26 Nd 248/2007
Datum rozhodnutí: 17.10.2007
Dotčené předpisy:
26 Nd 248/2007

U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy
JUDr. Miroslava Feráka a soudkyň Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a JUDr. Marie Vokřinkové ve věci navrhovatele Z. H. , J., zastoupeného Mgr. Janem Mlynarčíkem, advokátem se sídlem v Mladé Boleslavi, Laurinova 1049, za účasti 1) Badische Allgemeine Versicherung AG , se sídlem Karlsruhe, Durlacher Allee 56, Spolková republika Německo, a 2) H. S., L.,Spolková republika Německo, o návrhu navrhovatele na určení místní příslušnosti, takto:

Řízení o návrhu Z. H. na určení místní příslušnosti se zastavuje . O d ů v o d n ě n í :
Navrhovatel se dřívějším návrhem ze dne 31. ledna 2007, doplněným podáním doručeným Nejvyššímu soudu České republiky dne 11. dubna 2007, domáhal, aby Nejvyšší soud České republiky určil, který soud věc projedná a rozhodne v případě řízení o vydání úschovy podle ust. § 185f o.s.ř. a alternativně i v případě řízení o určení vlastnického práva k vozidlu tovární značky BMW X5, stříbrné barvy, VIN WBAFA71080LN27939, registrační značky 2L3 1803, ( dále jen předmětné vozidlo , resp. vozidlo ) s tím, že v obou případech a ze stejných podkladů vyplývá, že ke stejnému vozidlu uplatňují práva další subjekty, jenž by měly být v těchto řízeních na straně žalované, a jedná se o tyto subjekty: 1) Badische Allgemeine Versicherung AG, se sídlem Karlsruhe, Durlacher Allee 56, PSČ 76131, Spolková republika Německo, a 2) H. S., L., Spolková republika Německo .

Návrh odůvodnil konstatováním, že usnesením Policie České republiky, Správy Východočeského kraje, služby kriminální policie a vyšetřování, se sídlem v Trutnově ze dne 11. srpna 2005, č. j. ČTS: PVC 497/OOK 2005, vydaném v trestní věci obviněného D. V., M. n. N., stíhaného pro trestný čin krádeže dle ust. § 247 odst. 1 písm. b/, odst. 3 trestního zákona v souvislosti s krádežemi motorových vozidel, bylo rozhodnuto o uložení do úschovy označeného osobního vozidla jako věci důležité pro trestní řízení s podezřením, že pochází z trestné činnosti, a že toto vozidlo, které navrhovatel koupil od společnosti Partner aas s. r. o., se sídlem v Kosmonosích, Průmyslová 1064, PSČ 293 06, okres Mladá Boleslav, je uloženo v prostorách skladů Policie ČR v obci Bohuslavice, okres Náchod.

Nejvyšší soud České republiky usnesením ze dne 15. května 2007, sp. zn. 30 Nd 42/2007, návrhu Z. H. nevyhověl. Dospěl k závěru, že ve věci nejsou splněny zákonné předpoklady pro rozhodnutí podle § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř. ), neboť podmínky místní příslušnosti nechybějí a lze je zjistit. Konstatoval, že podle § 88 písm. l/ o.s.ř. je k řízení o úschovách příslušný soud, v jehož obvodu je místo plnění; jsou-li místa plnění v obvodu několika soudů, je k řízení o úschovách příslušný soud, který nejdříve zahájí řízení (jde o tzv. příslušnost výlučnou). Vzhledem k tomu, že předmětné vozidlo je uloženo v prostorách skladů Policie ČR v obci B., okres Náchod, je místem plnění obec B. a k řízení o úschově podle § 185f o.s.ř., v němž navrhovatel hodlá vystupovat jako přihlašovatel, je příslušný Okresní soud v Náchodě. Dále uvedl, že podle § 86 odst. 2 o.s.ř. je možno proti tomu, kdo nemá jiný příslušný soud v České republice, uplatnit majetková práva u soudu, v jehož obvodu má žalovaný majetek. Za majetek žalovaných ve smyslu shora uvedeném pak lze považovat i věc (automobil), která je v úschově u Policie České republiky, a to na základě usnesení Policie České republiky, Správy Východočeského kraje, služby kriminální policie a vyšetřování, se sídlem v Trutnově ze dne 11. 8. 2005, č. j. ČTS: PVC 497/OOK 2005, a která bude předmětem žaloby navrhovatele o určení vlastnického práva (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. 3. 2004, sp. zn. 29 Od 84/2003).

