád ), se nepodařilo zjistit skutečné bydliště povinného, ani zda a kde v České republice má majetek, vyslovil Obvodní soud pro Prahu 4 svou místní nepříslušnosti a věc předložil Nejvyššímu soudu k určení, který soud věc projedná a rozhodne.
Podle § 11 odst. 3 o.s.ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.
Podle § 45 odst. 2 exekučního řádu místně příslušným exekučním soudem je soud, v jehož obvodu má bydliště povinný, je-li fyzickou osobou, a nemá-li bydliště, soud, v jehož obvodu se zdržuje. Má-li povinný, který je fyzickou osobou, bydliště na více místech, jsou místně příslušnými všechny soudy, v jejichž obvodu bydlí s úmyslem zdržovat se tam trvale. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, bydliště v České republice, ani se v ní nezdržuje, nebo nemá-li povinný, který je právnickou osobou, sídlo v České republice, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek; má-li majetek v obvodu více soudů, je příslušným soud, kterému byla jako prvnímu doručena žádost exekutora o udělení pověření.
V daném případě nebylo zpochybněno, že věc patří do pravomoci českých soudů. Nelze však zjistit soud povinného ve smyslu § 45 odst. 2 exekučního řádu, neboť není známo jeho skutečné bydliště, ani místo, kde se v České republice zdržuje a ani místo, kde by měl majetek. Jak již bylo uvedeno, povinný měl v době podání návrhu na nařízení exekuce hlášen trvalý pobyt na adrese P. 4, Pí. 830/25, což je adresa ohlašovny. Jiné místo jeho pobytu se rozhodujícímu soudu zjistit nepodařilo.
Nejvyšší soud České republiky proto shledal podmínky pro určení místně příslušného soudu ve smyslu § 11 odst. 3 o.s.ř. a s ohledem na zásadu rychlosti a hospodárnosti řízení rozhodl tak, že jako soud příslušný k projednání a rozhodnutí předmětné věci určil Obvodní soud pro Prahu 4, u něhož bylo řízení zahájeno a jenž vydal rozsudek ze dne 2. dubna 2007, č. j. 27 C 283/2004-66, potvrzený rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 1. listopadu 2007, č. j. 64 Co 286/2007-84, jehož výkonu se v tomto řízení oprávněná domáhá.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 4. prosince 2012
JUDr. Miroslav F e r á k
předseda senátu