26 Nd 214/2003
Datum rozhodnutí: 22.01.2004
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
26 Nd 214/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc. a soudců JUDr. Roberta Waltra a JUDr. Miroslava Feráka ve věci dědictví po A. K., vedené u Okresního soudu v Třebíči pod sp. zn. 16 D 1367/2003, o návrhu dědiců ze zákona pozůstalých synů M. S., a I. S., na přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Okresního soudu v Třebíči pod sp. zn. 16 D 1367/2003 se přikazuje Obvodnímu soudu pro Prahu 9.

O d ů v o d n ě n í :

V probíhajícím dědickém řízení navrhli pozůstalí synové zůstavitelky jako jediní zákonní dědicové, aby věc byla přikázána z důvodu vhodnosti Obvodnímu soudu pro Prahu 9, v jehož obvodu má jeden z nich bydliště, když i druhý z nich bydlí v P.

Podle § 12 odst 2 občanského soudního řádu (dále o.s.ř. ) může být věc přikázána jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti. Důvody vhodnosti mohou být různé v závislosti na předmětu řízení, postavení účastníků a jiných okolnostech. Zpravidla se vhodnou delegací předchází nutnosti dožádání, což znamená, že typickými důvody vhodnosti budou ty, jež delegujícímu soudu umožní přijmout závěr, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána hospodárněji a rychleji. Právě tak je tomu v daném případě, neboť jsou-li oba synové jedinými dědici zůstavitelky, bude věc rozhodně projednána ekonomičtěji soudem, v jehož obvodu je bydliště jednoho z nich a bydliště druhého je na území téhož města. Zároveň nevyšlo v řízení dosud najevo, že by zde byly další osoby přicházející v úvahu jako dědicové, s jejichž zájmy by přikázání věci bylo v rozporu. Proto Nejvyšší soud ČR jako soud nejblíže společně nadřízený příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána (§ 12 odst. 3 věta prvá o.s.ř.), rozhodl, že se tato věc přikazuje z důvodu vhodnosti Obvodnímu soudu pro Prahu 9.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 22. ledna 2004

Doc. JUDr. Věra Korecká, CSc., v. r.

předsedkyně senátu