26 Nd 174/2005
Datum rozhodnutí: 05.10.2005
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
26 Nd 174/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jana Huška a soudců Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a JUDr. Miroslava Feráka ve věci dědictví po M. B., zemřelého dne 6.11.2004, vedené u Okresního soudu v České Lípě pod sp. zn. 12 D 288/2005, za účasti dědiců 1) nezl. M. B., zastoupeného opatrovníkem J. W. a 2) M. B., o návrhu nezl. M. B., zastoupeného J. W., M. B., na přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Okresního soudu v České Lípě pod sp. zn. 12 D 288/2005 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Opavě.

O d ů v o d n ě n í :

V probíhajícím dědickém řízení navrhli synové zůstavitele M. B., aby věc byla přikázána z důvodu vhodnosti Okresnímu soudu v Opavě, neboť všichni zákonní dědicové mají v jeho obvodu bydliště.

Podle § 12 odst. 2 občanského soudního řádu (dále o.s.ř. ) může být věc přikázána jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti.

Za situace, kdy první zákonný dědic, syn zůstavitele M. B. a druhý zákonný dědic, nezletilý syn zůstavitele a jeho opatrovník pro toto probíhající dědické řízení J. W., se jeví být hospodárnějším věc projednat před Okresním soudem v Opavě

Nejvyšší soud ČR jako soud nejblíže společně nadřízený příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána (§ 12 odst. 3 věta prvá o.s.ř.), s ohledem na výše uvedené rozhodl tak, že se věc přikazuje z důvodu vhodnosti k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Opavě.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 5. října 2005

JUDr. Ing. Jan H u š e k , v. r.

předseda senátu