26 Nd 173/2005
Datum rozhodnutí: 18.10.2005
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
26 Nd 173/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jana Huška a soudců JUDr. Roberta Waltra a JUDr. Miroslava Feráka ve věci dědictví po J. M., vedené u Obvodního soudu pro Prahu 3 pod sp. zn. 13 D 522/2005, za účasti dědiců 1) A. M., 2) J. M., 3) H. S., roz. M. a 4) T. M., o návrhu syna zůstavitele A. M., na přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Obvodního soudu pro Prahu 3 pod sp. zn. 13 D 522/2005 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Prostějově.

O d ů v o d n ě n í :

V probíhajícím dědickém řízení navrhl syn zůstavitele A. M., aby věc byla přikázána z důvodu vhodnosti Okresnímu soudu v Prostějově, neboť všichni potencionální dědicové se zdržují v obvodu tohoto soudu.

Všichni zbývající dědicové H. S., roz. M., T. M. a J. M., vyslovili s delegací svůj souhlas.

Podle § 12 odst. 2 občanského soudního řádu (dále o.s.ř. ) může být věc přikázána jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti. Důvody vhodnosti mohou být různé v závislosti na předmětu řízení, postavení účastníků a jiných okolnostech.

V daném případě, kdy všichni zákonní dědicové bydlí v obvodu Okresního soudu v Prostějově a s delegací věci k tomuto soudu souhlasí, je zřejmé, že bude hospodárnější věc projednat před tímto soudem. Pro přikázání věci Okresnímu soudu v Prostějově rovněž svědčí ta skutečnost, že v obvodu tohoto soudu se nachází nemovitost, která je součástí dědictví.

Nejvyšší soud ČR jako soud nejblíže společně nadřízený příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána (§ 12 odst. 3 věta prvá o.s.ř.), s ohledem na výše uvedené rozhodl tak, že se věc přikazuje z důvodu vhodnosti k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Prostějově.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 18. října 2005

JUDr. Ing. Jan H u š e k , v. r.

předseda senátu