26 Nd 180/2005
Datum rozhodnutí: 05.10.2005
Dotčené předpisy: § 14 odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb.
26 Nd 180/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jana Huška a soudců Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a JUDr. Miroslava Feráka ve věci žalobce B. V., proti žalovanému České republice Ministerstvu spravedlnosti ČR, se sídlem Praha 2, Vyšehradská 16, o návrhu na obnovu řízení, vedené u Okresního soudu v Nymburku pod sp. zn. 5 C 384/2005, o námitce podjatosti, takto:

Soudci Vrchního soudu v Praze JUDr. E. H., JUDr. H. Z. a JUDr. Z. K. nejsou vyloučeni z projednávání a rozhodování věci vedené u Vrchního soudu v Praze pod sp. zn. Nco 202/2005.

O d ů v o d n ě n í :

Žalobce v odvolání proti blíže nespecifikovanému usnesení Okresního soudu v Nymburku ze dne 9.3.2004, jímž mu nebylo přiznáno osvobození od soudních poplatků a nebylo mu přiznáno bezplatné ustanovení právního zástupce, vznesl námitku podjatosti soudců Krajského soudu v Praze a rovněž všech soudců Vrchního soudu v Praze. Námitku podjatosti soudců Vrchního soudu v Praze odůvodnil tím, že je dána osobou soudkyně Ř., která je bývalou soudkyní Okresního soudu v Nymburku.

Podle rozvrhu práce Vrchního soudu v Praze jak vyplývá z obsahu spisu má věc vedenou u tohoto soudu pod sp. zn. Nco 202 a 203/2005 projednat a rozhodnout o ní senát 5 Cmo, v němž jsou zařazeni soudci JUDr. E. H., JUDr. H. Z. a JUDr. Z. K.

Soudci Vrchního soudu příslušní k projednání a rozhodnutí námitky podjatosti soudců Krajského soudu v Praze se k námitce vyjádřili tak, že jim nejsou známy okolnosti vylučující je z projednání a rozhodnutí této věci. Nemají k účastníkům řízení ani k projednávané věci žádný osobní vztah.

Nejvyšší soud ČR jako soud nadřízený ve smyslu ust. § 16 odst. 1 o.s.ř se po zjištění, že námitka podjatosti byla uplatněna včas (§ 15a odst.2 o.s.ř.), zabýval její důvodností, aniž bylo třeba nařizovat jednání (§ 16 odst. 3 věta druhá o.s.ř.). Poté dospěl k závěru, že tato námitka není opodstatněná.

Podle ust. § 14 odst. 1 o.s.ř. jsou soudci vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo jejich zástupcům je tu důvod pochybovat o jejich nepodjatosti. Podle ust. § 14 odst. 4 o.s.ř. důvodem k vyloučení soudce nejsou okolnosti, které spočívají v postupu soudu v řízení o projednávané věci nebo v jeho rozhodování v jiných věcech.

Poměr k věci může vyplývat především z přímého právního zájmu soudce na projednávané věci. Tak je tomu v případě, kdyby soudce sám byl účastníkem řízení, ať na straně žalobce či na straně žalovaného, nebo v případě, že by mohl být rozhodnutím soudu přímo dotčen ve svých právech (např. kdyby jinak mohl být vedlejším účastníkem). Vyloučen je také soudce, který získal o věci poznatky jiným způsobem, než z dokazování při jednání (např. jako svědek vnímal skutečnosti, které jsou předmětem dokazování). Soudcův poměr k účastníkům nebo k jejich zástupcům pak může být založen především příbuzenským nebo jemu obdobným vztahem (srov. § 116 o.z.), jemuž na roveň může v konkrétním případě stát vztah přátelský či naopak nepřátelský.

Jak vyplývá z vyjádření soudců příslušného senátu 5 Cmo Vrchního soudu v Praze, žádný z nich nemá poměr k věci, účastníky řízení nezná a nemá k nim žádný vztah. Žalobce přitom neuvádí žádné konkrétní skutečnosti (srov. § 15a odst. 3 o.s.ř.), které by svědčily o tom, že by zde byl dán důvod k pochybnostem o nepodjatosti těchto soudců. Jeho obecný poukaz na podjatost soudců Vrchního soudu v Praze vůči jeho osobě a nesouhlas s působením některých soudců na tomto soudě a jejich údajné trestní činnosti v 80. letech, o podjatosti soudců příslušných věc projednat a rozhodnout nic nevypovídá. Nejsou proto dány skutečnosti, jež by mohly vést k pochybnosti o jejich podjatosti ve smyslu ust. § 14 odst. 1 o.s.ř.

Nejvyšší soud ČR proto podle ust. § 16 odst. 1 o.s.ř. rozhodl tak, že soudci Vrchního soudu v Praze JUDr. E. H., JUDr. H. Z. a JUDr. Z. K. nejsou vyloučeni z projednání a rozhodnutí ve věci vedené u tohoto soudu pod sp. zn. Nco 202/2005.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 5. října 2005

JUDr. Ing. Jan Hušek, v. r.

předseda senátu