26 Nd 201/2006
Datum rozhodnutí: 27.12.2006
Dotčené předpisy:
26 Nd 201/2006-37

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jana Huška a soudců JUDr. Miroslava Feráka a JUDr. Roberta Waltra ve věci projednání dědictví po V. K., vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 85 D 276/2006, o návrhu dědiců ze zákona pozůstalé dcery J. V., a pozůstalého syna P. K., o návrhu na přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 85 D 276/2006 se přikazuje Obvodnímu soudu pro Prahu 2.

O d ů v o d n ě n í :

V probíhajícím dědickém řízení navrhli pozůstalá dcera J. V. a pozůstalý syn P. K., jako zákonní dědicové zůstavitelky, aby věc byla přikázána z důvodu vhodnosti Obvodnímu soudu pro Prahu 2, neboť v Praze mají bydliště a bylo by pro ně obtížné dostavit se k soudnímu jednání do Brna.

Podle § 12 odst. 2 zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř. ), může být věc přikázána jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti. Důvody vhodnosti mohou být různé v závislosti na předmětu řízení, postavení účastníků a jiných okolnostech. Zpravidla se vhodnou delegací předchází nutnosti dožádání, což znamená, že typickými důvody vhodnosti budou ty, jež delegujícímu soudu umožní přijmout závěr, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána hospodárněji a rychleji.

V daném případě, kdy všichni v úvahu přicházející zákonní dědicové zůstavitelky bydlí v P. a všichni též delegaci věci navrhli, je Nejvyšší soud toho názoru, že bude hospodárnější a rychlejší věc projednat před Obvodním soudem pro Prahu 2.

Nejvyšší soud České republiky jako soud nejblíže společně nadřízený (§ 12 odst. 3 věta prvá o.s.ř.) proto rozhodl tak, že věc přikázal z důvodu vhodnosti Obvodnímu soudu pro Prahu 2.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 27. prosince 2006

JUDr. Ing. Jan H u š e k , v.r.

předseda senátu