26 Nd 176/2005
Datum rozhodnutí: 04.10.2005
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
26 Nd 176/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jana Huška a soudců Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc. a JUDr. Miroslava Feráka ve věci žalobkyně Mgr. G. T., zastoupené advokátkou, proti žalovanému Ing. P. T., o výživné manželky, vedené u Okresního soudu v Jihlavě pod sp. zn. 9 C 153/2002, o návrhu žalovaného na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc, vedená u Okresního soudu v Jihlavě pod sp. zn. 9 C 153/2002, se nepřikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Českých Budějovicích.

O d ů v o d n ě n í :

U Okresního soudu v Jihlavě je pod sp. zn. 9 C 153/2002 vedeno řízení o žalobě Mgr. G. T. proti žalovanému Ing. P. T. o výživné manželky.

Dne 14.9.2005 byl zdejšímu soudu předložen Okresním soudem v Jihlavě, spolu se spisem 9 C 153/2002, návrh žalovaného na přikázání věci Okresnímu soudu v Českých Budějovicích. Tento svůj návrh odůvodnil tím, že spor s manželkou by neměl být nadále řešen Okresním soudem v Jihlavě, protože u tohoto soudu trvají všechny věci nepředstavitelně dlouhé měsíce a rovněž příslušnému odvolacímu soudu, Krajskému soudu v Brně, trvá vydání rozhodnutí i několik let.

Žalobkyně k návrhu žalovaného uvedla, že s návrhem nesouhlasí. Je ve špatném zdravotním stavu a po opakovaných operacích dutiny břišní se musí vyvarovat fyzické námahy, prochladnutí a zátěže. Cestování k jinému soudu by proto pro ni bylo prakticky nemožné a bylo by rovněž finanční zátěží, neboť z platu učitelky ZŠ zajišťuje prakticky sama potřeby společných dětí účastníků a dále je zatížena zhruba 30-ti spory, které s ní žalovaný vede.

Podle § 12 odst. 2 o.s.ř. může být věc jinému soudu téhož stupně přikázána také z důvodu vhodnosti. Důvody vhodnosti mohou být různé v závislosti na předmětu řízení, postavení účastníků, procesní situaci, event. na okolnostech jiných; rozhodnými jsou především ty, z nichž lze dovodit, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána rychleji a hospodárněji.

K přikázání věci jinému než příslušnému soudu lze přistoupit jen výjimečně, z důvodů závažných, neboť představuje výjimku z ústavně zaručené zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a že příslušnost soudu a soudce stanoví zákon (čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, publikované pod č. 2/1993 Sb., ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.). Proto je zakotveno právo účastníků vyjádřit se k důvodu delegace i k tomu, kterému soudu má být věc delegována, aby vhodnost takového postupu mohla být zvážena i z jejich pohledu; rozhodnutím o delegaci totiž nesmí být navozen stav, který by se v poměrech některého z nich projevil zásadně nepříznivě.

Důvod, kterým žalovaný odůvodnil návrh na přikázání věci (projednání a rozhodnutí věci Okresnímu soudu v Českých Budějovicích) neshledává Nejvyšší soud České republiky dostatečným, neboť pouze nelibost účastníka s jím předpokládanou délkou řízení před Okresním soudem v Jihlavě a následně před Krajským soudem v Brně, není možno bez dalšího považovat za důvod k přikázání věci jinému soudu. Nutno rovněž přihlédnout ke špatnému zdravotnímu stavu žalobkyně a k tomu, že s delegací nesouhlasí.

Nejvyšší soud za situace, kdy neshledal žádný důvod natolik výjimečný (mající své opodstatnění ve zvláštních okolnostech věci), aby odůvodňoval přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti podle ust. § 12 odst. 2 o.s.ř., návrhu žalovaného nevyhověl.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 4. října 2005

JUDr. Ing. Jan H u š e k , v. r.

předseda senátu