26 Nd 344/2016
Datum rozhodnutí: 24.11.2016
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 o. s. ř., § 52 odst. 1 předpisu č. 120/2000Sb.26 Nd 344/2016 U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Pavlíny Brzobohaté a soudců JUDr. Jitky Dýškové a JUDr. Miroslava Feráka v exekuční věci oprávněné E.ON Energie, a. s. , se sídlem v Českých Budějovicích, F. A. Gerstnera 2151/6, IČO 26078201, zastoupené Mgr. Pavlem Vincíkem, advokátem se sídlem v Praze 1, Ovocný trh 1096/8, proti povinné Ing. K. T. , H. a. d. M., pro 1.478 Kč s příslušenstvím, o pověření a nařízení exekuce vedené Okresním soudem v Břeclavi pod sp. zn. 53 EXE 1893/2016, o určení místní příslušnosti soudu takto:
Věc vedenou u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 53 EXE 1893/2016 projedná a rozhodne Okresní soud v Břeclavi.
O d ů v o d n ě n í:
Soudní exekutor JUDr. Ondřej Mareš, LL.M., Exekutorský úřad Litoměřice, se sídlem v Litoměřicích, Masarykova 679/33, požádal Okresní soud v Břeclavi o pověření a nařízení exekuce na majetek povinné pro vymožení pohledávky oprávněné ve výši 1.478 Kč s příslušenstvím.
Okresní soud v Břeclavi usnesením ze dne 21. 6. 2016, č. j. 53 EXE 1893/2016-16, vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl o předložení věci podle § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších přepisů (dále jen o. s. ř. ), Nejvyššímu soudu k určení, který soud věc projedná a rozhodne, neboť na území České republiky nezjistil místo pobytu povinné, která je občankou České republiky.
Podle § 11 odst. 3 o. s. ř., který se použije i pro exekuční řízení (§ 52 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád, ve znění pozdějších předpisů - dále exekuční řád ), jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.
Povinná nemá v České republice místo trvalého pobytu a nebyl doposud ani zjištěn žádný její majetek v České republice (exekuční soud před pověřením exekutora provedením exekuce existenci majetku povinného nezjišťuje - viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněné pod č. 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek). Nelze tak zjistit podmínky pro určení místní příslušnosti exekučního soudu (§ 45 odst. 2 exekučního řádu).
Nejvyšší soud proto podle § 11 odst. 3 o. s. ř., přihlížeje k zásadě hospodárnosti, určil, že věc projedná a rozhodne Okresní soud v Břeclavi, u něhož bylo řízení zahájeno.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. listopadu 2016

JUDr. Pavlína Brzobohatá
předsedkyně senátu