26 Nd 245/2007
Datum rozhodnutí: 29.08.2007
Dotčené předpisy:

26 Nd 245/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy


JUDr. Miroslava Feráka a soudkyň Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a JUDr. Marie Vokřinkové ve věci dědictví po E. I., vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 27 D 1680/2006, za účasti dědice J. I., o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2 o.s.ř., takto:


Věc vedená u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 27 D 1680/2006


se přikazuje Okresnímu soudu v Třebíči.


O d ů v o d n ě n í :


V probíhajícím dědickém řízení navrhl pozůstalý syn J. I. jako jediný zákonný dědic zůstavitele, aby věc byla přikázána z důvodu vhodnosti Okresnímu soudu v Třebíči, v jehož obvodu má bydliště.


Podle § 12 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř. ), může být věc jinému soudu téhož stupně přikázána také z důvodu vhodnosti. Důvody vhodnosti mohou být různé v závislosti na předmětu řízení, postavení účastníků a jiných okolnostech. Zpravidla se vhodnou delegací předchází nutnosti dožádání, což znamená, že typickými důvody vhodnosti budou ty, jež delegujícímu soudu umožní přijmout závěr, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána hospodárněji a rychleji.


V daném případě, kdy jediný dědic po zůstaviteli bydlí v obvodu Okresního soudu v Třebíči a delegaci věci k tomuto soudu současně sám navrhuje, je zřejmé, že bude hospodárnější věc projednat před tímto soudem.


Nejvyšší soud České republiky jako soud nejblíže společně nadřízený příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána (§ 12 odst. 3 věta prvá o.s.ř.),


s ohledem na výše uvedené rozhodl tak, že se věc přikazuje z důvodu vhodnosti k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Třebíči.


Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 29. srpna 2007


JUDr. Miroslav Ferák


předseda senátu