26 Nd 209/2006
Datum rozhodnutí: 27.12.2006
Dotčené předpisy:
26 Nd 209/2006-45

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jana Huška a soudců JUDr. Miroslava Feráka a JUDr. Roberta Waltra ve věci projednání dědictví po J. S., vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 99 D 3479/2005, o návrhu dědiců ze zákona V. S., H. P., M. S., Ing. M., a V. S., o návrhu na přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 99 D 3479/2005 se přikazuje Okresnímu soudu v Pardubicích.

O d ů v o d n ě n í :

V probíhajícím dědickém řízení navrhli zůst. bratr V. S., zůst. sestra H. P., zůst. bratr M. S., zůst. synovec Ing. M. S. a zůst. synovec V. S., jako zákonní dědicové zůstavitele, aby věc byla přikázána z důvodu vhodnosti Okresnímu soudu v Pardubicích, neboť všichni mají bydliště v Pardubicích a okolí a zůst. bratr V. S. má problémový zdravotní stav.

Podle § 12 odst. 2 zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř. ) může být věc přikázána jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti. Důvody vhodnosti mohou být různé v závislosti na předmětu řízení, postavení účastníků a jiných okolnostech. Zpravidla se vhodnou delegací předchází nutnosti dožádání, což znamená, že typickými důvody vhodnosti budou ty, jež delegujícímu soudu umožní přijmout závěr, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána hospodárněji a rychleji.

V daném případě všichni v úvahu přicházející zákonní dědicové zůstavitele, vyjma zůst. synovce Ing. M. S., jenž se k návrhu na přikázání věci rovněž připojil, bydlí v Pardubicích a všichni též delegaci věci navrhli, je soud toho názoru, že bude hospodárnější a rychlejší věc projednat před Okresním soudem v Pardubicích.

Nejvyšší soud České republiky jako soud nejblíže společně nadřízený (§ 12 odst. 3 věta prvá o.s.ř.) proto rozhodl tak, že věc přikázal z důvodu vhodnosti Okresnímu soudu v Pardubicích.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 27. prosince 2006

JUDr. Ing. Jan H u š e k , v.r.

předseda senátu