26 Nd 224/2015
Datum rozhodnutí: 19.08.2015
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř.26 Nd 224/2015


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Pavlíny Brzobohaté a soudců JUDr. Miroslava Feráka a Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., v právní věci žalobce Ing. R. P. , zastoupeného Mgr. Liborem Knotem, advokátem se sídlem ve Zlíně, Štefánikova 458, proti žalované OKENNÍ SYSTÉMY ZLÍN , s. r. o. , se sídlem v Praze 3, Roháčova 188/37, IČO 26951495, o zaplacení částky 112.750 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 3 pod sp. zn. 18 C 287/2014, o přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Obvodního soudu pro Prahu 3 pod sp. zn. 18 C 287/2014 se nepřikazuje Okresnímu soudu ve Zlíně.

O d ů v o d n ě n í:

Obvodní soud pro Prahu 3 předložil Nejvyššímu soudu věc k rozhodnutí o přikázání věci Okresnímu soudu ve Zlíně z důvodu vhodnosti, neboť žalobce má sídlo podnikání ve Zlínském kraji, jeho právní zástupce vykonává advokátní praxi ve Zlíně a žalovaná je podle svého názvu a místa bydliště jediné jednatelky a společnice rovněž úzce spjata se Zlínským krajem. Žalobce s přikázáním věci souhlasil, žalovaná se nevyjádřila.

Podle ustanovení § 12 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o. s. ř. ) věc může být jinému soudu téhož stupně přikázána také z důvodu vhodnosti.

Důvod vhodnosti pro přikázání věci jinému soudu téhož stupně ve smyslu ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. představují takové okolnosti, které umožní hospodárnější, rychlejší a zejména po skutkové stránce spolehlivější a důkladnější projednání věci jiným než místně příslušným soudem. Přitom je třeba mít na zřeteli, že obecná místní příslušnost soudu, který má věc projednat, je zásadou základní a případná delegace příslušnosti jinému soudu je toliko výjimkou z této zásady, kterou je třeba jako výjimku vykládat restriktivně (k tomu srov. např. nález Ústavního soudu ze dne 15. listopadu 2001, sp. zn. I. ÚS 144/2000).

Nejvyšší soud po zvážení rozhodných skutečností dospěl závěru, že důvod vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. není dán.

K prolomení zásady vyjádřené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, podle níž nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a příslušnost soudu i soudce stanoví zákon, nepostačuje (zejména za situace, kdy se žalovaná k možnosti delegace nevyjádřila) jen to, že sídlo právního zástupce žalobce je ve Zlíně, že žalobce, jehož sídlo je v obvodu Okresního soudu v Uherském Hradišti, s přikázáním věci souhlasí a jediná jednatelka a společnice žalované má místo bydliště ve Zlínském kraji. Žádné další důvody pro přikázání věci tvrzeny nebyly, ani nevyplývají z obsahu spisu (žalobce se domáhá zaplacení ceny díla, žalovaná navrhuje provedení znaleckého posudku k prokázání jeho vad, přičemž dílo bylo provedeno v Holešově, tj. v obvodu Okresního soudu v Kroměříži).

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 19. srpna 2015
JUDr. Pavlína Brzobohatá předsedkyně senátu