26 Nd 184/2005
Datum rozhodnutí: 19.10.2005
Dotčené předpisy:
26 Nd 184/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jana Huška a soudců Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a JUDr. Miroslava Feráka ve věci dodatečného projednání dědictví po L. P., vedené u Okresního soudu v Chebu pod sp. zn. 17 D 164/2004, za účasti dědiců 1) A. P., 2) M. K., 3) A. P. a 4) A. P., o návrhu dědiců ze zákona pozůstalého syna A. P., pozůstalé dcery M. K. a pozůstalého syna A. P., bytem Spolková republika Německo, Eichenstrasse 32, Amenndorf 90614, na přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Okresního soudu v Chebu pod sp. zn. 17 D 164/2004, se podle § 12 odst. 2 o.s.ř. přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu ve Žďáře nad Sázavou.

V souladu s ustanovením § 169 odst. 2 o.s.ř. neobsahuje usnesení odůvodnění, když další zákonná dědička A. P. s návrhem na přikázání věci vyslovila svůj souhlas.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 19. října 2005

JUDr. Ing. Jan H u š e k , v.r.

předseda senátu