26 Nd 246/2015
Datum rozhodnutí: 23.09.2015
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 o. s. ř.26 Nd 246/2015 U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Pavlíny Brzobohaté a soudců JUDr. Miroslava Feráka a JUDr. Jitky Dýškové v exekuční věci oprávněné T-Mobile Czech Republic a. s., se sídlem v Praze 4, Tomíčkova 2144/1, IČO 64949681, zastoupené Mgr. Martinem Greplem, advokátem se sídlem v Olomouci, Sokolská 586/7, proti povinnému M. R. , naposledy K., toho času neznámého pobytu, pro 3.003 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. 31 EXE 1636/2014, o určení místní příslušnosti soudu, takto:
Věc vedenou u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. 31 EXE 1636/2014 projedná a rozhodne Okresní soud v Kroměříži.
O d ů v o d n ě n í:
Soudní exekutor Mgr. Marcel Kubis, Exekutorský úřad Šumperk, se sídlem v Zábřehu, Masarykovo náměstí 44/4, požádal Okresní soud v Kroměříži o pověření a nařízení exekuce na majetek povinného pro vymožení pohledávky oprávněné ve výši 3.003 Kč s příslušenstvím.
Okresní soud v Kroměříži usnesením ze dne 15. 6. 2015, č. j. 31 EXE 1636/2014-21, vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl o předložení věci Nejvyššímu soudu k určení, který soud věc projedná a rozhodne, neboť povinný není občanem České republiky a nebylo ani zjištěno místo jeho pobytu na území České republiky.
Podle ustanovení § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších přepisů (dále jako o. s. ř. ), které se použije i pro exekuční řízení (§ 52 odst. 1 zákona č. 120/2000 Sb., exekuční řád, ve znění pozdějších předpisů - dále exekuční řád ), jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.
Povinný nemá v České republice místo trvalého pobytu a nebyl zde doposud ani zjištěn žádný jeho majetek (exekuční soud před nařízením exekuce a pověřením exekutora jejím provedením existenci majetku povinného nezjišťuje viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněné pod č. 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek), nelze tak zjistit podmínky pro určení místní příslušnosti exekučního soudu (§ 45 odst. 2 exekučního řádu).
Nejvyšší soud proto podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř., přihlížeje k zásadě hospodárnosti, určil, že věc projedná a rozhodne Okresní soud v Kroměříži, u něhož bylo řízení zahájeno.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 23. září 2015

JUDr. Pavlína Brzobohatá
předsedkyně senátu