26 Nd 330/2015
Datum rozhodnutí: 08.12.2015
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 o. s. ř.26 Nd 330/2015


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Feráka a soudkyň JUDr. Pavlíny Brzobohaté a JUDr. Jitky Dýškové ve věci oprávněné
T-Mobile Czech Republic a.s. , se sídlem v Praze 4 Chodově, Tomíčkova 2144/1, IČO: 64949681, zastoupené Mgr. Lenkou Heřmánkovou, advokátkou se sídlem v Praze 7
Holešovicích, Jankovcova 1518/2, proti povinné M. S. , o pověření a nařízení exekuce, vedené u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 18 EXE 107/2015, o určení místní příslušnosti soudu podle § 11 odst. 3 o.s.ř., takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 18 EXE 107/2015 projedná a rozhodne Okresní soud v Břeclavi.

Odůvodnění:


Dne 9. ledna 2015 požádal exekutor Okresní soud v Břeclavi o pověření k provedení exekuce na majetek povinné pro vymožení pohledávky ve výši 1.296,- Kč s příslušenstvím.
Okresní soud v Břeclavi usnesením ze dne 27. února 2015, č. j. 18 EXE 107/2015-15, vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl, že věc bude předložena Nejvyššímu soudu k určení místně příslušného soudu (§ 105 odst. 2 ve spojení s ustanovením § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů dále též jen o.s.ř. ).
Podle § 45 odst. 1 zák. č. 120/2001 Sb., exekuční řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen exekuční řád ), je věcně příslušným exekučním soudem v prvním stupni okresní soud. Podle § 45 odst. 2 exekučního řádu je místně příslušným exekučním soudem soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, nebo nemá-li povinný, který je právnickou osobou, sídlo v České republice, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek. S ohledem na ustanovení § 52 odst. 1 exekučního řádu se ustanovení občanského soudního řádu použijí i při určení, který soud je místně příslušným exekučním soudem v řízení podle tohoto předpisu, neboť exekuční řád jiné ustanovení o určení místní příslušnosti v takových případech neobsahuje. Z ustanovení § 252 odst. 2 věty první o.s.ř. vyplývá, že nemá-li povinný obecný soud nebo jeho obecný soud není v České republice, je k nařízení a provedení výkonu rozhodnutí příslušný soud, v jehož obvodu má povinný majetek. Na jiném místě odůvodnění tohoto rozhodnutí již bylo uvedeno, že podle § 45 odst. 2 věty druhé exekučního řádu, nemá-li povinný trvalý pobyt v České republice ani místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince, je příslušným soud, v jehož obvodu má majetek.
V projednávané věci z obsahu spisu vyplývá, že povinná není zapsána v Centrální evidenci obyvatel České republiky a její současnou adresu pobytu se nepodařilo zjistit. Skutečnost, zda má exekučně postižitelný majetek na území České republiky, který by mohl být po nařízení exekuce soudním exekutorem zajištěn a zpeněžen, však vyjde najevo až při činnosti soudem pověřeného soudního exekutora v rámci provádění exekuce (srov. též usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu České republiky ze dne 12. září 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněné pod č. 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).
S ohledem na výše uvedené Nejvyšší soud podle § 11 odst. 3 o.s.ř. s přihlédnutím k zásadě hospodárnosti řízení určil místně příslušným soudem v dané věci soud, u něhož bylo řízení zahájeno, tj. Okresní soud v Břeclavi.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 8. prosince 2015

JUDr. Miroslav Ferák
předseda senátu