26 Nd 183/2005
Datum rozhodnutí: 05.10.2005
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
26 Nd 183/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jana Huška a soudců JUDr. Roberta Waltra a JUDr. Miroslava Feráka ve věci žalobkyně Mgr. M. S., zastoupené advokátem, proti žalovanému Ing. T. S., o rozvod manželství, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 34 C 6/2005, o návrhu žalobkyně na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 34 C 6/2005 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Břeclavi.

O d ů v o d n ě n í :

U Obvodního soudu pro Prahu 5 je pod sp. zn. 34 C 6/2005 vedeno řízení o žalobě Mgr. M. S. proti žalovanému Ing. T. S. o rozvod manželství.

Dne 26.9.2005 byl zdejšímu soudu předložen Obvodním soudem pro Prahu 5, spolu se spisem 34 C 6/2005, návrh žalobkyně na přikázání věci Okresnímu soudu v Břeclavi. Tento svůj návrh odůvodnila tím, že trvale bydlí v Hustopečích, nachází se v nepříznivé finanční i časové situaci, neboť se stará o dvě nezletilé děti, současně pracuje a její finanční prostředky sotva stačí k pokrytí základních životních potřeb.

Žalovaný s návrhem žalobkyně nesouhlasil s odůvodněním, že v obvodu příslušného soudu má trvalé bydliště.

Podle § 12 odst. 2 o.s.ř. může být věc jinému soudu téhož stupně přikázána také z důvodu vhodnosti. Důvody vhodnosti mohou být různé v závislosti na předmětu řízení, postavení účastníků, procesní situaci, event. na okolnostech jiných; rozhodnými jsou především ty, z nichž lze dovodit, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána rychleji a hospodárněji.

K přikázání věci jinému než příslušnému soudu však lze přistoupit jen výjimečně, z důvodů závažných, neboť představuje výjimku z ústavně zaručené zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a že příslušnost soudu a soudce stanoví zákon (čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, publikované pod č. 2/1993 Sb., ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.). Proto je zakotveno právo účastníků vyjádřit se k důvodu delegace i k tomu, kterému soudu má být věc delegována, aby vhodnost takového postupu mohla být zvážena i z jejich pohledu; rozhodnutím o delegaci totiž nesmí být navozen stav, který by se v poměrech některého z nich projevil zásadně nepříznivě.

Důvody, kterými žalobkyně odůvodnila návrh na přikázání věci k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Břeclavi, spolu se skutečností, že u uvedeného soudu bylo vedeno řízení o úpravě poměru rodičů k nezletilým dětem pro dobu po rozvodu manželství a úpravě styku otce s nezletilými dětmi a tím, že důvody nesouhlasu žalovaného s delegací nejsou natolik významné, vedou Nejvyšší soud České republiky k závěru, že je namístě přikázat uvedenou věc k projednání a rozhodnutí navrhovanému okresnímu soudu.

Nejvyšší soud proto rozhodl tak, že předmětnou věc přikázal z důvodu vhodnosti podle ust. § 12 odst. 2 o.s.ř. k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Břeclavi.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 5. října 2005

JUDr. Ing. Jan H u š e k , v. r.

předseda senátu