26 Nd 182/2005
Datum rozhodnutí: 05.10.2005
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 předpisu č. 99/1963Sb.
26 Nd 182/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jana Huška a soudců Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc. a JUDr. Miroslava Feráka v exekuční věci oprávněné Okresní správy sociálního zabezpečení O. proti povinnému C. T. s.r.o. v likvidaci , o návrhu na předvolání povinného k prohlášení o majetku, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 48 Nc 33/2005, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 48 Nc 33/2005, projedná a rozhodne Okresní soud v Ostravě.

O d ů v o d n ě n í :

Oprávněná se u Okresního soudu v Ostravě domáhá, aby byl povinný předvolán k soudu a vyzván k prohlášení o majetku ve smyslu ust. § 260a a násl. o.s.ř., aby oprávněná mohla podat příslušný návrh na výkon rozhodnutí vůči povinnému.

Dne 26.9.2005 předložil Okresní soud v Ostravě věc spolu se spisem sp. zn. 48 Nc 33/2005 zdejšímu soudu k rozhodnutí o určení místní příslušnosti. Důvodem tohoto postupu byla ta skutečnost, že k projednání věci je daná pravomoc českých soudů, avšak není známé sídlo povinného a nelze tedy zjistit okolnosti rozhodné pro určení místní příslušnosti soudu.

Podle § 11 odst. 3 o.s.ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

V daném případě věc patří do pravomoci soudů České republiky, neboť povinný je českou právnickou osobou a je zřejmé, že není možné zjistit obecný soud povinného v době zahájení řízení. K prohlášení o majetku je totiž vždy místně příslušným obecný soud povinného. Okolnosti, jaké plnění má být exekucí vymáháno nebo jakým způsobem by měla být exekuce nařízena nebo provedena (ust. § 252 o.s.ř.), nejsou v tomto případě rozhodné. Protože jsou splněny předpoklady ust. § 11 odst. 3 o.s.ř. pro určení místní příslušnosti, rozhodl Nejvyšší soud s přihlédnutím k zásadě hospodárnosti řízení tak, že místně příslušným určil soud, u něhož bylo řízení zahájeno a v jehož obvodu bylo zapsáno poslední sídlo povinného.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 5. října 2005

JUDr. Ing. Jan Hušek, v. r.

předseda senátu