26 Nd 176/2015
Datum rozhodnutí: 22.07.2015
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 o. s. ř.26 Nd 176/2015


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Pavlíny Brzobohaté a soudců JUDr. Miroslava Feráka a Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., v exekuční věci oprávněné Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky, se sídlem v Praze 3, Orlická 4/2020, IČO 41197518, s adresou pro doručování Regionální pobočka Ostrava, pobočka pro Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský kraj, Hliníky 5, Prostějov, proti povinnému M. D., pro 53.882,- Kč, vedené u Okresního soudu v Šumperku pod sp. zn. 22 EXE 455/2015, o určení místní příslušnosti soudu, takto:
Věc vedenou u Okresního soudu v Šumperku pod sp. zn. 22 EXE 455/2015 projedná a rozhodne Okresní soud v Šumperku.
O d ů v o d n ě n í: Soudní exekutor Mgr. Jan Svoboda, Exekutorský úřad Olomouc se sídlem v Olomouci, Dvořákova 222, požádal Okresní soud v Šumperku o pověření a nařízení exekuce na majetek povinného pro vymožení pohledávky oprávněné ve výši celkem 53.882,- Kč.

Okresní soud v Šumperku usnesením ze dne 19. 3. 2015, č. j. 22 EXE 455/2015-24, vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl o předložení věci Nejvyššímu soudu k určení, který soud věc projedná a rozhodne, neboť na území České republiky nezjistil místo pobytu povinného, který je občanem Slovenské republiky.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších přepisů (dále jako o. s. ř. ), které se použije i pro exekuční řízení (§ 52 odst. 1 zákona č. 120/2000 Sb., exekuční řád, ve znění pozdějších předpisů - dále exekuční řád ), jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Povinný nemá v České republice místo trvalého pobytu a nebyl doposud ani zjištěn žádný jeho majetek v České republice (exekuční soud před nařízením exekuce a pověřením exekutora jejím provedením existenci majetku povinného nezjišťuje viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněné pod č. 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek), nelze tak zjistit podmínky pro určení místní příslušnosti exekučního soudu (§ 45 odst. 2 exekučního řádu). Nejvyšší soud proto podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř., přihlížeje k zásadě hospodárnosti určil, že věc projedná a rozhodne Okresní soud v Šumperku, u něhož bylo řízení zahájeno.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 22. července 2015

JUDr. Pavlína Brzobohatá
předsedkyně senátu