26 Nd 213/2006
Datum rozhodnutí: 28.12.2006
Dotčené předpisy:

26 Nd 213/2006-9


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jana Huška a soudců JUDr. Roberta Waltra a JUDr. Miroslava Feráka ve věci žalobkyně
R. H.
, proti žalovaným 1)
R. H.
, a 2) nezletilému
J. H.
, o popření otcovství, vedené u Nejvyššího soudu České republiky pod sp.zn. 26 Nd 213/2006, o určení věcné příslušnosti dle § 104a odst. 4 o.s.ř. takto:

K projednání a rozhodnutí věci v prvním stupni jsou příslušné okresní soudy.
Po právní moci tohoto usnesení bude věc postoupena k dalšímu řízení Okresnímu soudu v Karviné.
O d ů v o d n ě n í :
Žalobkyně Nejvyššímu soudu České republiky adresovala podání ze dne 20. 11. 2006, nazvané
Návrh na zahájení řízení o popření otcovství k nezl. J. H.
.


Protože k projednání a rozhodnutí věci v prvním stupni jsou zásadně příslušné okresní soudy (§ 9 odst. 1 o.s.ř.), bylo rozhodnuto podle ust. § 104a odst. 4 o.s.ř. a § 169 odst. 2 o.s.ř. a věc bude po právní moci tohoto usnesení postoupena Okresnímu soudu v Karviné k dalšímu řízení.


Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 28. prosince 2006


JUDr. Ing. Jan H u š e k

předseda senátu