26 Nd 326/2013
Datum rozhodnutí: 21.01.2014
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř.26 Nd 326/2013
U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a soudců JUDr. Miroslava Feráka a JUDr. Pavlíny Brzobohaté ve věci žalobkyně Debian Collector Ltd., se sídlem Seychelles, Revolution Ave, Victoria, Mahe, reg. č. IBC 104653, zastoupené JUDr. Martinem Soukupem, advokátem se sídlem Praha 2, Římská 16, proti žalovaným 1) J. L., B., 2 ) L. M., B., zastoupené Mgr. Adélou Moškořovou, advokátkou se sídlem Bruntál, Komenského 12/1, a 3) DELTA-EU s. r. o. , se sídlem Praha 10, Chudenická 1057/34, IČO 29038499, o zaplacení 50.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 13 Cm 478/2012, o návrhu žalované na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 13 Cm 478/2012, se nepřikazuje Krajskému soudu v Ostravě. O d ů v o d n ě n í :
Městský soud v Praze rozhodl směnečným platebním rozkazem ze dne 30. 1. 2013, č. j. 13 Cm 478/2012-17, tak, že žalovaným uložil povinnost zaplatit žalobkyni společně a nerozdílně směnečný peníz ve výši 50.000,- Kč spolu s 6 % úrokem od 23. 10. 2012 do zaplacení a odměnu ve výši 166,66 Kč a náhradu nákladů řízení v částce 20.575,30,- Kč k rukám jejího zástupce. Ve vztahu k žalovaným 1) a 3) nabyl směnečný platební rozkaz právní moci, žalovaná 2) si podala proti směnečnému platebnímu rozkazu námitky. Vznesla rovněž námitku místní nepříslušnosti Městského soudu v Praze, která však byla zamítnuta rozhodnutím Městského soudu v Praze ze dne 4. 6. 2013, č. j. 13 Cm 478/2012-26 ve spojení s rozhodnutím Vrchního soudu v Praze ze dne 29. 7. 2013, č. j. 6 Cmo 242/2013-46.
Poté žalovaná navrhla, aby věc byla z důvodu vhodnosti přikázána Krajskému soudu v Ostravě. Poukázala na to, že je v pokročilém věku, že má bydliště na severní Moravě a že žalobce jí volbou příslušnosti Městského soudu v Praze ztížil realizaci procesních práv.
Žalobkyně s návrhem na přikázání věci z důvodu vhodnosti Krajskému soudu v Ostravě nesouhlasila a uvedla, že s ohledem na sídlo svého právního zástupce upřednostnila možnost uplatnit svá práva u soudu geograficky nejbližšího.
Podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. může být věc jinému soudu téhož stupně přikázána také z důvodu vhodnosti.
Důvody vhodnosti podle tohoto ustanovení mohou být různé v závislosti na předmětu řízení, postavení účastníků i jiných okolnostech. Jde zejména o skutečnosti, z nichž lze dovodit, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána rychleji, hospodárněji nebo po skutkové stránce se zřetelem na navržené důkazy spolehlivěji a důkladněji. K přikázání věci jinému než příslušnému soudu by však mělo docházet pouze výjimečně, a to ze závažných důvodů, neboť je uplatňováno jako výjimka z ústavně zaručené zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a že příslušnost soudu a soudce stanoví zákon (čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod). Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání soudu jinému tedy musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše citovaného ústavního principu.
O takový případ se v projednávané věci nejedná, neboť tím, že by byla věc přikázána Krajskému soudu v Ostravě, v jehož obvodu má žalovaná 2) bydliště, nemůže být dosaženo hospodárnější, rychlejší ani po skutkové stránce spolehlivější a důkladnější projednání věci. Skutečnosti, že žalovaná 2) je vyššího věku a její bydliště je vzdáleno od sídla Městského soudu v Praze samy o sobě přikázání věci jinému soudu neodůvodňují. Ostatně vzhledem k tomu, že žalovaná 2) je zastoupena advokátkou, nelze dovodit, že by byla nějak ztížena její možnost realizovat svá procesní práva. Neumožní-li žalované 2) jí uváděné okolnosti osobní účast při jednáních u místně příslušného soudu, nic nebrání tomu, aby byla v projednávané věci případně vyslechnuta prostřednictvím dožádaného soudu (§ 122 odst. 2 o. s. ř.).
Nejvyšší soud České republiky proto návrhu na přikázání věci Krajskému soudu v Ostravě podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. nevyhověl.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 21. ledna 2014

Doc. JUDr. Věra Korecká, CSc.
předsedkyně senátu