Podáním ze dne 3. srpna 2007 doručeným Nejvyššímu soudu České republiky dne 6. srpna 2007 Z. H. znovu navrhl, aby Nejvyšší soud České republiky určil místní příslušnost soudu v České republice, který by projednal a rozhodl o žalobě
o vyslovení souhlasu účastníků řízení s vydáním úschovy navrhovateli podle § 185e o.s.ř., resp. s vydáním předmětného vozidla. Návrh zdůvodnil tím, že v daném případě se nejedná o řízení o úschově, ale o řízení o vyslovení souhlasu účastníků řízení s vydáním úschovy navrhovateli (podle § 185e o.s.ř.), přičemž místně příslušným by měl být soud určený podle ustanovení § 84, 86 nebo 87 o.s.ř. Poté uvedl, že dne
10. ledna 2006 dobrovolně vydal Policii České republiky předmětné vozidlo včetně v podání specifikovaného příslušenství pro účely trestního řízení, které bylo vedeno proti jiné osobě, že toto vozidlo koupil od společnosti Partner aas s.r.o., se sídlem v Kosmonosích, Průmyslová 1064, PSČ 293 06, okres Mladá Boleslav, že usnesením Policie České republiky, Správy Východočeského kraje, služby kriminální policie
a vyšetřování (dále jen policejní orgán ), ze dne 28. července 2006, sp. zn. ČTS : PVC 497/OOK 2005, bylo rozhodnuto o vrácení tohoto vozidla navrhovateli, že v zákonné lhůtě podaly společnosti Badische Allgemeine Versicherung AG, se sídlem Karlsruhe, Durlacher Allee 56, PSČ 76131, Spolková republika Německo, a H. S., L., , Spolková republika Německo, proti tomuto rozhodnutí stížnost, následně bylo toto rozhodnutí zrušeno usnesením Okresního státního zastupitelství v Jičíně ze dne 9. srpna 2006, č. j. ZT 411/2005-146, a že policejnímu orgánu bylo uloženo, aby znovu ve věci jednal a rozhodl, a že usnesením policejního orgánu ze dne 11. srpna 2006, sp. zn. ČTS : PVC 497/OOK 2005, bylo předmětné vozidlo uloženo do úschovy společně s dalším příslušenstvím, přičemž osoby, které si na věc činí nárok byly vyzvány, aby svůj nárok uplatnily v řízení ve věcech občanskoprávních. Dále uvedl, že předmětné vozidlo bylo od počátku trestního řízení uskladněno v prostorách skladů Policie České republiky v Bohuslavicích, okres Náchod, a že nezjistil, že by výše uvedené společnosti měly na území České republiky svá sídla, pobočky nebo odštěpné závody.
Z řečeného vyplývá, že navrhovatel se podáním ze dne 3. srpna 2007 domáhá, aby Nejvyšší soud České republiky určil, který soud věc projedná a rozhodne ze shodných důvodů (je přitom nerozhodné, že v původním podání odkázal na ustanovení § 185f o.s.ř. a v následném podání odkazuje na ustanovení § 185e o.s.ř.) jako v návrhu ze dne 31. ledna 2007 (doplněném podáním doručeným Nejvyššímu soudu České republiky dne 11. dubna 2007), kterému nebylo pravomocným usnesením Nejvyššího soudu ČR vyhověno. Je-li výrok tohoto usnesení závazný jak pro účastníky řízení, tak také pro soud (§ 159a odst. 1 a 4 o.s.ř.), je nepochybné, že novému rozhodnutí o obsahově shodném návrhu na určení místní příslušnosti brání překážka věci pravomocně rozhodnuté (§ 159a odst. 5 o.s.ř.).

Nedostatek této podmínky řízení nelze odstranit, a proto Nejvyšší soud České republiky řízení o návrhu Z. H., aby Nejvyšší soud České republiky určil, který soud věc projedná a rozhodne, zastavil (§ 104 odst. 1 věta první o.s.ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 17. října 2007

JUDr. Miroslav Ferák
předseda senátu